Képviselőházi napló, 1939. XI. kötet • 1941. október 22. - 1941. november 25.

Ülésnapok - 1939-213

Az országgyűlés képviselőházának 213. ülése 19hl október 22-én, szerdán, 3 képviselő ügyéiben hozott ítéletét az állandó ö s széf érheti ens égi bizottsághoz tettem át s ez ügyben a hizottság az első tárgyalási határ­napot a mai napra tűzte ki. A Ház a bejelentést tudomásul veszi. Bemutatom a t. Háznak Pakocs Károly képviselő f úr levelét, amelyben képviselői meg­bízatásáról lemondi. A Ház a lemondást tudomásul veszi. (Ma­róthy Károly: Maradt még erdélyi egyáltalán?) Boczonádi Szabó Imre képviselő úr mint a gazdasági bizottság előadója kíván jelentést tenni. Boczonádi Szabó Imre előadó: T. Ház! Van szerencsém beterjeszteni a képviselőház gazda­sági bizottságának kétrendbeli jelentését a képviselőház 1942. évi - költségvetésének^ elő­irányzata, továbbá a képviselőház tagjai és választott tisztviselői tiszteletdíja csökkentésé­nek megszüntetése tárgyában. Tisztelettel kérem, hogy a jelentést kinyo­matni és szétosztatni méltóztassék, tárgyalására pedig a sürgősséget mondja ki a Ház. Elnök: A Ház a beadott jelentést kinyo­imatja és tagjai között szétosztatja. Az előadó úr mindkét jelentés tárgyalására nézve a sür­gősség' kimondását kérte. Kérdezem, méltóztat­nak ehhez hozzájárulni? (Igen!) A Ház a sür­gősséget kimondja. A t. Ház tudomására hozom, hogy Vájna Gáhor képviselő úr összeférhetlenségi bejelen­tést kíván tenni Eckhardt Tibor országgyűlési képviselő ellen. Vájna Gábor képviselő urat illeti a szó. Vájna Gábor: T. Ház! (Halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon.) Az ország becsületes ma­gyar közvéleménye, de minden egyes becsüle­teis imagyar ember is mély megbotránkozással és undorral ítélt Eckhardt Tibor országgyűlési képviselő hazaárulási ügyében. (Ügy van! Ügy van! a szélsőbaloldalon. — Bajcsy-Zsilinszky Endre közbeszól. — Maró thy Károly: Mit védi még? Bajcsy bejelentette az egész dolgot előre! Bajcsy is tudott róla! — Zaj a szélsőbaloldalon. — Az elnök csenget.) Eckhardt Tibor országgyűlési képviselő magyar királyi titkos tanácsos és az első osz­tályú Magyar Érdemkereszt tulajdonosa volt, az Ébredő Magyarok Egyesületének, a Revíziós Ligának egyik elnöke, a Nemzeti és az Orszá­gos Kaszinónak tagja, (Egy hang a szélsőbal-' oldalon: Még most ís!\ több községnek díszpol­gára, a Turulnak egyik volt vezetőségi tagja, az aradi ellenforradalmi kormányban Pálmay Lajos zsidó közjegyző igazságügyminiszter mellett államtitkár volt és ki tudná még azt a sok-sok budapesti és vidéki egyesületet meg­nevezni és felsorolni, amelyeknek ő mind tagja, vezetőségi tagja vagy dísztagja volt. T. Ház! Éppen azért hoztam fel ezt a sok mindenféle címet ós rangot, hogy annál borzal­masabban lehessen lemérni azt a süllyedést, ahová egy ilyem sok és nagy megtiszteltetés­ben, kitüntetésben és egyéb jóban részesült etmher juthatott. Eckhardt Tibor az Északamerikai Egyesült Államok területéről, mint a »Független Ma­gyarországért« című mozgalom intézőbizottsá­gának az elnöke saját hazája ellen egy kiált­ványt bocsátott ki. Elbben a kiáltványban — amint azt a Magyar Távirati Iroda hivatalo­san közölte — (Rajniss Ferenc: Egy kicsi hiányzik belőle! Nem baj!) töbhek között olya­nok hangzottak el, hogy (olvassa): »A népek szabadsága ellen irányított nácitámadás meg­semmisítette Magyarország függetlenségét. Hitler bevonuló hadserege megfosztotta a ma­gyar kormányt cselekvési képességétől. A ná­cik által kikényszerített új rend kizsákmányo­lást, szellemi és testi rabszolgaságot és végnél­küli vérontást jelent a náci hatalmi téboly szolgálatában«. (Bajcsy-Zsilinszky Endre Itözbe­szól. — Maróthy Károly: Lehet ezt védeni? — Bajcsy-Zsilinszky Endre: Nem hazaáruló! — Gróf Károlyi Viktor: Menjen utáua! — Nagy zaj a szélsőbaloldalon. — Mayer János: Micsoda beszéd ez? Menjen utána! — Papp József közbeszól.) »Minden magyar fogjon össze; párt- és felekezeti különbségek, eredet és faji osztályellentét nem bonthatja meg sorainkat.« (Bajcsy-Zsilinszky Endre: Védélimet kérek az elnök úrtól!) Elnök: Ne tessék provokálni! (Bajcsy­Zsilinszky Endre: Én nem provokáltam sem­mit, csak azt állítottam, hogy nincs meg mos­tanáig a hiteles szöveg. — Nagy zaj a jobb- és a szélsőbaloldalon. — Maróthy Károly: Majd közjegyzői okiratot küld magának New-York­ból! — Gróf Festetics Domonkos: A Rotschild­szalonban el lehet olvasni! Olvassák el, ott megvan! — Zaj a szélsőbaloldalon.) Keresni a képviselő urat, méltóztassék csendben ma­radni. (Rajniss Ferenc: Konstruktív hallgatás!) Vájna Gábor: Azt mondja a nyilatkozat, (olvassa): »Örök célok felé törekszünk, amelyek testet öltöttek az amerikai függetlenségi nyi­latkozatban és Roosevelt és Churchill közös nyilatkozatának harmadik pontjában; ünnepé­lyesen kijelentjük, hogy a magyar nemzet nem felelős jelenlegi kormánya politikájáért, amely­nek elhatározásai nyilvánvalóan a náci-kény­szer alatt születnek meg«. Majd később úgy folytatja, hogy (olvassa): »A független Ma­gyarországért küzdő mozgalom intézőbizott­sága azért alakult meg, hogy felvegye és ve­zesse ezt a harcot. Ez a szabadságharc addig fog tartani, amíg Magyarország függetlensé­gének és népének alkotmányos szabadságát teljesen helyre nem állítottuk«. T..Ház! Eckhardt beszélt a nácikról. Egy^ általában nincs szükségre sem a Német biroda­lom vezérének, semi a német hadseregnek arra. hogy mi a »nácikat« itt a magyar parlamentben megvédelmezzük, mert ha a trianoni béke­parancs óta egészen az utóbbi évekig amerikai, angol és francia úgynevezett magyarbarát bizottságok utazgattak* Magyarországra, ugyanígy utazgattak csehbarát. szlovákbarát, románbarát és jugoszláv bizottságok, stb. az illető országokba. T. Ház! Ezek a bizottságok itt kirándulásokat tettek, hangoztatták a imi igazságainkat, bankettek voltak, azután elutaz­tak és húsz esztendő alatt Magyarország érde­kében semmi kézzelfogható nem történt. (Ügy van! Ügy van! Taps a szélsőbaloldalon. — Ügy van! a jobboldalon.) Ezzel szemben a Harma­dik Birodalom vezére, Hitler Adolf (Élénk éljenzés és taps.) s a német nemzeti szocializ­mus volt az, amely az Európát felfalni akaró demokrácia ellen felfegyverkezett (Helyeslés a vzélsőbaloldahn.) és Hitler Adolf a Népszö­vetség európai sóhivatalának asztalára vágva odakiáltotta, hogy követelem népem jogait, nem holnapután, nem holnap, hanem most rög­tön, azonnal! (Taps.) T. Ház! Ennek az erélyes feliepésnek a kö­vetkezménye volt az, hogy a sóhivatal eltűnt az európai politika porondjáról és mi a Fel­vidék egyrészét véráldozat nélkül, Kárpátalját kevés véráldozattal, az erdélyi részeket vér­áldozat nélkül és Bácskát aránylag csekély véráldozattal visszakaptuk és visszacsatolhat­tuk az ősi szentistváni birodalomhoz. (Taps a szélsőbaloldalon. — Rajniss Ferenc: Ez az eredmény és ez az egyetlen! A többi humbug!) T. Ház! Képzeljük csak el, hogy a kiválóan 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom