Nemzetgyűlési napló, 1945. V. kötet • 1947. február 4. - 1947. február 26.

Ülésnapok - 1945-93

A nemzetgyűlés 93. ülése 1947. évi február hó 11-én, kedden, Varga Béla és Kéthly Anna elnöklete alatt. Tárgyai : ' oidai Elnöki előterjesztések ; 265 Fábry Pál mandátumáról való lemondásának és Gáspár Ervin pótképviselő behívásának bejelentése 265 Elnök bejelentette, hogy Antall József-képviselő' összeférhetetlen helyzetét megszüntette 267 Elnök bejelentette, hogy a budapesti népfőügyészség Kovács Béla képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte és hogy Borsa Mihály Összeférhetetlenségi bejelentést tett Vértessy Károly ellen 266 Andrássy Dániel igazságügyi bizottsági tagságáról és Ha] du Németh Lajos földmívelésügyi és közoktatásügyi bizott­sági tagságáról történt lemondásának bejelentése 267 Bencze Imre (kg) előadó beterjesztette az alkotmányjogi és közjogi bizottság jelentését a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat tárgyában. (Iro­mány : 135. szám.) 267 A házszabályokhoz szólt hozzá; Halter Béla (msz) 267 Yasáry István (msz) 268 Száva István (szd) 269 A magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbításáról szóló tör- / vényjavaslat sürgős tárgyalása. (Iromány : 132. és 135. szám) Hozzászóltak: Bencze Imre (kg) előadó 269 Yasáry István (msz) . 270 Dénes István (pk) 273 Kovács István (kg) felszólalása után a nemzetgyűlés a 25 tagú parlamenti vizsgáló bizottság kiküldésére vonatkozó in­dítványt a napirendről levette 275 Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter benyújtotta a levéltár rendezéséről szóló törvényjavaslatot...... 276 Az 1946/47. évi állami költségvetés (Iromány : 128. szám) Felszólaltak: Justus Pál (szd) 276 Drózdy Győző (msz) .. 297 Implom Ferenc (kg) 323 Személyes kérdésben felszólalt Vásáry Józse! (msz) 322 Az interpellációskönyv felolvasása '. . 340 A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása 339 A kormány részéről jelen voltak: Bartha Albert honvédelmi miniszter, Bárányos Károly földmive­lésügyi miniszter, Dobi István államminiszter, Erőss János közellátásügyi miniszter, Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter, Rácz Jenő pénzügyminiszter, Rákosi Mátyás állammi­niszter, Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter. (Az ülés délelőtt 11 óra 56 perckor kezdődött.) (Az elnöki széket Varga Béla foglalja el.) Elnök: T. Nemzetgyűlés! Az ülést meg­nyitom. A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésére Kilsis Károly, az, egyéb jegyzői teendők ellátására pedig Hegyesi János jegyző urakat kérean fel. Bejelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy Fálbíry Pál behívoltit pótkép viselő úr képviselői megbizatásáról lemondott. Az 1945: VIII. tífe­vényilkk 77. §-ábam foglalt rendelkezés értelmié­ben Gáspár Ervin soiron következő pótképvi­selő uralj behívtam. A nemzetgyűlés a bejeleoittiést tudomásul veszi. T. Nemzetgyűlés ! A budapesti népfőügyész­ség Kovács Béla képviselő úr mentel'mi jogá­nak felfüggesztését kérte. A megkeresést a ház­szabályok 47. §-ának 1. bekezdése értelmiében további intézkedések megtétele céljából a men­telmi bizottsághoz átteszean. A bejelentést a nemzetgyűlés tudomásul veszi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom