Nemzetgyűlési napló, 1944. I. kötet • 1944. december 21. - 1945. szeptember 13.

Ülésnapok - 1944-1

Az ideiglenes nemzetgyűlés 1. ülése toBÍtéka mindenhol a hadsereg. Magyarország jövő sorsának alakulása attól függ, milyen mértékben veszünk részt a rabló hitleristák és a hazaáruló nácibérencek kiverésében. (Ügy van!) A magyar honvédség újbóli felállítására az előkészítő munka az orosz parancsnoksággal egyetértésben már megkezdődött. (Zajos taps és éljenzés.) Ezt a munkát Vörös János vezér­ezredes vezeti. (Viharos taps és éljenzés.) Az új magyar honvédség magyar és demo­kratikus szellemben alakul meg. Abban min­den jó magyar hazafi tehetsége, rátermettsége és vitézsége szerint érvényesülhet. A kormányzói szózat azt is közölte, hogy előzetes fegyverszüneti tárgyalásokat kezdett E kormányzói bejelentés azon alapszik, hogy megbizottjai: Faraghó Gábor vezérezredes (Él­jenzés és taps.), Szentiványi Domokos követ és^ meghatalmazott miniszter és gróf Teleki Géza (Viharos taps.) egyetemi nyilvános rend­kívüli tanár október 1.-én Moszkvába érkeztek és ott az előzetes fegyverszünet megkötése cél­jából az orosz kormánnyal tárgyaltak. (Él­jenzés.) A magyar nemzet feladata, hogy végleges fegyverszünetet és > békét kössön a szövetséges hatalmakkal és mindazokkal a szabadságsze­rető orszáerokkal, amelyekkel Magyarország hadiállapotban van. ^Népi és demokratikus országot akarunk feléuíteni, mentesen a Szálasi-féle hazaárulók­tól és megtisztítva a hazaáruló németséertől (Egy hang: Ki velük!), amely mindent leki­csinyelve ami magyar, kérkedve állott a hitle­rista rablók szolgálatába és elárulta azt a Ma­gyarországot, amely neki otthont adott- ami­kor yándorbottal a kezében és batvuval a há­tán jött be ; a gazdag magyar vidékekre letele­pedni. (Egy hang: Deportálni őket!) Megtisztulva minden kül- és belellenségtol, igazi demokratikus szellemben képzeljük el a nemzet talpraállítását. Erre biztosítékot nyu.it ezeréves multunk, törhetetlen élniakarásunk és a magyar népben rejlő őstehetség, tudás és szilárd akarat. A mondottakon kívül még sok-sok felada­tot kell a magyar nemzetnek megoldania, hogy jóvátegye a múlt bűneit a dolgozó magyar tár­sadalommal szemben. Nemzetünk csak akkor lesz képes erre a felemelkedésre, ha minden igaz magyar hazafi, vallásra, párt- és társa­dalmi állásra való tekintet nélkül, teljes egyet­értésben, kezetfogva és szoros összeműködés­öen áll az országépítés szolgálatába. Éljen a füeraretlen. boldog, demokratikus Magvarorszáer ! (Viharos taps és éljenzés.) F'nök: Szólásra következik? Vörös Vince jegyző: Dr. Erős» Jáno« ki­küldött! Elnök: Dr, Erőss János nemzetgyűlési kép­viselő urat illeti a szó. Erőss János (kg): Tisztelt Ideiglenes Nemzetgyűlés! Hogy a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt elvi nyilatkozatát én teszem meg, annak az a tragikus körülmény az oka. hogy akinek elsősorban kellene most itt állnia a mi pártunk részéről, az, aki ebben az országban egyedül mutatta meg, hogyan kell fogadni a rablásra és embervadászatra ideér­kezett német hadsereget... (Felkiáltások: Éljen Bajcsy-Zsilinszky Endre! — Zajos taps és él­jenzés.) ... az a Bajcsy-Zsilinszky Endre gép­pisztolyoktól összelőve, sebesülten, börtönben van (Éljenzés.); az a Tildy Zoltán (Zajos taps és~ éljenzés-)' «ki a pártnak elnöke volt az <* 1944 december 21-én, csütörtökön. 1.1 \ utóbbi időben, a Szálasi-kopóktól és német vérebektől hajszoltan pincéről-pincére bujdo; sik, hogy melyik részén az országnak, senki sem tudj Nagy Ferenc, aki a párt orszá­gos főtitkára volt... (Nagy zaj.) német börtön­ben ül J1 és én végzem iltt a tragikus helyettesí­tést. Méltóztassanak megengedni- hogy pártunk nevében elsősorban boldog büszkeséggel üd­vözlöm azokat, akik a mi szívünk és & magyar honvéd lelke vágya szerint egyedül és csak ők lettek volna hivatva, hogy lelket adjanak a magyar honvédségnek, hogy irányt szabjanak a magyar fiúk útjának» de itt a sváb okkupá­ció, a ©saszlaui és bam'burgi invázió* 2 mindig leszorított bennünket a magyar élet útjáról és a magyar igazságról. Boldog hittel és reménységgel várom, hogy ha még úgy megfogyatkozva is, ha még úgy kiirtva is, mint ahogy a mi szegény kis né­pünk áll, meg fogják találni a belőlünk való honvédtábornokok az utat a magyar nép és a mi katonáink szívéhez és fényesebben fog fo­rogni a magyar kard azon a fronton, ahol a mi helyünk volt, van és lesz mindig. (Éljenzés és taps.) Tisztelt Nemzetgyűlés! A Független Kis­gazda Földmunkás és Polgári Párt képvise­letében csak elvi és általános nyilatkozatot kí­vánok tenni. Éspedig elsősorban azt, hogy pár­tunk soha nem akarta és ma sem kívánja a német szövetségben való esztelen és oktalan magyar vérontást. (Ügy van!) Ha valaki, ez a párt ékes tanúbizonyságát adta ennek, nem­csak parlamenti felszólalásaiban, hanem abban az országos, sőt európai hírre emelkedett me ­mor an dunaiban" is, amelyet pártunk a német inváziót megelőzően alig néhány hónappal a kormányelnökhöz, a kormány minden tagiához, a magyar, közélet minden vezető személyiségé­hez eljuttatott, amelyben felvázolta a bekövet­kezendő eseményeket, sőt amelyben megadta n már tudott német invázióval szemben a fegy­veres ellenállás módjait és útjait. Boldog büszkeséggel állapítom meg, tisz­telt Nemzetgyűlés, hogy ezzel a bátor né­metellenes kiállással ez a párt egyedüli pártja volt a magyar parlamentnek. Ehhez a mi álláspontunkhoz igazodva kí­vánjuk a német szövetségből való azonnali ki­válást (Ügy van!), kívánjuk a német rablók és fosztogatók azonnali kiverését az ország terü­letéről és ha ez nem megy máskép, hadbalépés útján is! (Ügy van!) Tisztelt Nemzetgyűlés! Amikor ez az ideig­lenes nemzetgyűlés ilyen vészesen nehéz és ter­hes feladatokat ruház egy megalakulandó kor­mányzatra, a Független Kisgazda Földmun­kás és Polgári Párt ennek a feladatnak meg­oldásában minden felhatalmazást fenntartás nélkül és már eleve biztosít a megalakítandó kormányzat számára, mert bennünk él a tudat, hogy végre magyar fogja a magyart vezetni és felelőtlenül, tudatlanul, oktalanul soha. Tisztelt Nemzetgyűlés! Elvi nyilatkozato­mat pártunk, nevében ezzel már be is fejeztem. Méltóztassék megengedni, hogy leszögezzem, ezzel a mi pártunk programmja nincs kime­rítve, de nem is a mi feladatunk ennek kime­rítése. Ez a párt nem új párt, nem az esemé T nyék, a friss események hívták életre. Évtize­des múltja, évtizedes programmja mindenki ál­tal tudott és ismert olyan Programm, amely most is változatlan, érintetlen és érintethetet­len, mert örökéletű, mert ebben a nagy többsé r ' 2*

Next

/
Oldalképek
Tartalom