Rendeletek tára, 1923

Rendeletek - 59. A m. kir. minisztérium 1923. évi 8.300. M. E. számú rendelete, polgári és büntető ügyekben a m. kir. bíróságok és ügyészségek hatáskörének és illetékességének a trianoni békeszerződéssel összefüggő szabályairól.

59. 8.300/1923. M. E. sz. 341 11. §. Záróhatározatok. Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe s ezzel egy­idejűleg a jelen rendelettel ellentétben álló minden egyéb rendel­kezés hatályát veszti. E rendeletet a belügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértőleg hajtja végre. Budapesten, 1923. évi november hó 23-án. Gréf Bethlen István s. k. m. Mr. miniszterelnök. 59. A m. kir. minisztérium 1923. évi 8.300. M. E. számú rendelete, polgári és büntető ügyekben a m. kir. bíróságok és ügyészségek hatás­körének és illetékességének a trianoni békeszerződéssel összefüggő szabályairól. Az 1921 : XXXIII. törvénycikkbe iktatott trianoni béke­szerződés 77. és 178. cikkével kapcsolatos eljárási szabályokat a m. kir" bíróságoknál (ügyészségeknél) folyamatban lévő polgári és büntető ügyekben a m. kir. minisztérium az idézett törvény­cikk 2. §-ában és az 1922 : XVII. törvénycikk 6. §-ának 3. bekez­désében kapott felhatalmazás alapján a következőkben álla­pítja meg : I. Bevezető rendelkezés. 1. §. A jelen rendelet azokra a polgári peres és nem peres ügyekre, valamint azokra a büntető ügyekre terjed ki, amelyekben a békeszerződés rendelkezései értelmében külföldi állampolgárrá vált személy van félként érdekelve, vagy amely ügyek a béke­szerződés alapján Magyarországtól elszakított területekkel állanak összefüggésben, különösen akkor, ha a bíróság (ügyészség) illeté­kességét az eljárás tárgyát tevő ingó vagy ingatlan dolog fekvése, az eljárásban érdekelt fél lakó- vagy tartózkodóhelye, a teljesítés (fizetés) helye, vagy a bűncselekmény elkövetésének helye alapí­totta meg. II. Polgári ügyekre vonatkozó rendelkezések. 1. Az eljárás megszüntetése a magyar kir. bíróságnál folyamatban levő polgári ügyben. 2. §. Az elsőfokú bíróságnál folyamatban lévő polgári ügyben valamennyi félnek (érdekeltnek) hozzájárulásával a bíróság az eljárás bármely szakában kérelemre megszünteti az eljárást, ha a békeszerződésnek a jelen rendelet 1. §-ában említett rendelkezései folytán a bíróság illetékességét megállapító ok megszűnt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom