Országgyűlési napló, 1947. II. kötet • 1947. december 3. - 1948. február 13.

Ülésnapok - 1947-33

339 Az országgyűlés 33, ülése 19i8. kapcsolatos rendkívüli teendők megakadályoz­ták a jelenlegi kormányt abban, hogy kellő időben gondoskodni tudjon a magra számára adandó felhatalmazás törvényes megszerzésé­ről. Az államélet irányítása azonban feltétlenül szükségessé tette, hogy a kormányok részére általában megadott és az 1946:XVL törvény­cikkben résízfetesen körülhatárjolt felhatialmar zás körén belül további rendeleteket bocsásson ki a kormány. A most tárgyalás alatt álló jelentés azokat a rendeleteket tartalmazza, amelyeket a kor­mány ugyan konkrét felhatalmazás nélkül adott ki. amely rendeleteket azonban az 1947: XXVI. te. 3. §-a szerint az országgyűlés jóvá­hagyott. Az országgyűlés alkotmányjogi és közjógi bizottsága letárgyalta a kormány jelentését, amelynek mellékletét alkotja az a jegyzék, amelyben az 1947. évi szeptember hó 24. nap­jától az 1947. évi november hó 25. napiáig tör­vényes, felhatalmazás nélkül kiadott, de az 1947:XXVI. te. 3. §-ával jóváhagyott rendele­tek egyenkint fel vannak sorolva. A bizottság úgy találta, hogy a kormány jelentését nyu­godt lelkiismerettel tudomásul veheti, és ilyen javaslatot terjeszt az országgyűlés elé is. A magam részéről mint a bizottság jelentésének előadója, javaslom a t. Országgyűlésnek, hogy a kormány jelentését tudomásul venni méltóz­tassék. ELNÖK: Kíván valaki a jelentéshez hozzá­szólni? CZÉH JÓZSEF jegyző: Kiss Ferenc (fél­egyházi) ! KISS FERENC félegyházi (md): Igen t. Országgyűlés! A magyar köztársaság kormá­nya által az 1947. évi szeptember hó 24-tol ugyanaz évi november hó 25-ig felhatalmazás nélkül kiadott s az 1947:XXVI. te. 3. §-ával jóváhagyott; rendeletek jóváhagyására vonat­kozó kérést pártom és a magam nevében nem teljesíthetem. Ha ugyanis vizsgálat tárgyává tesszük a rendeletek kiadását, azt látjuk, hogy a rende­leteik nagy tömegei szinte napotnkint jellemnek meg s igen rövid idő alatt újból pótlásokat, változtatásokat hajtanak Yégre azokon. Ha pe­dig az országgyűlés, törvényalkotásait nézzük, sajnálattal kell megállapítanunk, hogy ezen a téren is igen-igen gyeng-ék az eredmények. Ugy látszik, a kormányzat a nyert felhatal­mazás alapján nemcsak a legszükségesebb gaz­dasági vonatkozású rendeletek kiadására szo­rítkozik, hanem azt a kényelmes megoldást vá­lasztja; hogy a mindenre kiterjedő rendeletek tömegét adja ki. Ezek a rendelettömegek és főleg az.ezeken eszközölt változtatások okozzák azután, azt, hogy ma jóformán senki sem tud a kormány­zat különböző ágazataiban eligazodni és egyes esetekben még azok sem, akiknek —hogy úgy mondjam — e törvények végrehajtóinak' ma­gyarázóinak kellene lenniök. Ez az oka, an­nak, hogy vidéki viszonylatban, ahol a t ke­vésbbé jártas emberek tömegei élnek, szinte állandóan vita tárgyátképezik ezek a rende­letek és emiatt szinte állandó zavarok vannak. A vidéken élő lakosság tömegei a távoli tanyákon élnek. Napi munkájukkal elfoglalva, csak este tudnák a különböző újságokat vagy rendeleteket átolvasni. tanulniányozetrSajnos, az utóbbi időben még erre sem adódik mód, hiszen évi január hó 9 én, pénteken.. 340 köztudomású, hogy a havi féli iter vagy a leg­jobb esetben egy liter kiosztott petróleum csak az esetleges betegség" esetére, vagy talán az úton való járás-kelés alkalmával szükséges szűkös világításra elegendő. Hiába hangzottak el kérelmek és az országházában különböző in­terpellációk, ezek süket fülekre találva, az úlla­potok nemhogy javulnának, hanem egyre rösz" szabbakká válnak a vidéken, különösen a ta­nyákon és a kisebb falvakban. De a különböző rendeleteknek egymásután történő állandó kiadása és folytonos változta­tása nemcsak magára az egyénre, hanem az államhatalomra is igen károsan hat. Rendes körülmények között, a szabályos törvények alapján történő adóösszeírások október hónap­ban szoktak megtörténni abból a célból, hogy a szabályszerű kivetések már az év első hónapjá­ban megtörténhessenek, hogy így az adó> amely­nek fizetése nemcsak az egyénnek, hanem az államnak is érdeke, szabályszerűen már az első évnegyedben befolyhaesék. Vidéki viszonylat­ban most folyik az adóösszeírás. Hogy ebből azután mikor lesz kivetés, azt a jó Isten tudja. Hiába hozunk rendeletet arról, hogy az :adó­fizetés ezentúl csekken történhetik, inert ha az adózó nem tudja, — mert nem tudhatja — hogy tulajdonképpen mi az ő évi adója vagy por­ciója, akkor a fizetéssel elmarad, mert a ren­delkezésnek laz a passzusa, hogy az adókiveté­sig az adózók a tavalyi adó alapján fizessenek, a rengeteg változtatás miatt lehetetlenné válik. Ez az oka annak, hogy vidéki viszonylatban az adófizetési készség nem ak^r állandósulni a tömegekben. (P. ÁBRAHÁM Dezső (md): így van!) Az államhatalomnak kell azon lennie, hogy megmondja nekem már az év elején, mennyit kell fizetnem adóba, hogy beoszthassam a külön­böző kiadásaim között az elég súlyos terhet jelentő adótételeket, hogy azokat elő tudjam 'teremteni; vagyis tudnom kell pontosan, meny* nyi az adófizetési kötelezettségem. A mostani összeírás! rendszer mellett, hiába, a kgjobb esetben május-június hónapok­ban szoktuk megkapni a kivetést. így történtek meg azok a súlyos esetek, hogy azoknál is. akik tavaly már szeptember hónapban százszázalékig kifizették búza-földadójukat, illetőleg pénzbeli adójukat, végrehajtói küldtek minden egyes ház­nak, tanyának a nyakára, mert az OTI-járnlé­kot, az árvízjárulékot s a különböző kamarai illetékeket később vetették ki — sok helyen talín még ma sincsenek kivetve — és így az adózók tömegei nem tudták, hogyan és miként fizet­hetik be. Ha tehát a kormány âHal kiadott rendele­teket vizsgáljuk, azt keli látnunk, hogy nem­csak a rendeletek nagy tömegeiben van a hiba, hanem azok folytonos változtatásában* is. Ezért volna szükséges, hogy a kormányzat igenis, csak a legszükségesebb esetekben adjon ki ren­deleteket, à többi problémát pedig törvényho­zási úton az érdekképviseletek meghallgatása után állandó formában rendezze. Ha vizsgáljuk a kiadott rendeleteket, azt látjuk, hogy a 11.300. számú rrmdelet alapján, amely a felszabadulás után, illetőleg az 1946. évi július ho 25. napjáig keletkezett egyes köve­telések érvényességének korlátozásáról szól, az államhatalom sok esetben egészen kis tételek kifizetését különböző okoknál fogva egyszerűen megtagadta. Vannak úton dolgozó napszámo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom