Rendeletek tára, 1893

Rendeletek - 75. A kereskedelemügyi m. kir. ministertől. — 30.862. szám. A hidegkút-tamásii helyi érdekű gőzmozdonyú vasut engedélyokmánya.

MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1893. 697 Kiegészítő melléklet a hidegkút-tamásii helyi érdekű vasútra vonatkozó 1893. évi 30.862. számú engedélyokirathoz. A hidegkút-tamásii helyi érdekű gözmozdonyű vasút építésére és üzleti berendezésére vonatkozó feltételek. L Általános határozmányok. A m. kir. államvasutak » Hidegkút-Gyönk« állomásá­tól Tamásiig vezetendő vasút, mint rendes nyomtávú helyi érdekű gőzmozdonyú vasút, az 1893. évi április hó 26-án kelt engedélyokirat 3. §-a értelmében a kereskedelem­ügyi m. kir. minister által előzőleg helybenhagyandó ter­vek alapján az alább következő részletes határozmányok szerint épitendő ki, s olykép rendezendő be, hogy a kiépitett pályán a vonatok óránkint 30 km. legnagyobb sebességgel közlekedhessenek. Az engedélyes köteles az engedélyezett pálya szá­mára beszerzendő sinekre és forgalmi eszközökre vonat­kozó szállítási szerződéseket és feltétfüzeteket a nevezett ministerhez jóváhagyás végett előzetesen beterjeszteni, továbbá a pálya építésére vonatkozó szerződést is bemu­tatni; ez utóbbit azonban csak akkor, ha az építés áta­lányösszegért vállalkozónak adatik ki, vagy ha az épités kivitele a pénzbeszerzéssel is egybe van kötve. A pálya építésénél az engedélyes az érvényben levő általános, valamint a helyhatósági építési és rendőri sza­bályokhoz alkalmazkodni köteles. II. Alépítmény. A pálya alépítménye egy vágányra készítendő. A legnagyobb emelkedés, illetve esés 6-0°/oo-al állapittatik

Next

/
Oldalképek
Tartalom