Rendeletek tára, 1920

Rendeletek - 122. A m. kir. kormány 1920. évi 8.454. M. E. számú rendelete, a mozgófényképüzemekről.

122. 8.454/1920. M. E. sz. ' 471 együtt, minden kártérítésre való igény nélkül megszűnnek. Méltá­nyos esetekben jogosult azonban a belügyminiszter egyes válla­latok üzemben tartását legfeljebb további egy év tartamára meg­engedni. 13. §. Az e rendelet hatályba lépte idején működésben levő mo«gó­fényképüzemek helyiségeire nézve a 6.211/1920. M. E. l ) számú rendelet 4. §-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 14. §. E rendelet rendelkezéseinek megszegése kihágás, amelynek büntetése hat hónapig terjedhető elzárás és kétezer koronáig ter­jedhető pénzbüntetés. E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak mint rendőri büntető bíróságnak, a m. kir. államrendőrség működési területén a m. kir. államrendőrségnek hatáskörébe tartozik. 15. §. Ez a rendelet kihirdetése napján 2 ) lép hatályba, és ettől kezdve a hangversenyek, mutatványok stb. engedélyezése tárgyában 64.573/1901. B. M. szám alatt kiadott rendeletnek ettől a rendelet­től eltérő rendelkezései a mozgófónyképüzemekre vonatkozóan hatályukat vesztik. 16. §. Ezt a rendeletet a magyar királyi belügyminiszter hajtja végre. Budapesten, 1920. évi október hó 1-én. Gróf Teleki Tál s. k, m, kir, miniszterelnök. ') Lásd: Magy. Rend. Tára, 1920. évf., 384. o. 3 ) Kihirdettetett a Budapesti Közlönyben 1920. évi október hó 3-án.

Next

/
Oldalképek
Tartalom