Rendeletek tára, 1908

Rendeletek

Az 1880 : LUI. törvénycikk alapján az államilag elő­állitott „MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA« utánnyomása tilos. Az „Országos Törvénytár" szerkesztősége. TARTALOM. Oldal -1. 6.181/1907. M. E. sz. A konzuli bíráskodás szabályo­zásáról szóló 1891 : XXXI. t.-c. hatályának meghosszab­bítása végett hozott 1907:LVIJ. törvénycikk hatályba­lépéséről . 1 2. 419/1908. M. E. sz. A gör. kel. szerb népiskolai szabílyzat kiegészitéséről 2 3. 420/1908. M. E. sz. Az 1895. évi június hó 10-én kelt legfelső elhatározással jóváhagyott nemzeti egyházi tisztviselői és tanári nyugdíj szabályzat némely határoz­mányainak kiegészít:se, illetve a főegyházmegyei, a pakráczi és a károlyvárosi gör. kel. szerb elemi nép­iskolai tanítók és tanítónők nyugdíja tárgyában a gör. kel. szerb nemzeti egyházi congressus által alkotott s Ő császári és' aposto i királyi Felségének 1903. évi január 24-én kelt legfelső elhatározásával jóváhagyott szabályzat közzétételéről . . . . , . 2 4. 421/1908. M. E. sz. Az 1895. évi június hó 10-én kelt legfelső elhatározással jóváhagyott nemzeti egyházi tisztviselői és tanári nyugdíjszabályzát 16. és 31. §-ainak kiegészítése tárgyában a görög keleti szerb nemzeti egyházi congressus által alkotott s O c-ászári és apos­toli királyi Felségének 190S. évi január hó 24-én kelt legfelső elhatározásával jóváhagyott szabályzat közzé­tételéről 3 5. 1.865/1903. B. M. sz. Az ev. ref. egyház, illetőleg vallás elnevezésének megváltozásáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom