Rendeletektára, 1895

Rendeletek - 381. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 1895. évi 65.719. szám alatt a budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához intézett rendelete, a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályára léphetése tárgyában.

MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1895. 1685 legyen zárva az oly tudományos pálya, minőn az emberi­ségnek hasznos szolgálatot tehetnek, és maguknak biztos existentiát teremthetnek. Az orvosi — különösen a nö- és gyermekorvosi •— pálya kétségtelenül olyan, a melyen nagy előnyökkel jár­hat az erre hivatással és hajlammal biró nők részvétele. Számos külföldi példa igazolja ezt. Az pedig, hogy fel­sőbb leányiskolák és női tanitóképezdék nő-tanáraitól is magasabb qualifikátió kívántassák az eddiginél: el­odázhatatlan paedagogiai követelmény. A jövő fejlődése kétségtelenül az, hogy a tanító-, tehát a tanítónő-képzők tanáraitól középiskolai tanári, illetve ezzel egyenlő színvonalú képesítést kell követel­nünk. Már jó eleve lehetővé kell tehát tenni, hogy majd a jövőben az immár örvendetes fejlődésnek induló maga­sabb női tanintézeteinknél, és különösen a felső leány­iskolák és női tanítóit képező intézetek vagy később ke­letkező leány gymnasiumok tanáraiul a jelzett képesítéssel biró nőket is alkalmazhassuk. Megkívánom azonban már ezúttal jegyezni, melyről egyébiránt külön rendeletet fo­gok kiadni, hogy női tanárokat nem kívánok a fiúgym­nasiumokban vagy reáliskolákban alkalmazni. Felhívom ennélfogva a tanácsot, hogy a szabály­szerű előképzettséget igazoló nőknek fölvételt _kérő folya­modványaikat, az illetékes karok véleményes jelentésével együtt, minden egyes esetben végeldöntés végett hozzám terjeszsze föl. Miről a tanácsot f. évi május 25-én 1601., és jttl. lén 1900. sz. a. k. fölterjesztéseire tudomás és mihez­tartás végett azzal értesítem, miszerint gondoskodásomat kiterjesztem arra is, hogy a nők úgy, mint eddig is már történt, az érettségi vizsgára bocsáttassanak, és az erre

Next

/
Oldalképek
Tartalom