Rendeletek tára, 1919

Rendeletek - 238. A magyar kormány 1919. évi 4.039. M. E. számú rendelete, a törvénykezés ideiglenes szabályozásáról szóló 1919. évi 4.038. M. E. számú rendelet kiegészitéséről.

238. 4.039/1919. M. E. sz, Gál Az első bekezdés alá nem eső szabadságvesztésbüntetések végrehajtása felől az igazságügyminiszter intézkedik. 16. §. A fiatalkorúak (1908 : XXXVI. t.-c. 16. §.) és a gyermekek < 1908 : XXXVI. t.-c. 15. §.) ügyeiben a jelen rendelet 2. §-ában meghatározott idő alatt tett óvó és védő, valamint nevelő-intéz­kedések egyelőre folytatandök addig, amíg a fiatalkorúak és a gyermekek ügyeit az illetékes bíróság át nem vizsgálta ós újabb határozatot nem hozott. 17. '§. . e Fegyveres alakulatokhoz tartozó egyének (úgynevezett vörös katonák, vörös őrök stb.) részéről a rendes bíróságok és állam­ügyészségek működésének szünetelése alatt elkövetett bűncselek­mények elbírálása, a következő bekezdésben foglalt kivétellel, a polgári büntető bíróságok hatásköréhez tartozik. Nem esnek az első bekezdés rendelkezése alá azok, akik a rendes biróságok és államügyészségek működésének megszűntekor tényleges katonáknak voltak tekintendők, ha ebbeli minőségük a bűnvádi eljárás megindításakor még fennáll. IV. Záró határozatok. 18. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján 1 ) lép életbe. Végrehaj­tásával az igazságügy miniszter és a belügyminiszter bízatnak meg. Budapesten, 1919. évi augusztus hó 19-én. Friedrich István s. k. in imszterelnöh. 238. , A magyar kormány 1919. évi 4.039. M. E. számú rendelete, •a törvénykezés ideiglenes szabályozásáról szóló 1919. évi 4.03$. M. E. számú rendelet kiegészítéséről. A minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedé­sekről alkotott törvényes rendelkezések (1912:LXIII. törvénycikk) alapján a törvényhozás intézkedéséig a következőket rendeli: l ) Kihirdettetett a Budapesti Közlöny-ben 1919, évi augusztus hó 20-áa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom