Nemzetgyűlési napló, 1945. VIII. kötet • 1947. június 24. - 1947. július 25.

Ülésnapok - 1945-139

379 A nemzetgyűlés 139. ülése 19Â7, vesse elődjének példáját, aki sorozatosan tett Ígéreteket, amelyeket később nem tudott, vagy nem akart betartani. (Pászthory István (msz): Nem mindig mondanak igazat!) Egyszerűbb Jett volna azt mondani, már első intrádára, hogy a nemzetgyűlés feloszlik a költségvetés letárgyalása nélkül, mint határozottan beígérni ezt és utána jönni evvel a halasztó javaslattal. Mélyen t. Nemzetgyűlés ! A legutóbbi költ­ségvetési tárgyalás és annak megajánlási vitája során és után Ígéreteket kaptunk a kormány­zattól arra, hogy rendezzük a közigazgatást, kiirtjuk a korrupciót, rendezzük a közhivatal­nokok megélhetésének kérdését és ha ezeken az Ígéreteken végignézünk, azt kell látnunk, hogy az Ígéretek ellenére nem történt semmi. (Pászthory István (msz): ígéretben aztán nincs hiány!) ígéretünk van a kormányzattól és a koalí­ciós pártoktól arra, hogy tiszta, korrekt, be­csületes választást fognak csinálni, méltóztas­sék azonban elhinni, hogy ehhez a tiszta, kor* rekt és becsületes választáshoz nem annyira becsületes célkitűzéseket és rendelkezéseket tartalmazó törvényre, mint inkább becsületes, korrekt, . tisztességes és pártszupiremáeiától mentes köziigazgatásra lenne mindenekelőtt szükség. (ügy van! a szabadságpárton ' és a pártonkívülieknél.) Ezt a becsületes közigaz­gatást pedig csak a már több izben megígért, a magyar népnek többszörösen kilátásba he­lyezett önkormányzati választásokkal lehetett volna valósítani. Én úgy látom, hogy megint előbb kezdjük az emeletet építeni, amikor ínég az alapozási munkálatokat el sem kezdtük. Azt hiszem és félek attól hogy hiába fogjuk megépíteni a választójogi törvényjavaslat pa lotáját, alapjai ingoványban, homokban lesz­nek, amely el fogja nyelni magába az épít­ményt. De tovább megyek, igen t. Nemzetgyűlés! Harcot hirdettünk és Ígéretet nyertünk a kor­rupció kiirtására. Mi volt az egyetlen pozitív erdmény eddig? Egy kanadai űievél, hogy a bűnös, a szemtanuk és a bizonyítékok mentől messzebb mehessenek ebből az országból. (Ter­ii ay István (msz): Exportált korrupció!) Vagy nézzük meg: ígértük az államháztar­tás egyensúlyba hozhatása érdekében, hogy rendezni fogjuk azt a lehetetlen állapotot^ azt a féktelen luxust, amelyet az állami állások szaporításával, betöltésével és egyes jól fekvő állami állások dotációjával fejtünk ki és mi történt? Azóta csak nőtt és szaporodott az ál­lamtitkárok száma csak nőtt és szaporodott az állami luxusautók száma. (Ugy veto! — Zaj a szabadságpárton.) Mélye'n, t. Nemzeitgy ülés ! Veit ebben az országban egy infláció, a papínpengő inflá­ciója. Egy bizonyos fokon túl megakadályóz­tuk és a magyar nép hősies kiállásával «meg­védte az új forintot. Miiért nem szüntetjük meg ezt a másik inflációt, amely már kiter­melte magából a papírállamfcitkárokat, akik úgyszólván minden tekintély, hatáskör és tmiunka nélkül lebzselnek a hivatalukban és veszik fel a fizetésüket? (Ügy van! Ügy van! a szabadságpárton. — Közbekiáltás ugyanott: Autót kapnak!) De tovább megyek, mélyen t. Nemzetgyű­lés! Megígértük a közhivatalnokoknak, — vagy mondjuk mai divatos unszolással: a köz*­hivatalok dolgozóinak — hogy rendezni fog­juk végre illetményieáket. Minden ujsálg és évi július hó 3-án, csüörtökön. 380 minden pánt ezt ígérte nekik és mi történt? A vélgén megszületett egy nyomorult, parányi kiiis isegély a közhivatalnokok részére. Kérde­zem, mélyen t. Nemzetgyűlés, helyes-e, egye­zik-e a demokrácia elveivel, hogy dolgozó em­bereknek segélyeket osztogassunk? (Zaj.) Nem helyesebb és becsületesebb-e, ha a dolgozó em­bereknek munkájuk értékével arányban álló fizetésekéit adunk? De nem, imii csak ígértünk a népnek, igéntünk mindenkinek és nem tar­tottuk meg Ígéreteinket. (Justus Pál (sad): Ezt csak a isaját nevében mondhatja!) Éppen ettől az indoktól vezettetve, ment ezeket az Ígéreteket! sem tartották meg, a magam neszé­ről a javaslatot nemi fogadhatom el. (Taps a szabadságpárton ás 1 a pártonkívülieknél.) Elnök: Szólásra következik á feliratkozó ti szónokok közül? Pásztor Imre jegyző: Reicher Endre. (Reicher Endre régi ülőhelyéről, a közép­ről új helyére, a jobboldalra megy. — Felkiál­tások a kommunistapárton: Helycsere?! — Justus Pál (szd): Átcsoportosítás?) Reicher Endre (pk): T. Nemzetgyűlés! A Itúloldalon azt kéirdezték tőlem, hogy úgy lát­szik, nemi leiami a helyemet éisi ebiben van va­lami tárgyi ágaziság. Ma reggel meglepetés­szerűen láttuk, hogy a má helyünket ide itették át a szabadságpárt padsoraihoz. (Justus P#l (szd): Ott a helyük! — Révész Ferenc (szd): Még egy pár méter, azután kint vannak! — Spitálsziky Károly (szd): Fél^ábbal legalább! — Derültség a kommunistái- és a szociáldemo" kratapárt soraiban. — Ellentmondások a sza­badságpárton és a pártonkívülieknél.) Ezt azi elhelyezést nem (tekinthetjük és nem is tekintjük semmiféle formában poli­tikai deklaisszáfikálásnak, ment megtisztelés nekünk, hogy a magyar politikai életnek olyan kiválósálgaival ülhetünk együtt, minit Sulyok Dezső (Gúnyom derültség a szociáldemokrata­és a komzmnmistapárt soraiban. — Taps a sza­badságpárton és a pártonkívülieknél.) vagy Nagy Vince. (Nagyiván János (msz) közbe­szól. — Révész Ferenc (szd) : Nagyivánnal! Stimmel!), de a leghevesebben tiltakoznunk kell aiz ellen a tapintatlanság ellen, amellyel ezt az elhelyezést eszközölte... Elnök: A képviselő úr maradjon a tárgy­nál! (Egy hang a szociáldemokratapárt sorai­ban: Székfoglaló! — Derültség a szociálde­mokrata párton.) Reicher Endre (pk): A ttiáírgynál maradok, amely tárgyait nekem felvetettek. Elnök: Méltóztass/ék a napirenden levő tör­vényjavaslathoz hozzásizólni. Reicher Endre (pk): A törvényjavaslattal kapcsolatban jragom van a koiripoány _ összes gesztióiit kritika itárgyává tenni és ea isi a kor­mánynak egy gesztiója, (Közbeszólás a kom­munistapártról: Nem a kormányé!) mert tuct­tomimial a koalíciós pántok kérése volt az, hoey bennünket abból a szektorból ide helyez­zenek, nyilvánvalóan azért* mert olyan gyenge lábon áll él& olyan törékeny ezakoalieió, hogy a mi ottani jelenlétünk is veszélyezteti a koa­láció egységéit. (Taps a szabadságpárton és « pártonkívüli képviselők soraiban. — Nagy Vince (msz): Szálka volt a koa'Mció talpában!) Ügy látszik, atltól félitek,- hogy a független kis­gazdapártot olyan két tűz közé vesszük, amely Vét hi.7. a kUg/t/itaps,r+' koalieióképességé < fogja veszélyeztetni, mint az utóbbi időben né-

Next

/
Oldalképek
Tartalom