Rendeletek tára, 1868

Rendeletek - 126.1868-dik évi XXX. TÖRVENYCZIKK a Magyarország, s Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok közt fennforgott közjogi kérdések kiegyenlitése iránt létrejött egyezmény beczikkelyezéséről.

Magyarországi Törvények és Rendeletek Tára» 1Ő68. 1. 52. §. A bán polgári méltósága azonban jövőre külön válasz­tátik a katonaitól, s szabályul állíttatik föl, hogy ezentúl Horvát-, Szia von és Dalmátországok polgári ügyeire ka­tonai egyén befolyást ne gyakorolhasson, 53. §. A polgári állású bán ezután is „Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok bánja" czimmel él, s a báni hivatal mind­azon előjogait és méltóságait élvezi, a melyek uj állásával összeférnek. Ennélfogva ezután is tagja marad a közös or­szággyűlés főrendi házának. 54. §. Az autonom országkormányzat további szervezését, a bán előterjesztése alapján, ő császári és apostoli királyi felsége legmagasabb hozzájárulásával, a horvát-szlavon­dalmát országgyűlés állapítja meg. 55. §. Ez egyezmény szentesítése után a horvát-szlavón ud­vari kanczellária azonnal feloszlattatik. 56. §. Horvát- Szlavonországok egész területén, mind a tör­zás, mind a közigazgatás és törvénykezés nyelve a horvát. 57. §. Horvát-Szlavonországok határai között a közös kor­mányzat közegeinek hivatalos nyelvéül is a horvát nyelv állapittatik meg. 58. §. Horvát-szlavón előterjesztések és beadványok Hor­vát- Szlavonország okból a közös ministerium átlal is elfo­gadandók, s azokra válasz ugyanazon nyelven adandó. 36*

Next

/
Oldalképek
Tartalom