Nemzetgyűlési napló, 1945. III. kötet • 1946. augusztus 13. - 1946. október 4.

Ülésnapok - 1945-64

A nemzetgyűlés 64. ülése 1946. évi szeptember hő 27-én, pénteken, Varga Béla, Kéthly Anna és Kossa István elnöklete alatt. Tárgyai : oidai Elnöki előterjesztések • 814 A házasságon kívül született gyermek jogállásáról szóló törvényjavaslat (Iromány : 47. és 70. szám) Felszólaltak: Dubay István (kg) előadó 815 Reicher Endre (kg) 826 Hajdú Ernőné (szd) :..... 833 Kováts László (msz) 844 Döbrentei Károlyné (kp) 850 Gróh Józseí (kg) 857 Ries István igazságügyminiszter benyújtotta a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről szóló törvényjavaslatot (Iromány: 73. szám) * 870 À legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása v 871 Dénes István (pk) sürgős interpellációja a traktorok és mezőgazdasági gépek felhasználása tárgyában 871 írásbeli miniszteri válaszok :, Miniszterelnök : Hegymegi Kiss Pál május 8-i interpellációjára a sváb kitelepítéssel kapcsolatos szabálytalanságokról és július 24-i írásbeli interpellációi ára a kitelepített magyar érzelmű állampoolgárk üldöztetéséről 875 a hadifoglyok hazajövetele tárgyában július 24-i szóban előterjesztett interpellációjára 877 Belügyminiszter: Dessewffy Gyula augusztus 7-i interpellációjára az újonnan megalakult Cserkész-Szövetség alapszabályainak ter­vezetében eszközölt módosításokról ' 879 Csősz László augusztus 24-i interpellációjára a demokratikus érzelmű szellemi kiválóságok B-listázásáról 879 Miskolczy István augusztus 28-i interpellációjára az egri polgárok fogvatartása és megkínzástárgyában J 880 Miskolczy István (kg) viszonválasza '880 Mócsán József augusztus 28-i interpellációjára a vadászjegyek és fegyvertartási engedélyekről ]! 881 Milassin Kornél augusztus 28-i interpellációjára a hevesmegyei sorozatos letartóztatásokról 882 Milassin Kornél (kg) viszonválasza ; 882 Földmívelésügyi miniszter : Birkás Imre augusztus 7-i interpellációjára a földmíves szövetkezetek nyári szántásához szükséges üzemanyag­ellátása ügyében és Pap János augusztus 7-i interpellációjára a mezőgazdasági üzemanyag olcsóbbá tételéről...... 884 Birkás Imre (kp) viszonválasza 885 Pap János (pp) viszonválasza 885 Györgyi Lajos augusztus 7-i interpellációjára a magyar mezőgazdaság háttérbeszorításáról 885 Bihari Nagy Lajos augusztus 7-i interpellációjára a vetőmag- és áUathiányről 887 Bihari Nagy Lajos augusztus 7-i interpellációjára a jogtalan földhözjuttatások felülvizsgálatáról 887 Andrássy Dániel augusztus 7-i interpellációjára Szabolcs község földigénylő bizottságának elmozdításáról 890 Dénes István (pk) a határozatképesség megállapítását kérte.. 891 A névsor felolvasása , 892 A kormány részéről jelen voltak: Bartha Albert honvédelmi minister, Ries István igazságügyminisz­ter, Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter,* B. Szabó István államminiszter. (Az ülés délelőtt 10 óra 21 perckor kezdődött.) (Az elnöki széket Varga Béla foglalja el.) Elnök: T. Nemzetgyűlés! Az ülést meg­nyitom. A mai ülés j egy zőfeönyvéneik vezetésére Kiss Károly, az egyéb jegyzői teendők ellátá­sára pedig Hegyesi János jegyző urakat kérem fel. Bemutatom a i Nemzetgyűlésnek Kodály Zoltán képviselő úr levelét, amelyben külföldi útjára való tekintettel kétűómapi szabadság engedélyezését kéri, Méltóztatnak a kért »za-

Next

/
Oldalképek
Tartalom