Nemzetgyűlési napló, 1945. II. kötet • 1946. május 10. - 1946. augusztus 9.

Ülésnapok - 1945-50

987 Névmutató. 988 Mád Aladár (kp) A közgazdasági és közlekedésügyi bízottság jelentésé­nek beterjesztése a bizottság által a pénzügyi kor­mányzattól az ország gazdasági és pénzügyi hely­zete felől kért tájékoztatásról (Előadó) 40. 321 Nagy Ferenc (kg) miniszterelnök Felszólalás a házszabályokhoz 34. 119 A Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem alapításáról szóló törvényjavaslat benyújtása 41. 342 Beszámoló a magyar kormányküldöttség nyugati útjáról 42. 459 Válasz a beszámoló fölötti vitában elhangzott fel­szólalásokra 44. 563 Az 1946 május 3-ától július 17-ig kihirdetett kor­mányrendeletek bemutatása 48. 799 Válasz Anti Ödön napirend előtti felszólalására a demokráciát veszélyeztető antiszemita kilengések­ről 48. 799 *Z. Nagy Ferenc (kg) Napirend előtti felszólalás a terményárak megállapí­tása tárgyában 45. 608 Nagy Vince (pk) Napirend előtti felszólalás személyes kérdésben 31. 3 Üdvözlőbeszéd Károlyi Mihályhoz 31. 24 Nagyiván János (msz) Államháztartás 1946 január 1-től 1946 október 31-ig terjedő vitele 45. 625 Munkavállalók egyéni szabadságát, jogegyenlőségét és emberi méltóságát sértő egyes jogszabályok hatályon kívül helyezése 46. 740 Nánési László (pp) Interpelláció a kormányhoz a mezőgazdasági dolgo­zók társadalombiztosításának rendezéséről 36. 158 Napirend előtti felszólalás a terményárak és a vámo­lási díj megállapítása tárgyában 45. 610 Viszonválasz a népjóléti miniszternek 48. 781 Némethy Jenő (msz) Határozatképesség megállapításának kérése 34. 119 Interpelláció a miniszterelnökhöz a magyar rádió hírszolgálatával és a 6770/1945. M. E. számú ren­delet végrehajtásával kapcsolatos egyes körülmé­nyekről 41. 348 Interpelláció a miniszterelnökhöz az Orient Árucsere­forgalmi Kft. törvények fölé helyezése tárgyában hozott 1975/1946. számú gazdasági főtanácsi hatá­rozat ügyében 41. 378 Hozzászólás az elnök elvi javaslatához az interpellá­ció kétszeri halasztási lehetőségéről 45. 656 Interpelláció a miniszterelnökhöz a West-Orient Nemzetközi Kereskedelmi Kft. üzleti tevékeny­ségével kapcsolatban a magyar gazdasági körök­ben keringő híresztelésekről 45, 677 Interpelláció a miniszterelnökhöz a West-Orient Nemzetközi Kereskedelmi Kft. helyébe szerve­zendő készletgyüjtő hivatal részére a magyar gazdasági életben szánt feladatok mifélesége tár­gyában 45. 682 Személyes megtámadtatás visszautasítása 46. 716 Interpelláció a miniszterelnökhöz az elhagyott javak kormánybiztosa által egyes Alkaloida-részvények »bérbeadása« tárgyában 48. 812 — Viszonválasz Balogh István miniszterelnökségi államtitkárnak 48. 819 Személyes megtámadtatás visszautasítása 49. 883 Egyes villamosművek energiatelepeinek és távveze­tékeinek állami tulaj donbavétele és a villamos­energia gazdálkodással kapcsolatos «gyéb rendel­kezések 50. 935, 955 kétszer ­Nylrjessy Sándor (kg) Interpelláció a vallás- és közoktatásügyi miniszter­hez a tanulóifjúság védelme tárgyában 41. 354 Interpelláció a vallás- és közoktatásügyi miniszter­hez a katolikus egyházi intézmények elleni táma­dások megszüntetése tárgyában 41. 357 Interpelláció a vallás- és közoktatásügyi miniszter­hez az ipari középiskolai érettségi bizonyítvány egyenrangusítása tárgyában 41. 366 Orbán László (kp) A legközelebbi ülés idejének és napirendjének meg­állapítása 46, 754 Osztrovszki György (kp) Egyes villamosművek energiatelepeinek és távveze­tékeinek állami tulajdonba vétele és a villamos­energia gazdálkodással kapcsolatos egvéb rendel­kezések 49. 904 Padónyi Gulyás Béla (kg) Magyarország és Csehszlovákia közötti lakosságcsere­egyezmény becikkelyezése'31. 12 Sürgős interpelláció a külügyminiszterhez a román államnak az erdélyi magyarság létszáma erőszakos csökkentésére irányuló állapolgársági rendszabályai tárgyában 44. 596 A legközelebbi _ülés idejének és napirendjének meg­állapítása 49. 925 Pap János (pp) Interpelláció a belügyminiszterhez a hazatérő magyar hadifoglyokkal való bánásmód és fogadtatás tár­gyában 36. 173 Interpelláció a népjóléti miniszterhez a hadirokkan­tak, Özvegyek és árvák segélyezése tárgyában 41. 352 . Viszonválasz a belügyminiszternek 45. 644 Interpelláció a földmívelésügyi miniszterhez a mező­gazdasági üzemanyag olcsóbbá tétele tárgyában 48. 866 Patonay Elek (kg) Napirend előtti felszólalás az egyesületi jogot korlá­tozó belügyminiszteri rendelet tárgyában 46. 711 Interpelláció a belügyminiszterhez az Alszegi Gazdász Egylet feloszlatása tárgyában 48. 870 Pászthory István (msz) Személyes megtámadtatás visszautasítása 46. 754 Platrik János (kg) Interpelláció a közellátási miniszterhez a termelési és beszolgáltatási kötelezettség szabályozása tárgyá­ban 36. 171 Pongrácz Tibor (kg) Törvényes öröklésre .vonatkozó egyes jogszabályok módosítása (Előadó) 47. 764 Rajk László (kp) belügyminiszter Üdvözlő beszéd Károlyi Mihályhoz 31. 21 Válasz Hám Tibor napirend előtti felszólalására egyes egyházi egyesületek feloszlatása tárgyában 40. 323

Next

/
Oldalképek
Tartalom