Nemzetgyűlési napló, 1945. VII. kötet • 1947. március 20. - 1947. június 20.

Ülésnapok - 1945-126

739 . A nemzetgyűlés 126. ülése 1947. a szociálde«io!kratapárt a parasztiság védelmé­ben szenvedett sebeire hivatkozott, azokat mu­togatta, én közbevetettem, hogy 1935-ben a szcciáldemokratapárt a gödöllői kerületben a kormányt támogatta. Erre a kijelentésemre Szeder Ferenc képviselő úr személyemet sú­lyosan séTtő kijelentést tett. Kendreutasítás nem történt. A kijelentés alatt viharcsengő szólt, a viharcsengő miatt nem értettem pon­tosan a kijelentést, azonban megállapítottam a nemzetgyűlés értesítőjéből a súlyos táma­dást. Igen sajnálatosnak tartom azt, hogïjr éppen Szeder Ferenc képviselő úr szájából hangzott el ez a súlyos sértés és bizonyos mértékben érthetetlennek is tartom. (Spitál­szky Károly (szd): Érthetően mondl'a!) Rá fogok erre is térni. 1931-ben a gödöllői kerületben — mint a kisgazdapárt jelöltje — én a szociáldemokrata­párttól teljes támogatást kaptam. Abban az időben a parasz ság még eléggé bátortalan volt, úgyhogy a választási vezetőségem .a szóciáldemokratapárt részéről került ki, a kis­gazdapártot — mondhatni — a szociáldemo­krata szervezett munkások vezették. így volt ez több községben. Bizalmi embereim is a szo­ciáldemokratapártból kerültek ki. Etilénben 1935-ben, amikor ugyanezt a támogatást men­tem kérni és Büchler Józseffel beszéltem s őt kérdem meg, ő a támogatást kereken meg­tagadta arra való hivatkozással, hogy ma olyanok a politikai körülmények, hogy ők a támogatást nekem nem adhatják meg. (Vásáry József (msz): Tempora mutantur!) Azt mondottam, hogy érthetetlennek és kü­lönösnek találom, hogy éppen Szeder Ferenc képviselőtársam részéről ért a támadás. ö ugyanis nem volt mindig ilyen radikális a múlt rendszerrel szemben, úgy hogy erre minden igénye elveszett. (Zajos ellentmondá­sok a szociáldemokraiapárt részéről, — Spitálszki Károly (szd): Megint hazudni akar! Kezd megint fröcskölni!) Amit állítok, azt bizonyítom. (Zaj a szociáldemokratapártról. — Pfeiffer Zoltán (pk): Szeder Ferencre min­den demokrácia büszke lehet.) Lehet, de nem volt mindig ilyen, 1929 ben, abban az időben, amikor éppen Kozma Miklóst avatták vitézzé, (Zaj a szociál­demokratapártról, felkiáltások ugyanonnan: Hazudik!) Szeder Ferenc nagyon sokszor for­dult meg a parlament büfféjében a Magyar Távirati Iroda újságírói között. CKt a vitéz­ség kérdése és a vitézi intézmény is szóba került. Az intézményről Szeder Ferenc igen elismerőleg nyilatkozott és (Spitálszky Károly (szd): Ilyen mesékkel jön! Ez fröoskölés! — Egy hang a szociáldemokratapárton: Méltóz­tessék megvonni a szót! — Vásáry József (msz): Horthyról is irtak. Ne szégyeljek, hogy mit irtak Horthy Istvánról!) Elnök: Némethy Jenő képviselő urat fi­gyelmeztetem, hogy személyes meg támad tatás visszautasítása elmén ad" am meg a szót, nem pedig újabb támadásra. (Taps a szociáldemo­kratapárton.) Némethy Jenő (msz): Azt csinálom. Tudva­levőleg Szeder képviselő úr harctéren muta­tott személyes bátorsága alapján nagy ezüst érmet kapott. (Zaj a szociáldemokratapártról. — Egy hang a kommunistapártról: Azon nincs mit szégyelni!) O maga is kijelentette, gon­dolkozott azon, hogy ő is kéri a vitézi címet és kér vitézi telket. (Mozgás és nagy zaj a szociáldemokratapártról. _ Felkiáltások: Hal­évi április hó 22-én, kedden. 740 laJtlan! — Pfeiffer Zoltán (pk): Arany vitéz­ségi érmet kapóitt Szeder Ferenc!) Elnök: Figyelmezetem a képviselő urat. hogy ha tovább így folytatja, meg fogom vonni a szói (Zajos helyeslés a szociáldemo­kratapártról. — FelkiáVúsok: Hazudik! — Egy hang ugyanonnan: Szociáldemokrata nem kért vitézséget! — Vásáry József (msz) : Horthyról szebbe^ irtak, ne tagadják le, amit ir.ak! (Jt­vassák el a Népszavát, azuf-án beszéljenek.) Némethy Jenő (msz): Csodálkozom tehát... (Egy hang a szociáldemokratapártról: Hazu­dik!) Elnök: A közbeszóló képviselő urat rendre­utasítom ezért a kifejezésért. (Reisinger Fe­renc (szd): államtitkár: Notórius hazudozó! — Vásáry József (msz): Talán tudnak olvasni! Olvassák el a Népszavát, ne szégyelljék, amit irtak! Ugy-e szégyellik? — Nagy zaj és ellent­mondások a szociáldemokratavárt oldalán. — Vásáry József (msz): Az 1942. február 19-i és augusztus 20-i számát olvassák el, nyomassák ki és küldjék szét az országban, hogy lássák, hogy nyalták a Horthy talpát! Horthy dicsőí­tők! Horthy-huszárok voltak! —Állandó zajos .ellentmondások a szociáldemokratapárt olda­lán. — Vásáry József (msz): Hor.hy-huszárok voltak, ne tagadják!) Elnök: Vásáry József képviselő urat rend­reutasítom. (Reisinger Ferenc (szd) államtitkár — Vásáry József felé: Piszkos csirkefogó, aki ilyeneket mond. aki ilyent mer állítani!) Némethy Jenő (msz): En tényeket állítot­tam, amelyeket bizonyítani tudok és igen saj­nálatosnak italálom, hogy engem támadás ért Szeder Ferenc mészéről, akit egyébként igen nagyra becsültem. (Spitálszky Károly (szd): Köszönjük az ilyen nagyrabecsülést! Össze­fröcskölte!) Mivel akkor én inem kaptam vé­deütmet, reudreutasítáa nem törlént. most uta­sítóim vissza Szeder Ferencnek a személyemet illető sértését. (Egy hang a szociáldemokrata­párt oldaláról: Rágalmazó!) A bizonyítékok rendelkezésre állnak. Elnök: T. Nemzetgyűlés! A házszabályok 78. §-ában foglalt rendelkezés értelmében ha­tároznunk kell a legutóbbi üllésen hatvan képviselő úr áli'al beadott s az 1946—47. évi állami köl.ségvetésről szóló törvényjavaslat vitájának bezárására vonatkozó írásbeli indít­vány felett. Kérdem a t. Nemzetgyűlést, méltóztatnak-e az indítványt elfogadni! (Igen!) Kimondom a határozató , a nemzetgyűlés az indítványt el­fogadta. A most hozott határozatunk értel­mében — a határozatihozatal napját is be­számítva — a vüa még két ülésen át tarhat, amely két ülésen a felszólalók beszédideje J5—15 perc. T. Nemzetgyűlés! Napirend szerint követ­kezik az 1946—47. évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása. Szólásra következik a feliratkozott szónokok közül? Kiss Károly jegyző: Milassin Koméi! Milassin Kornél (msz): T. Nemzetgyűlés! Rövidre kell szabnom beszédemet, mert, az igen t. koaliciós mammuttöbbség nem birja tovább a kritikát, nem engedi meg az építő kritikát az ellenzék részéről. Az én felfogá­som szerint a beszélllidőnek ez a megrövidítése mutatja a hatalmi túltengést, a hatalmi gőgöt. Azért, hogy két nappal előbb menjenek ta­vaszi szabadságra a képviselők, a szólássza­badságot nyirbálják meg. Vegye tudomásul a

Next

/
Oldalképek
Tartalom