Rendeletek tára, 1868

Rendeletek - 1. Az 1865/7-ik évi ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRVÉNY-CZIKKEK XIII.TÖRVÉNYCZIKK a vasutak és csatornák épitése végett létesitendő kölcsönről. - XVII. TÖRVÉNYCZIKK az izraeliták egyenjoguságáról polgári és politikai jogok tekintetében. - XVIII. TÖRVÉNYCZIKK az 1868. év első évharmada folytán viselendő közterhekről.

Magyarországi Törvények éb Rendeletek Tára. 18,38. I. 23 XVII. TÖRVÉNYCZ IKK az izraeliták egyenjogúságáról polgári és politi­kai jogok tekintetében. í.f. Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jo­gosítottaknak nyilváníttatnak. 2. §. Minden ezzel ellenkező törvény, szokás, vagy ren­delet ezennel megszűntei tetik. XVIII. TÖRVÉNYCZIKK az 1868. éy első éy harmada folytán viselendő köz­terhekről. Addig is, mig az 1867. XII. t. ez. 40 §-a értel­mében, a közös költségek fedezésére szükséges összegek meghatározása után, az államköltségvetés a jövő évre előterjesztetik és törvényhozási tárgyalás folytán megálla­píttatik : a magyar korona országaiban jelenleg fenálló összes, egyenes és közvetett adók, úgyszintén az állam­egyedáruságok, a jövő 1868. évi január 1-tŐl kezdve

Next

/
Oldalképek
Tartalom