Törvényhozók Nemzeti Szövetsége Sopronban tartott üléseinek jegyzőkönyve, 1944. I. kötet • 1944. december 1. - 1945. március 16.

Ülésnapok - 8_1945-01-02

-gyár nép nevében az utolsó törvényes formát, amelyet semmiféle álnem­-ctgyüíéssel s árulóknak és muszkavezetőknek összehívásával megbontani nem lehet. E miatt az országgyűlésről való gondoskodás nemcsak a kormány­nak, hanem Németországnak is elsőrangú kötelessége.-Feltettem a kéroést v odaát, másképp állnának-e az urak a bolgár-ügyben, ha á szobránje itt len ne-o vagy nem? Ezt a kérdést minderúqfmegértette. Ha Budapest, elesik, ne­yink, egy elkövetkezendő béketárgyalásnál vagy meghatározott propagandá­nál nekünk a feladatunk az, hogy a magyar törvényhozás létét, a kormány álláspontját nem csak a mieinkkel szemben, hanem az egész világ előtt is biztosítsuk. Ezért saját .személyemben arra kérem az országgyűlésnek kül­politikával, nemzetközi politikával foglalkozó tagjait, hogy maguk között alakítsanak kis munkaközösséget s készüljenek fel a béketárgyalásra. A taagyar törvényho'zás 'szellemi és erkölcsi képviselete a magyarságnak, és sokat segíthetnek, ha ebben a munkában komolyan és aktive résztvesznek. A kormánynak és törvényhozásnak feladata az előre való felkészülés, igy fel kell készülni a rosszra is. Ha Budapest elesnékk, (á magyar lélek ere­je abuan mutatkozik meg, hogy képes a legrosszabbra is felkészülni. I.Ii boldogok lennénk, ha nem Nyugat felé, hanem visszafelé mehetnénk, azonban fel kell készülni mindenre, a rosszra isj Ami az elnök ur visszatekintését illeti a'N. Sz. elmúlt eszten­dei munkájára, véleményem az, hogy a N. Sz. október 15-ének sejtelme nél­kül alakult meg. Magam részéről a megalakulásban emberileg mindent meg­tettem és mindenik párt részéről a legnagyobb jóindulatot tapasztaltam. Igenis, megállapítható az, hogy a N. Szövetségnek október 15-e előtt je­lentkezett tagjai a fejükkel játszottak, bármelyik párthoz tartoztak is. Ebben a megegyezésben vezérlő elvünk mindig az volt, hogy a megegyezés . tisztességes és b'ecsületes volt közöttünk. A tisztesség és becsület prin­cípiumait pedig mindig meg kell tartani. /Ugy van! Ugy van!/ Nekem sze­mélyileg töméntelen harcom, sérelmem volt a Nemzeti Szövetség sok olyan tagjával vagy pártalakulatokkal, akikkel három-négy esztendőn keresztül­harcban állottam s durvánnak, kegyetlennek és brutálisnak nagyon sokszor, joggal neveztek. Örökké el voltam keseredve, -ami miatt sok taggal szem- "i ben kíméletlen voltam. Én a saját lelkemben, amikor azt mondottam, hogy egyességet kötöttem, azt értettem, hogy mindent a világon elfelejtek és mások is ugyanezt tették. /Taps./ Ez az egyetlen szempont, ami érvényre', juthat, ami erkölcsös, amelyet férfiak képviselnek, akik a politikán felülkerekednek, mert a brutalitást, másoknak erős megszólását tisztes- J séges emberek között sokkal egyszerűbb alulról felfelé elkövetni, mint felülről lefelé. Aki fenn van, annak méltányosnak kell lennie, annak erőt kell mutatnia, irgalmasnak kell lennie s kicsinyességet senkivel . szemben nem szabad mutatnia. Csak ez az a morális erkölcsi irányzat, VF f ir> LKílIíl ­\ • 'fJ J • / ' i

Next

/
Oldalképek
Tartalom