Országgyűlési napló, 1947. I. kötet • 1947. szeptember 16. - 1949. november 24.

Ülésnapok - 1947-5

91 Az országgyűlés 5. ülése 1917, József (f): Addig- inhaláljon és: ne igyák! — Derültség.) Bejelentem <a t. Országgyűlésnek, hogy a független kisgazdapárt részéről tegnapi ülé­sünkön bejelentett Kálmán Ferenc kijelölt szónok helyett Tóth László képviselő úr fog felszólalni. Az országgyűlés .a bejelentést tu­domásul veszi. Napirend szerint következik a kormány programmja feletti vita^ folytatása. Szólásra következik a kijelölt szónokok közül? Farkas György jegyző: Révai József! Révai József (kp): T. Ország-gyűlés! (Nagy taps a kommunista párton.) Pártomi nevében üdvözlöm, hogy ez a kormány Din­nyés Lajos miniszterelnök úr elnöklete alatt — ha bizonyos hosszabb-rövidebb ideig tartó szülési fájdalmak után» de mégis — létrejött. Talán jobb lett volna, ha ezek a szülési fáj" dalinak kissé rövidebb ideig tartanak, de való­színűleg erre az esetre is érvényes a mondás, hogy jobb későn, mint soha. A kormány tehát létrejött. Mi hisszük azt, hogy ez a kormány meg' fogja tudni oldani azokat a kétségkívül komoly, sok tekintetben nehéz feladatokat, amelyeknek megoldására vállalkozott. Ez a program, amelyet a 'miniszterelnök úr előadott, helyes program. Ennek a pro­gramnak kidolgozásában — mint a koaüció egyik pártja — a magyar kommunista párt is résztvett' tehát magától értetődik, hogy pár­tunk vállalja e program megvalósításából a ráeső részt. Egyetértek azzal is, amit a miniszter­elnök úr az ország komoly, sok tekintetben súlyos gazdasági és pénzügyi kérdéseiről ki­fejtett és 'azzal is, amit e súlyos problémák megoldási módjairól mondott. Ha mégis hoz­zászólok a gazdasági és pénzügyi kérdések­hez, akkor ezt csak azért teszem, hogy bizo­nyos dolgokat külön aláhúzzak és hangsú­lyozzak. # A gazdasági nehézségek dolgában, t. Or­szággyűlés, azt hiszem, abból kell kiindul­nunk, hogy meg- kell mondani népünknek a teljes igazságot. 'Nem, szabad szépíteni a hely­zetet, de ugyanakkor nem szabad a másik hi­bába sem esnünk és nem szabad indokolatla­nul túlozni nehézségeinket, nem szabad pánik­hangulatot kelteni. Sem szépítésre, sem pánik­keltésre nincs szükségünk. . Az ország legkomolyabb problémája a köz­ellátás problémája, nevezetesen a kenyérellá­tás kérdése. Ismeretes, hogy ennek a kérdés­nek a nehézségét az idei súlyos aszály okozta. Ismeretes, hogy kenyérmérlegünk, gabona­mérlegünk deficites. Hogy a deficit mekkora, arra nézve a szakértők véleményei kissé el­térnek egymástól. Vannak becslések, melyek szerint^ gabonamérlegünk deficitje ötezer va­gon, félmillió métermázsa, más becslések sze­rint ez a deficit eléri a tízezer vagont, az egy­millió imiétermázsát. Az az érzésünk, hogy bi­zonyos kormányhatóságok: abbeli igyekeze­tükben, hogy feltárják a bajokat, kissé túllő­nek a célon és túlozzák gabonamérlegünk de­ficitjét. t * Azt hiszem, hogy a földmívelésügyi nii­niszitériuan tenmésbeeslései bizonyos fokig tük­rözik vissza & pánikot. Bármennyire komoly a helyzet, nem 'lehet azt mondani, hogy a deficit az /aszály következtében a kenyérgabonában akkora, hogy ne tudnánk úrrá lenni nehézsé­gemken. A földmívelésügyi minisztérium becs­évi október hó 8-án, szerdán. „ 92 lése rozsban és búzában körülfbelül akkora, mint amekkora a tavalyi (termésbecslés volt. Emlékeznek rá t. képviselőtárs aim, hogy a tavalyi termésbecslés alapján, ha az akkor közzétett adatok igazak leftitek volna, az ország­nak 1947 áprilisában kifogyott volna a kenyér­készlete és áprilistól az új termésia nem lett volna kenyerünk, éheznünk kellett volna. Ki­derült, hogy ha komoly is volt a tavalyi hely­zet, a tavalyi termésbecslésen túl voltak az országban o>Yan, a statisztika által^ fel neon fedett, rejtett — vagy nevezzük nevén a gyere­ket — eltitkolt készletek, amelyeknek a révén sikerült nemcsak áprilisig, hanem az idei új termésig 1 , — úgy, ahogy, ha szűkösen is — de mégis biztosítanunk népünknek, ellátatlan­jainknak a kenyérellátásait. Fel kel' tételeznünk, t Országgyűlés, hogy a földmívelésügyi minisztériumnak az a becs­lése, amely az idei termést ugyanakkorára, be­csüli, mint a tavalyit, ugyanabban a. hibában szenved, mint a tavalyi termésbecsilés. Én nem tagadom azt és senki komoly; ember nem tag*aid : hatja, hogy akár ötszázezer, akár egymillió mázsa az ország deficitje kenyérben, ez komoly deficit és igen komoly erőfeszítésekre lesz szükség ahhoz, hogy ezt a nehézséget leküzd­jük. De ugyanúgy, ahogyan tavaly volt okunk feltételezni, okunk van az idén is feltételezni, hogy megvan ennek a deficitnek a fedezésére a megfelelő gabonakészlet itt bent az ország­ban. Mindenki tudja, hogy a cséplési felvéte­lek alapján feltüntetett, eredmények és a tény­leges eredmények között nem. jelentéktelen a különbség: egyes közellátási szakemberek sze­rint ez a különbség eléri a 20%-ot. Kétségtelen. — és ezt mindenki tudja — hogy a rossz ter­més és az aszáV ellenére igen jelentős gabona­készletek vannak az országban, olyan gabonái­készletek, amelyeket elvontak a, közellátás elől és spekulációs célokra használnak. Kétségtelen, — és ebben a mi pártunk tel­jesen egyetért a miniszterelnök úr által kifej­tettekkel és a többi koalíciós párttal — hogy mindenáron fedeznünk kell gabonamérlegiink deficitjét. A mi véleményünk szerint megvan a mód rá, hogy ezt túlnyomóan, elsősorban, sőt tartán kizárólag saját erőnkből fedezzük. Mi üdvözöljük azt, hogy a kormány kiadta az elszámoltatási rendeletet: és reméljük, hogy fnnek a rendeletnek foganatja lesz; reméljük, hogy a gazdák, akiknek birtokában többé­kevésbbé jelentős gabonakészletek vannak, hallgatni fognak az ország kérő szavára. En­nek az elszámoltatása, rendeletnek azonban ugyanaz a baja, ami a tavalyi elszámoltatási rendeleté volt: hiányoznak belőle a szankciók azokkal szemben, akik az ország kérő szavára mégsem hallgaitnak- Mi azt szeretnők, hogy ez az elszámoltatási rendedet ne maradjon szen­teltvíz, hanem foganatja legyen. Nekünk természetesen nincs önmagában véve semmi kifogásunk külföldről jövő ga­bonaimport ellen. Eta lehet, meg kell csinálni, de tudjuk először is azt, hogy^az ország deviza­készletei igen korlátozottak és tudjuk továbbá azt hogy ilyen segélyt olyan országok, ame­lyeknek van fölös gabonájuk, sajnos, nem ad­nak ingyen. (Ügy von! Úgy van! a kommu­nistapárton.) Ezért elsősorban saját erőnkre kell építenünk akkor, amikor hozzáfogunk koz­ellátásunk és — ami a legfontosabb — kenyér­ellátásunk nehézségeinek leküzdéséhez. A t magyar demokráciának •becsületbeli kö­telessége önmaga iránt és azok iránt a dolgo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom