Rendeletek tára, 1918

Rendeletek - 328. A m. kir. belügyminiszter 1918. évi 4.827. res. számú rendelete, a »Magyar Vasutas« és a »Villamos« című lapok megjelenésének eltíltásáról.

328. 4.827/1918. B. M. res. sz. 1115 328. A m. kir. belügyminiszter 1918. évi 4.827. res. számú rendelete, a »Magyar Vasutas« és a »Villamos« című lapok megjelenésének eHíllásáról. Am. kir. minisztérium 1914. évi 5.484. M. E. sz. rendelete l ) alapján a »Világosság« könyvnyomda részvénytársaság által elő­állitott, Budapesten, Pósz Jenő felelős szerkesztésében és kiadásá­ban megjelenő »Magyar Vasutas« című, továbbá ugyancsak fent­nevezett könyvnyomda r.-t. - által .előállított, Budapesten, Dénes Pál szerkesztésében és Csendi Rezső kiadásában megjelenő »Villamos« című időszaki lapok megjelenését és terjesztését — a köznyugalmat és 'közrendet, különösen pedig a hadviselés érdekeit veszélyeztető tartalmuk miatt — eltiltom. Az ily időszaki lap szállítására nézve az 1914 : XIV. t.-c. végrehajtása tárgyában a m. kir, minisztérium által kiadott 2.500/1914. M. E. számú Rendelet 2 ) 27—29. §-ainak azok, a ren­delkezései megfelelően irányadók, amelyek a minisztérium által kitiltott sajtótermékekre vonatkoznak. A tilalom ellenére megjelenő vagy terjesztett ezen időszaki lapok példányait azonnal el kell kobozni és megsemmisítés végett a kir. ügyészségnek átadni. Aki a megjelenéstől az eltiltott időszaki lapot kiadja vagy ter­jeszti, az 1912 : LXIII. t.-c. 11. §-ának utolsó bekezdése értel­mében kihágást követ el, és amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. Felhívom Polgármester urat, hogy ezen rendeletemet Pósz Jenő budapesti lakosnak (1. Akácfa-utca 5.), mint a »Magyar Vas­utas« című időszaki lap kiadójának és felelős szerkesztőjének, va­lamint a »Villamos« című lap szerkesztőjének : Dénes Pál buda­pesti lakosnak (1. Elemér-utca 24.) és kiadójának : Csendi Rezső budapesti lakosnak (1. Dohány-utca 71.), és végül a »Világosság« könyvnyomda részvénytársaság budapesti cégnek azonnal hozza tudomására és egyúttal az 1896: XXXIII. t.-c. 87. §-ára való uta­l ) Lásd:Magy. Rend. Tára, 1914. évf., 1431. o. s ) Lásd: Magy. Rend. Tára, 1914. évf., 433. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom