Rendeletek tára, 1927

Rendeletek - 186. A m. kir. pénzügyminiszter 1927. évi 20.000. számú rendelete, a házadóról szóló hivatalos összeállítás végrehajtásáról.

186. 20.000/1927. P.- ÍL M. sz. 1233 (3) Az állami épületek rendszerint az állami igazgatás, úgymint a közigazgatás, igazságszolgáltatás, közoktatás cél­iára vagy katonai, esendőrségi, rendőrségi célokra szolgál­nak' Vannak azonban olyan állami épületek is, amelyek nem az állami igazgatás céljaira, hanem a szegényebb nép­osztályok lakásszükségletének kielégítésére, vagy pedig a haj­léktalanoknak átmenetileg való elhelyezésere szolgálnak. Ezek az állami munkásházak a Kispest városhoz tartozó Wekerle­telepen továbbá az inséglakások a Budapesthez tartozó Auguszta-, Mária Valéria-, Zita-, Sashalom-telepen, a Császár­fürdő barakktelepen, a Gubacsi-úti, Lenke-uti, Vágóhíd-úti telepen továbbá az újpesti vonatszertári telepen. Végül van­nak állami bérházak, amelyeket az állam a főváros területén és annak környékén az utolsó esztendőkben a lakásszükséglet enyhítése céljából építtetett vagy megvásárolt. ^ ^ (4) A bérbe nem adott állami épületeket kivétel nélkül és a rendeltetésükre való tekintet nélkül, a bérbeadott állami épületek közül azonban csupán a 4. §. (2) bekezdésében meg­határozott épületeket ületi meg az állandó adómentesség. (5) A törvényhatósági és községi épületek és épület­részek közül csak azokat illeti meg az állandó házadómen­tesség, amelyek a közigazgatás céljaira szolgálnak. Házadó alá esnek tehát azok a törvényhatósági és községi (városi) épületek, illetőleg épületrészek, amelyek magángazdasággal (erdő- és mezőgazdasággal) vagy vállalkozással, pl. bánya­üzemmel, gyári vagy más ipar-, illetőleg kereskedelmi vál­lalattal, pl. községi (városi) takarékpénztárral kapcsolatosak. (6) Adómentesek a törvényhatósági és községi (városi) vámházak (fogyasztási adó- és vámhivatali épületek, vám­szedő házak), a községi (városi) vásárcsarnokok, közvágó­hidak és tűzoltó-laktanyák; a törvényhatósági és községi (városi) vízvezetéki, világítási üzemnek, a köztisztasági és köztemetőhivatalnak, fertőtlenítő intézetnek, gyepmesteri telepnek, szemét le- és átrakó helynek, mértékhitelesítő hivatalnak az épületei, az állandó jellegű kiállítási épületek, az útkaparó és csőszházak, a népkonyhák, a melegedő helyi­ségek; foglalkoztató műhelyek, a munkaközvetítő intézetek céljaira használt helyiségek stb. (7) Adómentesek azok a törvényhatósági és községi (városi) épületek, illetőleg ezeknek ama részei, amelyek tör­vényhatósági és községi (városi) alkalmazottaknak termé­szetbeni lakásául szolgálnak. A törvényhatóság épületében a főispánnak bérfizetés nélkül átengedett lakás szintén adó­mentes. Az adómentesség azonban nem terjed ki azoknak a törvényhatósági és községi (városi) alkalmazottaknak termé­szetbeni lakásaira, akik kizárólag magánjogi címen bírt Magy. Rend. Tára, 1927. I-VI. f. 78

Next

/
Oldalképek
Tartalom