Rendeletek tára, 1920

Rendeletek - 386. A. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1920. évi 123.033. számú rendelete, a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a Budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról.

386. 123.033/1920. V. M. az. 1455 386. A. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1920. évi 123.033. számú rendelete, a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a Budapesti egyetemi köz­gazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról. A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egye­temi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra az 1920/2 1. tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhatnak be, akik nemzet­hűségi s erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók és csak oly számban, amennyinek alapos kiképzése biztositható. Az egyes karokra (műegyetemen osztályokra) felvehető hall­gatók számát külön rendelettel fugom megállapítani. Rendkívüli hallgatók/ csak abban az esetben vehetők fel, ha a hallgatóknak az előző bekezdésben foglaltak szerint megállapí­tott létszáma rendes hallgatókkal nem telt volna be, és csak a meg­• állapított létszám keretén belüli Ez az intézkedés a jog- és államtudományi karokon az államszámviteltanra beiratkozókra egyelőre nem vonatkozik, a fel­vétel iránt való folyamodásra és az igazolásra vonatkozó alábbi rendelkezések azonban a nevezettekre is kiterjednek. 2. §. Az 1. §. rendelkezései az előző tanévekben már beiratkozva volt rendes hallgatók, valamint a bölcsészettudományi (bölcsészet-, nyelv- és történettudományi és mennyiségtan-természettudományi), továbbá az orvostudományi karokra középiskolai érettségi bizonyít­vány birtokában beiratkozva volt rendkívüli hallgatók (azaz a nő­hallgatók) további beiratkozási jogát nem érintik, amennyiben a nemzethűség szempontjából és erkölcsi tekintetben való feltótlen megbízhatóságukat megfelelően igazolták. Ez a §. tehát kifejezetten csak a létszám-korlátozás alól veszi ki a már beiratkozva volt hallgatókat, vagyis a szerzett jogokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom