Rendeletektára, 1895

Rendeletek - 384. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1895. évi 72.039. számú rendelete valamennyi tankerületi kir. főigazgatósághoz, leányoknak érettségi vizsgálatra bocsátása, és polgári vagy felsőbb leányiskolából a középiskolába átlépése tárgyában.

MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1895. 1691 gáló bizottságoknak, hogy a leányok vizsgálatai a fiuk vizsgálataitól elkülönítve tartassanak meg. Ha az illető leány polgári iskolából vagy felsőbb leány­iskolából — magántanulói minőségben — középiskolai tanulmányokra kivan átlépni, az 1883. évi XXX. t.-cz. 12. §-a értelmében fölvételi vizsgálatot kell tennie, mely a kétnemű intézet megelőző osztályainak tantervi különbö­zeteire terjed ki. E vizsgálat sikeres letétele esetén azután a leány a középiskola közvetlenül magasabb osztályának, illetőleg osztályainak anyagából a törvényes időben magán­vizsgálatokra bocsátható. Mindezen vizsgálatok teljesen ugyanazon tanulmányi mérték szerint tartandók meg, mely a középiskolák fiú­tanulóira nézve a tantervekben ki van szabva. Súlyt helyezek arra, hogy ezen új intézkedés jótéteményeiben valóban kiváló szorgalmú és tehetségű nők részesüljenek, s minden jogositatlan törekvés a megfelelő korlátok közé szprittassék ; azért itt még külön hangsúlyozni kívánom, hogy miként a fiuk, ugy a leányok vizsgálatainál sem lehet helye semminemű enyhe elbírálásnak vagy könnyí­tésnek. Midőn ezeket a főigazgatóságnak további eljárás vé­gett tudomására hozom, még csak arra, hivom fel a középiskolák tanári testületeit, hogy a vizsgálatokra jelent­kező leányokat az 1890. évi XXX. t.-cz. határozmányaira is figyelmeztessék, melyek szerint az orvosi karok, úgy­szintén a főiskolák mennyiségtan-természettudományi szak­osztályainak rendes hallgatóitól a görög nyelv ismerete nem kívántatik, hanem azok, kik e tanulmányokra lépnek, a görög nyelv helyett megszabott tárgyakat választhatják a gymnasiumban. Budapesten, 1895. évi deczember hó 31-én. Wlassies Gyula, s. h.

Next

/
Oldalképek
Tartalom