Nemzetgyűlési napló, 1945. VII. kötet • 1947. március 20. - 1947. június 20.

Ülésnapok - 1945-121

501 A nemzetgyűlés 121. ülése 1947. évi április hó 11-én, pénteken. 5i »2 val.iék és végre a mairyaj parasztság milliói­nak is meglehessen a maga szervezete, ame­lyen keresztül mint a föld szakértőié, a ma­gyar föld, a magyar kenyér, szerelmese in­tézni tudja a maga sorsát. (Milassin Kornél (msz): Majd úgy, mint a Hangyát!) ( Szervesen hozzátartozik a ehhez magyar népnek az az újabb kívánsága és kérése az adómegajánlás ellenéhen, hogy végre vala­hára tartsuk IIICK az önkormányzati választá­sokat, a törvényhatósági és községi választá­sokat a 3200 magyar faluban és a vidéki vá­mosokban. Higyjék el nekem. t. Nemzetgyűlés, ••\ magyar parasztság, a legegyszerűbb ma­gyar földmunkás is rendkívül értelmes, intel­l'gens és politikailag okos. (Nagyiván János unsz): Azért félnek tőle! — Milassin Kornél Imsz): Már nincs is szó róla!) A magyar pa rasztság legszélesebb rétege értetlenül áll az előtt a félelem előtt, amely nem engedi meg *8t> b.Dgy megtartsák a községi választáso­kat. (Ügy ran! Ügy ran! a szabadságpárton.) A 3200 magyar közsétr élén ma is azok az ideiglenes megbízottak állnak, akiket az egyes partok tettek oda. (Pászthory István (msz): l!>4.-> tavasza »! Milassin Kornél (msz): 4:1 arányban, minden faluban!) Nekem személy szerint semmi kifogásom nincs az ideiglenes vezetők ellen. Akár kommunistápárti. akár szoeiáldemokratapárti, akár parasztpárti, akár kisgazdapárti: ez előttem, mindegy. Előttem az ember, a magyar ember, a dolgozó ember, a munkás ember áll. Entern egyénileg ez A. kérdés nem érdekel. Elnök: A képviselő úr beszédideje lejárt. Dénes István (pk): Tisztelettel kérem a ntegnoeszabbítáaát. Elnök: Méltóztatnak a beszédidő megnősz «zabbításáho'z hozzájárulni 1 ? (Igen!) A nemzet­gyűlés a meghosszabbítást megadta. Dénes István (pk): T. Nemzetgyűlés! Ismétlem, nem a magam egyéni szempontjából kérem ezt, hanem kérem a demokrácia érdeké­ben, meri — hig.vjék el nekem -- amíg meg nem történnek az önkormányzati, a községi, a törvényhatósági választások, addig mi, ez a parlament és általunk s magyar kormány a levegőben lóg. (Milassin Kornél (msz): Tudják ők ezt!) Addig ez nem demokratikus rendszer, niert nincs meg az alapunk. Hiányzik a nép­Peí váló intézményes kapcsolatunk, hiányoz nak a háttérből a magyar nép széles rétegei­milliói. Hiányoznak a 3200 magyar faln embe­rei, munkásai és dolgozói. Nincs rá módjuk és Lehetőségük, hogy szervesen, intézményesen tudják irányítani a nemzetgyűlést és eze.i keresztül • a kormányzatot. Ebben a demo­kráciánkban tehát hiányzik a demokrácia Fundamentuma, alánja és mi csak ját szak a demokráciát. (Milassin Kornél (msz); Tgy v an!) Ha aggályok voltak és vannak, ha féld niek voltak és vannak pro és komira, talán ebben a kérdésben is megegyezhetnek egymás s <il a munkáspártok és a független kisgazda­párt, (Milassin Kornél (msz): 40%-ban!) 3200 magyar falu van- hát osszák meg és fele men­jen ide, fele oda, de erre megoldást kell 'találni. ÍAndrássy Dániel (kg): Hohó! — Filő Sámuel 'kg): Nem megyünk bele! — Andrássy Dániel (kg): Az- már nem demokrácia! - Pászthory István (msz): Az már nem demokrácia! — MiÜasain Kornél (msz): Maid! 40%-ot kannákba kisgazdapártiak és 60% ot a másik oldal!- ­*'iló Sámuel (kg): Az már nem volna demo­krácia! Egy Jtanp a kisgazdapárton: Mondja meg a nép! — Pászthory István (msz): Meg­osztani? — Az elnök csen yet.) Az a kérdés lényege — és ezt éreznie kell a kormány és a nemzetgyűlés minden egyes tagjának, — (Milassin Kornél (msz): Érzi is. tudja is!) hogy amíg meg ne-m történnek a törvényhatósági és községi választások, addig demokráciánk, parlamentünk és kormányunk a levegőben lóg! (Úgy ran! Ügy ran! — Egy hang a kisgazdapárton: Vagyis csak ideiglenes állapotban lesz! — Milassin Kornél (msz): Tud­ják ők ezt! Rónai mester is tudja!) De van egy másik nagy kérése is a magyar nemzetnek, és ez az. hogy végre lépjünk rá a szabadkereskedelem álláspontjára és alapjára. Örvendek, hogy a kereskedelemügyi miniszter úr Jelen van s remélem, hogy most már neki sem lesz kifogása a/, ellen, hogy a szabad kereskedelem útjára léptünk rá. (Epi/ hang a kisgazdapárton: Vas Zoltán is megígérte!) Abban a szerencsés helyzetben vagytok, hogy idézhetem azt, amit Vas Zoltán igen 1. képviselőtársunk, a Gazdasági Főtanács főtit­kára, vezetője, intézője éis esze, a napokban tartott beszédében jelentett ki: a magyar kommunistapárt a szabadkereskedelmit alapján áll. ßn pedig ennek az ellenkezőjét tartottam, hittem és tudtam a magyar kommunistapárt" ról. Örömmel üdvözlöm Vas Zoltán képviselő társamnak ezt a megállapításai és ezi a tényt, itt leszögezem, hogyha még élni fogok, amikor ; a magyar kommunistapárt egyszer megint át akar nyergelni a kötött gazdálkodás raid szerére, felemeljem szavamat és hivatkozzam arra, hogy 1947. április 10 én Vas Zoltán a magyar kommunistnpárl programmjának alap­iául a kereskedelem kérdéséber a sznbadkeres kedelmet tette. (Pászthory István (msz): De ez még nem tett! Hol van a tett 1 ?) Amjko-r a kereskedői mügyi tárca vitája ná.l felszólaltam, a kereskedelemügyi mináezter I'I irai vitám volt ebben a kérdésben, kérteim a miniszter urat, oldja fel a kötött gazdálkodást, fokozatosan vessenek ennek) véget, szüntess­ezt meg és térjünk vissza a szahadkoresk'd 'cinre, mert a szabadkereskedelmi: az állam és a világ életében a vérkeringést jelenti. Kél­tem, hagyjon fel azzal a_tervével. hogy a ke reskedőket korlátozza, szambavegye, mint a birkákat és elosztás alapián, elosztószer\ ek útjain juttassa a kereskedőknek az árut. mert ennek eredménye az, hogy akik az árut el osztják, azok akitől csak tudják, zsebrevágják a rebachob a profitot, a meg nem engedett, pa namális összeget. Akik ezt megfizetik, azok kapják a húst; a szegény, a tisztességes keres kedők, a 3200 magyar falu nyomorult ki>ke reskedői pedig kapják a csontot. mert nem tudnak belenyúlni a zsebükbe éc leadni a 10 százalékot, hogy azt /.sebretegyek az elosztó szervek. (Közbeszólás a kisgazdapárton: Es ha elfogják?) T. Nemzetgyűlés! A miniszter úr akk«>r azt, kérdezte tőlem, mitévő legyen! Erre azt válaszoltam: tegye szabaddá a kereskedelmet, hogy szűnjék meg a korrupció, a panama »s szűnjék meg a protezsáltak tőkekoncentráció* lehetősége. Ez a szociáldemokráciának is pro grain ja. Most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy idézhetem (Pászthory István (msz): üe csak idézni lehet!) nem kisebb egyénnek, mint Vas Zoltán t. képviselőtársam­nak megállapítását, aki a következőket mon dotta. (Pászthory István (msz): Ez csak meg­32*

Next

/
Oldalképek
Tartalom