Nemzetgyűlési napló, 1944. I. kötet • 1944. december 21. - 1945. szeptember 13.

Ülésnapok - 1944-7

124 Az ideiglenes nemzetgyűlés 7. ülése 1945 szeptember 12-én, szerdán, egy magyarországi választáson sokkal nagyobb arányban vett részt a falu, mint a város, (Ügy van! Ügy van! a szociáldemokrata párt olda­lági ) pedig tudjuk, bogy a régi időben éppen elég csendőrszurony volt, amely megpróbálta a falut elnyomni a választások idején. (Büchler József (szd): Kényszerű preferálás!) Ezért abszolúte nem látom be, hol van a preferálás. Ami az arra való hivatkozást illeti, hogy túlbuzgó kis rendőrök a falvakban megpróbál­ják a saját pártjuk érdekében a választókat visszatartani a szavazástól, ezzel kapcsolatban kénytelen vagyok felvetni a kiskirályok kérdé­sét. (Halljuk! Halljuk! a kisgazdapárton.) Vannak a szó szoros értelmében vett kiskirá­lyok, akik 1500 meg 800 lakosú községekben garázdálkodnak. Ezeknek a garázdálkodását természetesen minden eszközzel meg kell aka­dályozni. Sajnos azonban, vannak — különö­sen a Dunántúlon — olyan kiskirályok is, akik az egész megyében garázdálkodnak, (Ügy van! Ügy van! — Taps a kommunista és a paraszt­párt, valamint a szakszervezeti képviselők so­raiban. — Kosa István (öz-sz): Vidovics!) 90 akiknek a tevékenykedésével szemben mi, kom­munisták, nemegyszer igen konkrét adatok alapján közbeléptünjk, sajnos, eredményi nél­kül és akik nem 1000 lakosú faluban befolyá­solják a közvéleményt meg nem engedhető esz­közökkel, hanem 300.000—400.000 lakosú megyék­ben. Én ezektől a kiskirályoktól sokkal jobban félek és rajtaleszünk, hogy a választások ide­jén ne tudják befolyásolni a választások me­netét. (Helyeslés a kisgazdapárt soraiban.) Ezek a veszedelmesebb kiskirályok s meglepe­téssel látom, hogy róluk nagyon kevés szó esik. Ennyit akartam Gulácsy képviselőtársam­nak válaszolni. Mégegyszer ismétlem, hogy az első fejezetet' részleteiben is elfogadjuk. (Taps a kommunista és a szociáldemokrata párton és a szakszervezeti képviselőknél.) Elnök: Szólásra az első fejezethez senki sem jelentkezett, de azért megkérdezem, kí­ván-e valaki szólni? (Kovács Imre szólásra je­lentkezik.) Kovács Imre képviselő urat illeti a szó. Kovács Imre (prv): T. Nemzetervűlés! El­hangzott az a vélemény, hogy a vidék, talán a nehezebb közlekedési viszonyok, technikai aka­dályok miatt nem járulhat úgy az urnákhoz, nem vehet részt úgy a szavazásban, mint a város, éppen ezért előnyt kellene biztosítani az osztóhányados megállapításánál a vidéki la­kosság számára. Ebben a kérdésben # a magam és a Nem­zeti Parasztpárt véleménye az, hogy valóban történelmi jelentőségű választás előtt állunk, érezze Itehát minden szavazópolgár Kötelessé­gének, hogy ebben a történelmi aktusban részt­vegyen. Csak annak lesz yagy legyen joga a demokratikus ország építésénél képviselőin keresztül is ott lenni, aki felelősséggel viselte­tik a közösség dolgai iránt (és veszi magának azt a fáradságot, hogy ha kell, 15—20 kilo­métert is elmegy, hogy ' szavazhasson. (Élénk helyeslés és taps a kommunista párt, a szociál­demokrata párt, a szakszervezeti képviselők és a parasztpárt oldalún.) Né|gtyéve>nkint kell meg­tenni ezt az utat, mert négy évre szól a válasz­tás, tehát ezt a fáradságot mindenki veheti ma­gának. Itt tehát ennél a kérdésnél technikai akadályokra ne hivatkozzunk, A másik, amit Gulácsy képviselőtársam emlegetett, a kisnyilasok ügye. Ezeket a bel­ügyminiszter úr bizonyos rendelkezéseivel akarja kapcsolatba hozni. (Gulácsy György (kg): Félreértés! Ezt nem mondtam!] Itt vala­mennyien megállapodtunk abban s megállapí­tottuk, hogy a demokrácia a bűnösöket meg akarja büntetni, de a megtéveszteltteket ne bün­tessük. Ezekkel szemben nem büntetéssel, ha­nem neveléssel kell a lehetőséget megadni, hogy a demokráciába visszakérjenek. Pártom nevében tehát visszautasítom azt az állandó gyanusítgatást, amit éppen a kisgazdapárt ré­széről tapasztalunk, hogy folyton a kisnyilasok­kal jönnek és velük hozakodnak elő. Mi nem akarunk semmiféle bűnöst, nlépellenes bűnöst, demokrácia-ellenes bünöslfc védeni, azonban az a véleményünk, hogy a megtévesztettek szá­mára adassék mód arra, hogy megtérjenek és a demokrácia hívei lehessenek. (Élénk helyeslés és taps a kommunista párt, szociáldemokrata párt, a szakszervezeti képviselők és a paraszt­párt oldalán. — Pásztor Imre (szd): Nevelni választójog nélkül is lehet) A fejezetet álttaJániosságbiaJn pártoml nevé­ben elfogadom. (Elénk helyeslés és taps a kom­munista párt, a szociáldemokrata párt, a szak­szervezeti képviselők és a paraszt párt oldalán.) Elnök: Kérem a képviselő urakat, hogy a jövőben szíveskedjenek a jegyző úrnál felirat­kozni, mert megtörténhet, hogy nem vesszük észre spontán jelentkezésüket. Miután más az I. fejezethez hozzászólni nem kíván, a vitát befejezettnek nyilvánítom. Következik a határozathozatal. Az előadó úr három módosítást tett, egy sajtóhiba, eery szónak a kicserélése és egy ja­vítás tárgvában. A sajtóhiba mindössze annyi, hogy vonás helvett pontot kell tenni a 2. §. (1) bekezdésében. Különben ezit ki is lehetett volna javítani. Méltóztatnak el fogadul 1 ? (Igen!) Ha igen« ezt határozatként mondom ki. Az előadó úr másik módosítása az, hogy az első oldalon az első hasáb folytatását köveíő második hasáb első sorában »— célkitűzései­nek.« szó helyett »céljainak« szó tétessék. Ez tehát csak egv stiláiris módosítás. (Csornoky Viktor Cki?): Hangosabban!) Méltóztatnak elfogadni? (Igen!) Ha igen, ezt határozatként mondom ki. A harmadik módosítás pedig a második oldalon a 15. pontnál az, hogy a »Torna« szó kimaradjon. Méltóztatnak elfogadni? (Igen!) Ha igen, elfogadottnak jelentem ki. Erdei István képviselő úr a 3. § (1) be­kezdéséhez tett módosító indítványt, amely abban áll, hogy a 9. pontnál, tehát a második oldalon lévő 9. pont végén »(székhely: Buda­pesti.« helyett »<székhely: Kecskemét).« té­tessék. Méltóztatnak ezt elfogadni? (Igen!) Ha igen, akkor elfogadottnak: jelentem ki. Következik a II. fejezet tárgyalása. Az előadó úrnak van-e valami meg­jegyzése? Jócsik Lajos előadó (pp): T. Nemzetgyűlés! A II. fejezetnél a követlkező módosításokat ter­jesztem elő: Az 5. § 8. pontja végén, a vessző után a kö­vetkező szöveg beiktatását ajánlom: »és a hi­vatkozott rendelet 4- §-a értelmében a törvény

Next

/
Oldalképek
Tartalom