Rendeletek tára, 1919

Rendeletek - 73. A magyar pénzügyminiszternek a belügy- és igazságügyminiszterrel egyetértve kiadott 1919. évi 6.000 számú utasítása, az adótól való menekülés meggátlásáról szóló 1919 : II. [sic]néptárvény és az ennek némely rendelkezését módosító 1919 : XVI. néptörvény végrehajtásáról.

232 v 73- 6.000/1919. P. Ü. M. sz. 31. §. Életbeléptetés. Végrehajtás. Azt az időpontot, amelytől az ország meg nem szállott terü­letéről az ország megszállott területére, vagy Horvát-Szlavon­országok területére való kiköltözést vagy eltávozást úgy kel! tekinteni, mintha az külföldre történt volna (1. §. második bekez­dése), a kormány rendelettel fogja megállapítani. Egyebekben ez a néptörvény kihirdetése napján lép életbe és a pénzügyminiszter, az igazságügyminiszter és a belügyminisz­ter hajtja végre. A 31. §-hoz. Az 1919. évi II. néptörvény 1918. évi december 30-án kelt és azt az Országos Törvénytárban 1919. évi január hó 3-án hir­dették ki. Az 1919. évi XIV. néptörvénynek az 1919. évi II. néptörvény szö­vegébe be nem illesztett 8. és 9. §-a: 8. §. A pénzügyminiszter a gazdasági forgalom szabadsága érde­kében az 1919. évi II. néptörvénynek és ennek a néptörvénynek rendelkezéseit rendelettel enyhítheti. 9. §. Ez a néptörvény az 1919. évi január 3-án kezdődő hatállyat azonnal életbe lép, és azt a pénzügyminiszter és az igazságügy­miniszter hajtja végre. Az 1919. évi XIV. néptörvény 9. §-ához. Az 1919. évi II. néptörvény némely rendelkezésének módosi­tásáról szóló 1919. évi XIV. néptörvényt a Magyar Népköztársaság Elnöke 1919. évi február hó 10-én hagyta jóvá, és azt az Országos Törvénytárban 1919. évi február hő 11-én, de már 1919. évi január hó 3-án kezdődő hatállyal hirdették ki. Ehhez képest mindazok­ban az esetekben, amelyekben az 1919. évi XIV. néptörvény ren­delkezései az 1919. évi II. néptörvény rendelkezéseit megváltoz­tatják, a módosító rendelkezéseket visszaható erővel, vagyis úgy kell alkalmazni, mintha azokat már az 1919. évi II. néptörvény is tartalmazta volna. Ennélfogva az 1919. évi január hó 3-ika és 1919. évi február hó 11-ike között kötött jogügyletek alapján is

Next

/
Oldalképek
Tartalom