Nemzetgyűlési napló, 1945. II. kötet • 1946. május 10. - 1946. augusztus 9.

Ülésnapok - 1945-50

Ö8i Névmutató. 98â B ihart Nagy Lajos (kg) Interpelláció a földmívelésügyi miniszterhez a vető­mag- és állathiány tárgyában 48. 860 Interpelláció a földmívelésügyi miniszterhez a jog­talan földhözjuttatottak felülvizsgálása tárgyában 48. 862 Interpelláció a közellátásügyi miniszterhez a köz­ellátási visszaélések tárgyában 48. 865 Birkás Imre (kp) Interpelláció a földmívelésügyi miniszterhez a föld­míves-szövetkezeteknek a nyári szántáshoz szük­séges üzemanyaggal való -ellátása ügyében 48. 847 Borbély János (szd) Szénbányászat államosítása 38. 238 Bölöni György (pk) Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában létrejött egyezmény becikkelyezése (Elő­adó/ M. 7 Brunszvik István (kg) Szénbányászat államosítása 38. 229 Személyes kérdés 38. 246 Buchinger Manó (szd) Üdvözlőbeszéd Károlyi Mihályhoz 31. 22 Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosí­tásának becikkelyezése (Előadó) 34. 123 Miniszterelnök beszámolója a kormányküldöttség nyugati útjáról 42. 481 Búzás Márton (pk) Miniszterelnök beszámolója nyugati útjáról 43. 534 Személyes kérdés 45. 612 Csala István (kg) Interpelláció a népjóléti miniszterhez a nemibeteg­ségek terjedésének meggátlása tárgyában 41. 373 Viszon válasz a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszternek 43. 544 Csala László (szd) Naplóbíráló bizottság jelentése a bizottság ügyrend­jéről (Előadó) 36. 143. , Csorna Sándor (kg) Személyes megtámadtatás visszautasítása 41. 361 Csősz László (kg) Napirend előtti felszólalás a visszatérő hadifoglyok felsegélyezéséről 43. 495 Darvas József (pp) Szénbányászat államosítása 37. 224 Dávid János (szd) Viszonválasz az iparügyi miniszternek 43. 543 Dessewífy Gyula (kg) Interpelláció a belügyminiszterhez az újonnan meg­alakult Cserkészszövetség alapszabályai tervezeté­ben eszközölt módosítások tárgyában 48. 810 Dénes István (pk) Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában létrejött egyezmény becikkelyezése 33. 79 Határozatképesség megállapításának kérése 33. 116 Interpelláció a földmívelésügyi miniszterhez a föld­munkások felruházása és szerszámokkal való el­látása tárgyában 36. 159 Szénbányászat államosítása 38. 262 Miniszterelnök nyugati útjáról szóló beszámolója 43. 520 Államháztartás 1946 január 1-től 1946 október 31-ig terjedő vitele 44. 584 Munkavállalók egyéni szabadságát, jogegyenlőségét és emberi méltóságát sértő egyes jogszabályok hatályon kívül helyezése 46. 735 Személyes megtámadtatás visszautasítása 49. 883 Döbrentei Károlyné (kp) Interpelláció az iparügyi miniszterhez a fiatalkorú bűnöző leányok munkába állítása tárgyában 48. 842 Interpelláció a kormányhoz a napközi otthonok és egészségházak fenntartása tárgyában 48. 844 Drózdy Győző (pk) Napirend előtti felszólalás személyes kérdésben 31. 1 Napirend előtti felszólalás a kunmadarasi események­ről 39. 281 Interpelláció a miniszterelnökhöz és a belügyminisz­terhez a B-listázás örve alatt folytatott nemzet­rombolás tárgyában 45. 664 Eckhardt Sándor (dn) Miniszterelnök beszámolója nyugati útjáról 43. 531 Elnök Elvi jelentőségű javaslat az interpellációknak csak kétszeri halasztási lehetőségéről 45. 656 Erdei Mihály (kp) Interpelláció a földmívelésügyi miniszterhez a ser­téspestis elleni szérumok tárgyában 41. 390 Erőss János (kg) Miniszterelnök beszámolója nyugati útjáról 42. 470 Eszterhás György (kg) Önálló indítványa megindokolásának elhalasztása 41 . 342 Farkas Mihály (kp) Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában létrejött egyezmény becikkelyezése 32. 37 Felvlnczi László (kg) A közgazdasági, közlekedésügyi, valamint pénzügyi együttes bizottság jelentésének beterjesztése a pénzügyminiszter beszámolójáról az 1946 — 47. évi stabilizációs'költségvetés tárgyában (Előadó) 46. 719 Fillér László (pk) Mentelmi joga megsértésének bejelentése és szemé­lyes megtámadtatás visszautasítása 36. 144 Futó Dezső (kg) Alföldi László a Markó-utcai fogház igazgatója soro­zatos visszaéléseiről és szabálytalanságairól az igazságügyminiszterhez intézett interpellációjának törlése 45. 657 Interpelláció a belügyminiszterhez a jogtalanul igénybevett házak visszaadása tárgyában 45. 658 Interpelláció a belügyminiszterhez a délpestmegyei volt rendőrfőkapitány lakásán található jogtalanul eltulajdonított holmik tárgyában 45. 695 62*

Next

/
Oldalképek
Tartalom