Országgyűlési napló, 1980. I. kötet • 1980. június 27. - 1982. december 16.

Ülésnapok - 1980-5

301 Az Országgyűlés 5. ülése, 1980. december 18-án, csütörtökön 302 tővé a létszám átcsoportosítását a termeléstől a beruházásra. Ez az út is járható, de az igazán jó az len­ne, ha a kivitelezést teljes egészében külső szakvállalat végezné el. Jó példa erre, hogy amikor észrevettük, hogy a 14. sz. Volán, a Székesfehérvári Volán Vállalat magasabb színvonalon és jobb eszközkihasználással tudja elvégezni a külszíni szállítást, mint mi, 26 fős létszámot és 14 db Tátra tehergépkocsit — az eszközöket természetesen könyvjóváírással — ennek a vállalatnak átadtunk és régi költsé­geinken belül a szállítási munkát azóta is ma­radéktalanul elvégzik. Ezt tennénk a bányaépí­tésnél is, ha lenne garancia arra, hogy az új bányák határidőre és költségen belül felépül­nek. Kérem a kormány odafigyelését, mert ez a kérdés jelenleg nincs rendezve, mert a termelő vállalat beruházási munkaerő foglalkoztatása esetén az érvényben levő bérszabályozás miatt hátrányos helyzetbe kerül. Például 1981. évi terveink szerint nekünk csak negatív előjelű bérfejlesztés jut. Ha elengedjük az embereket, hogy lehessen bért fejleszteni, akkor pedig nem épül fel a bánya és nem tudunk termelni. Eb­ben a kérdésben nagyon sürgősen, még a VI. ötéves terv kezdetén meg kell keresni a min­denki számára megfelelő megoldást. Nem kívá­nok jogtalan előnyöket, de hátrányos helyzetbe sem akarunk kerülni, és ne kerüljön senki azért, mert a termelésen túl kényszerül kivite­lezési munkák elvégzésére is. Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselő­társaim! Egyetértek azzal, hogy a VI. ötéves tervtörvényjavaslat legfontosabb paragrafusa azt mondja, hogy minőségben és mennyiségben meg kell termelni mindazt, amit megígérünk és törvénybe iktatunk, hogy el is tudjuk osztani úgy, ahogyan terveztük. Meggyőződésem, hogy azzal a társadalmi összefogással, amely itt az utóbbi években meg­nyilvánult, ennek a törvénynek a kedvezőbb változatát, magasabb számait teljesíteni fogjuk. Javaslom a VI. ötéves tervtörvény elfoga­dását és megköszönöm a tisztelt Országgyűlés figyelmét. (Taps.) ELNÖK: Szólásra következik Miskó István képviselőtársunk. MISKÓ ISTVÁN: Tisztelt Országgyűlés! Mint községi tanácselnök, szívesen szavazok egyetértéssel arra az ötéves tervre, amely a po­litika rangjára emelte a községek népességmeg­tartó szerepének növelését, azzal a céllal, hogy az alacsonyabb szerepkörű települések lakos­ságának is biztosítsuk az alapfokú ellátást, az emberibb életkörülményeket. Mit jelent ez a gyakorlatban? Véleményem szerint nagyon sokrétűen gazdag távlatot, a tár­sadalmi összefogás célját és lehetőségét minden emberrel, aki ezekben a településekben él. A ta­nyán élő embereknek mindenekelőtt a villanyt. A villany segítségével nemcsak a petróleum­lámpa füstös világa tűnik el örökre, hanem a rádió és televízió révén bekopogtat a tanyák ajtaján az ország, a nagyvilág. Megkönnyíti a háztartás, a háztáji gazdálkodás feladatait és lényegében új életet jelent. A kisközségeknek jó ivóvizet, fürdőszobás lakásokat, biztonságos, kulturált élelmiszer- és napicikk ellátást. Job­ban felszerelt orvosi rendelőt, ahol a körzeti orvos bővebb eszköztárával már nem lesz kény­telen a legalapvetőbb vizsgálatokra is százakat és ezreket beutalni a távoli városok túlzsúfolt rendelőintézeteibe. Űj óvodákat, jól felszerelt iskolákat, hogy az új generáció a falun se örö­kölje már a tegnap és a ma hátrányos körül­ményeit, amikor az életpája küszöbéhez kerül. Sokcélúan hasznosított közművelődési alapin­tézményeket, egyes programszegénységben pók­hálósodé kultúrházak új felfogású hasznosítását, ahol kedvükre tölthetik estéiket az emberek és találhatnak új közösségre, társakra. Azután jó közlekedést, hogy célszerűen érhesse el a falusi ember a várost, amikor erre szüksége van. A város környéki községeknek jó munka­megosztáson alapuló előnyös együttműködést a várossal, élvezve az előnyökből, de vállalva a közös gondokból is. A nagyközségeknek a helyi iparra és a termelőszövetkezeti kisegítő üzem­ágakra alapozott helyi foglalkoztatást. Bővülő önzetlen együttműködést szomszédaival, átlépve, ha szükséges, gondolkodásmódban is és cselek­vésben is a járások és megyék merevnek látszó határait. Mindezt a lehetőséget megvalósíthatónak látom, amikor a községek népességtartó sze­repének növeléséről olvasok a VI. ötéves tervben. Tisztelt Országgyűlés! Különösen kiemelem a törvényjavaslatnak azokat a tételeit, amelyek a lakáshelyzet javításával foglalkoznak. Kérem a kormányt, hogy segítse fenntartani, sőt fo­kozni a vállalkozói kedvet a magánerős családi­ház-építés bővülésében, biztosítson hasonló kedvezményeket, mint amilyeneket más építési formákhoz már biztosított, s ne tegyük félre az építési módok hagyományos, olcsó formáit sem. Ne engedje a kormány a házgyári elemekből történő lakásépítést úgy gazdaságossá tenni, hogy drágítsák a magánerős építkezések hagyo­mányos építési anyagait. Adjon nagyobb kezde­ményezési lehetőséget a falusi lakosságnak az­zal is, hogy a különböző közművek, szilárdbur­kolatú utak, járdák kiépítéséhez az érintett la­kosság teljes mértékű öntevékenységére és ál­dozatvállalására alapozott társulások létrehozá­sát új társulati törvénnyel, egyszerű, rugalmas jogszabályokkal segítse és hárítsa el a társadal­mi közösség alkotó energiái elől az akadályokat. Adjon lehetőséget a helyi tanácsoknak, hogy a jelenleginél hosszabb lejárattal értékesíthessék kamatmentes részletfizetéssel az építési telkeket. Hosszabbítsuk meg a beépítési időt, hogy a csa­ládok céltakarékosságukat, összefogásukat na­gyobb, hosszabb idő alatt fektethessék be gyer­mekeik leendő lakásgondjainak megoldásába is. Tisztelt Képviselőtársak! Az utóbbi időben aligha van nagyobb egyetértést felkeltő társa­dalmi program, mint az idős, magukra maradt emberekről való gondoskodás. A mi falunkban évek óta az öregek napközi otthona működik, a belterületen otthonmaradottakkal gondozónők törődnek. A közeli hetekben nyitjuk meg az öregek panzióját, a távoli tanyákon eddig egyedül élt emberek érdekében. Ezt a munkát nagy önzetlenséggel segítik az üzemi dolgozók,

Next

/
Oldalképek
Tartalom