Rendeletektára, 1896

Rendeletek - 1. A vallás- és közoktatásügyi, a belügyi és az igazságügyi m. kir. ministerek 1896. évi 56/V. K. eln. szám alatt kelt rendelete, a vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895 : XLIII. t.-czikk végrehajtása tárgyában.

MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1896. 1 1. A vallás- és közoktatásügyi, a belügyi és az igazságügyi m. kir. ministerek 1896. évi 56/V. K. ein. szám alatt kelt rendelete, a vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895 :XLIII. t.-czikk végrehajtása tárgyában. A vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895:XLIII. t.-cz. 34. §-a alapján rendeljük: * I. FEJEZET. Általános határozatok. 1. §• A bevett keresztény egyházakra és híveikre ezentúl is alkalmazást nyernek az 1868 : LIII. t.-cz. összes ren­delkezései, kivéve a 9., 10. és 11. g-okat, melyek az 1894 : XXXI. és XXXIII. t.-czikkek következtében ha­tályukat vesztették, továbbá a 12. és 16. §-okat, melyeket az 1894 : XXXII. t.-cz. 9. §-a hatályon kivül helyezett, végül 17. §-át, melynek helyébe az 1894 : XXXII. t.-cz. 7. §-a lépett. 2. §. Az 1895:XLII. t.-cz. szerint bevett izraelita vallásra és követőire alkalmazást nyernek . az 1868 : LIII. t.-cz. 1—8. §-ai (az 1895:XLIIL t.-cz. 22. §-ánál fogva), — az 1868 :LIir. t-cz. 13., 14,, 15. és 18. §-ai (az Magy. Rend. Tára. 18G6. I. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom