Rendeletek tára, 1925

Rendeletek - 77. A m. kir. belügyminiszter 1925. évi 229.230. számú körrendelete, a táncmesterképzés és a nyilvános tánctanítás szabályozásáról.

77. 229.230/1925. B. M. sz. 267 üzletekben égetett szeszesitalok, a különleges (finomított) égetett szeszesitalokat is ideértve, sem tisztán, sem más italokhoz keverve nem árusíthatók és ki nem szolgáltathatók, vendéglőkben, kávé­házakban, kávémérésekben és cukrászdákban azonban teához rumot a szokásos mennyiségben ki lehet szolgáltatni. A kizáró­lagos pálinkaméréseket pedig munkaszüneti napokon az egész napon át zárva kell tartani. Minthogy arról szereztem tudomást, hogy az égetett szeszes­italok vasárnapi árusítása tekintetében fennálló ezen rendelet fégrehajtása úgy a székesfővárosban, mint a vidéken sok kívánni alót hagy maga után, felhívom Címet, hogy saját hatáskörében nyomatékosan intézkedjék az iránt, hogy a szóbanforgó tilalom megtartása a legerélyesebben ellenőriztessék, s ellen vétőkkel szemben a rendőri büntető eljárás folyamatba tétessék. Budapesten, 1925. évi május hó 27-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Tomcsányi Kálmán s. k. miniszteri tanácsos. 77. A m. kir. belügyminiszter 1925. évi 229.230. számú körrendelete, a táncmesterképzés és a nyilvános tánctanítás szabályozásáról. A táncmesterképzés és a nyilvános tánctanítás újabb szabá­lyozása tárgyában az 50.743/1896. 1 ) és 25.797/1906. B. M. számú körrendelet 2 ) hatályon kívül helyezése mellett a következőket rendelem : I. A nyilvános tánctanításra jogosító képesítés és ennek megszerzése. 1. §. Nyilvános tánctanítással csak a^ foglalkozhatik, illető­leg táncintézetet csak az tarthat fenn, akinek megfelelő képesítése (oklevele) és ennek alapján kiadott rendőrhatósági engedélye van. Megfelelően képesítettnek azt a táncmestert kell tekinteni : a) akinek olyan táncmesteri oklevele van, amelyet 1918. november hó 1-je előtt az annak idején ily oklevelek kiadására feljogosított, kormányhatóságilag láttamozott alapszabállyal ren­delkező táncmesteri egyesületek állítottak ki ; b) aki az 1918. évi november hó 1-től 1922. évi május hó 31-ig terjedő időben akár az a) pont alatt említett egyesületek, akár a belügyminiszter felhatalmazása alapján ideiglenesen mű­ködött táncmesterképesítő vizsgabizottság által kiadott oly tánc­mesteri oklevéllel rendelkezik, amely a belügyminiszter felülvizs­l ) Lásd: Magy. Rend. Tára, 1897. évf., II. k., 393. o. * Lásd: Magy. Rend. Tára, 1906. évf., 615. o. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom