Nemzetgyűlési napló, 1945. VII. kötet • 1947. március 20. - 1947. június 20.

Ülésnapok - 1945-120

467 A nemzetgyűlés 120. ülése 19Í7. éri április hó 10-én, csütörtökön. 468 távedett a képviselő úr megállapításában — hogy egészen enyhén fejezzem ki magamat — és az a módszer sem öregbíti a parla/menta­rizmusnak és a demokráciának erejét és dán­ját, hogy lui a vita folyamán a anlniszternek véletlenül ki kell mennie a folyosóra, ezt ki­fogás tárgyává tegyek azzal a m<'«jegyzéssel. hogy: »nem viseli a felelősséget.« Ezek jó vic­cek, humoros dolgok, amelyek népgyűlésen elmehetnek, s lehet, hogy itt is egyik másik képviselőtársamnál hatást leihet velük elérni, azonban, ha a képviselő úr gondolkozik egy kicsit, maga is rá fog jönni, hogy ezek nem olyan módszerek, amelyeket a parlamentben alkalmazni célszerű és előnyös. Ami a másik részt fillet! — és ha már «zó­nái vagyok, legyen szabad megmondanom — nagyon sokat hivatkoznak a parasztság védel­mére. Pfeiffer képviselő úr is hivatkozott rá, N&gy Vince képviselő úr is. (Rudas László (kp) gúnyosan: Neki van a legtöbb joga rá! — Derült­ség a kommunistapárton.) Ügy látszik, divatba jött, hogy a parasztságot «okán ki akarják sajátítani. (Pfeiffer Zoltán (pk): Szép és nagy divat! — Reisinger Ferenc (szd): Nem voltak ott a képviselő urak. amikor bennünket ütöt­tek, vertek a parasztság védelméért a csend­őrök! — Ellentmondások és felkiáltások a kis­gazdapárton: Ott voltunk! Minket is ütöttek! — Prieszol József (kp): Ne állítson ilyetj Munkások nyúzó ja volt! — Némethy Jenő (msz) — a szociáldemokratapárt felé: A kor­mányt támogatták 35-ben a gödöllői kerület­ben! Büchler támogatta! — Egg hang a szociál­demokratapárton: Mi baja van a képviselő úrnak? — Zaj. — Némethy Jenő (msz): Annyira verték maglikai, hogy a kormányi Iá mog.it la a gödöllői körzetben ;i s/ociáldemokratapárt ! — Szeder Ferenc (szd): Hazudik! Bocsánatot kérek, ezt legalább ismerem! Tlyet ne mond­jon! - Némethy Jenő (msz): így van! Velem szemben a kormányt támogatták 193f>-ben! — Szeder Ferenc (szd): Nem igaz! Pimaszság ezt állítani! — Viharcsengő. — Egy hang a szo­ciáldemokratapárton — Némethy Jenő fele: Házon kívül tegyen erről egy sajtónyilatkoza­tot, majd megkapja érte a magáét! — Némethy Jenő (msz): Amit állítok, azt bizonyítani is tudom! önöket verték?! — Felkiáltások a kis­gazdapárton: Halljuk a miniszter urat!) Hadd t mondjam me« és hadd jelentkezzem úgy is mint személy. úgyis mint pártember a parasztság képviseletében. Hadd mondjam meg én is akkor PfeJiffer képviselőtársamnak, hogy tőlem, a szegény paraszt szülőktől szár­'imiazott embertől, aki közben ipari munkás lettem, ne féltse a parasztság képviseletét és ne próbálja úgy feltüntetni a kérdést, mintha én és 1 barátaim, akik marxisták vagyunk, nem képviselnénk a magyar parasztságnak az érdekeit. (Pfeiffer Zoltán ípk): 44%^ erejéig képviselik! — Zaj.) Ne tessék így beállítani a kérdést, mert valóiban úgy van. ahogy Reisin ger képviselőtársam mondja. Ö meg tudja mutatni a sebeket. Hányat tud a képvisii lő ur felmutatni? Tudom ugyan, hotiv a szomszéd «ágában vau olyan, aki szintén tud sebekéi mutatni. Az 1929—30—31es években bizo] magyar falvakban fegyverrel törtek a magyar esendőrök a magyar parasztságra. (Egy ! a szociáldemokrata párton : tís m-m az üirvvé­dekre! — Pfeiffer Zoltán (jak): Akkor miért, nem adnak többet, mint 44%-ot? Ha a minisz­ter úr annyira a szívén viseli a parasztság sorsát, miért nem adnak többet?) Elnök: Pfeiffer Zoltán képviselő urat foilytonos közbes7iólásaiért rendreutasítom. Rónai Sándor kereskedelem- és szövet­kezetügyi miniszter: A parasztság a szövetke­zeti autonómián keresztül a törvény életbelép­tetése után, a törvény rendelkezéseinek végre­hajtása során teljes jogát fogja érvényesíteni a szövetkezetekben is. Meglesz a lehetősége annak, hogy akár a vidéki tagszövetkezetekuéi, akár a szövetkezeti központnál tisztá'i és kizá­rólag a parasztságnak álláspontja érvényesül­jön. Ami pedig a 44%-ot illeti, amennyiben képviselőtársam úgy állítaná be a kérdési» (Pfeiffer Zoltán (pk): Már javult 46%-ra! — Derültség.) hogy a kisgazdapártnak általában minden tagja a parasztságot képvisel", akkor ez 46%-ot jelent, és amennyiben ebihez a 46% hoz hozzá méltóztatik száimiítani azt a 12%-ot, amelyet a nemzeti parasztpárt kép" viselne, (Mozgás és zaj.) már 58%mái vagyunk. Es ha nem tagadja meg a képviselőtársam serai a magyar kommunistapárttól, sem a szociál-, demokratapárttól, hogy néhány paraisztot mi képviselünk ebben az országban, (Gúnyos közbekiáltások a szociál'demokrti\fapártról: Né" hányat!) abban az esetben a parasztság több­sége mindenesetre biztosítva van a szövetkezeti központban. Azt biszem. most nem ez fáj, ha­nem más. (Ugy van! Ugy van! a kommunista ­párton. — Piros László (kp): Mondja csak meg miniszter úr! — Zaj-) Ez is azt bizonyítja,hogy álláspontja szerint n szövetkezetekben is teljes mértékben érvényre tud jutni a magyar pa­rasztságnak az érdeke. Ha mindezeket a szempontokat figyelembe vesszük, és figyelembe vesszük a törvénynek mindazokat az intézkedéseit, amelyek a szövet­kezeti autonómiára vonatkoznak és amelyek azt a célt szolgálják, hogy a szövetkezetek egységes irányítás mellett minél kisebb személyzeti teherrel végezzék el közhasznú tevékenységüket, ha továbbá figyelembe vesszük, hogy a törvény módot és lehe­tőséget nyújt arra, hogy csak a tiszta szövet­kezetek érvényesüljenek, amelyek a törvény rendelkezéseinek megfelelnek, tehát az álszö­vetkezeteket ki tudiuk kanesolni a közgazda­sági tevékenységből, mondóin, ha mindezeket a. szempontokat együtt bíráljuk s a tárgyila­gossásr álláspontjára tudunk helyezkedni, s a< ellenzék is tudja szolgálni ezt az álláspontot, ebben az esetben nem történhetik más az én megítélésem szerint, mint az, hogy a mélyen t. Nemzetgyűlés megadja a módot és lebetősé" get arra, hogy a magvar parasztságnak, mun­kásságnak és értelmiségnek a szövetkezeti vo­nalon való összefogásán keresztül szolgáljuk a. maÍTvar demokráciát, ;\ magyar gazdasági életet. Letrjobb meggyőződésom szerint ezzel a törvénnyel ezt fogjuk szolgálni,'és ezért kérem a türvénvjavaslat elfogadását. (Elénk taps a s.oci'ÍIitt'mokrd'a- és a komtn>inisl<n>árton.) Elnök: T. Nemzetgyűlés! A tanácskozást befejezettnek nvilvánítom. Következik a hatá­m/ithozataii. Feltetszem a kérdést: méltóz­tatnak-e a szövetkezetekről KZÓIÓ törvényjavas­latot (Néhányan távoznak a kisgazdapárt sorai hói. — Za) és felkiáltások a szociáldemokrata­pártról: Hova sietnek?) a bizottság szövege­zésében általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadni? (îpen! Nem!) Akik elfo­gadják, szíveskedjenek felállani. (Meaförténik.) Többség. Köszönöm. A nemzetgyűlés ai tör­vény javaslatot a bizottság szövegezésében áraláuos<ágban a részletes tárgyalás alapjául elfogadta. Groll József képviselő úr félreértett szavai valódi értelmének helyreállítása címén kért s/ő!. A szó a képviselő urat illeti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom