Képviselőházi napló, 1939. VI. kötet • 1940. május 30. - 1940. július 23.

Ülésnapok - 1939-112

Az országgyűlés képviselőházának Kovách Gyula: T. Ház! Politikai ügyek­ben az internálás jogosultságát mindig az iga­zolja, hogy helyes-e ,az a politika, amelyet az internáltaié rendszer folytat, illetőleg helyes-e, sot jogos-e az a kritika, amely ezzel a rend­szerrel szemhen elhangzik. En úgy látom, hogy ma már túl vagyunk azon, hogy erről vitat­kozni lehetne, mert ha egyesek nem is vallják be, beigazolast nyert, hogy a rendszer hivata­los politikájával szemben azoknak volt igazuk, akik a magyar birodalmi gondolaton fdlépüit nemzeti szocialista Magyarország megvalósí­tásáért harcoltak és harcolnak. (Ugy van! Taps a szélsőbaloldalon.) Ezeknek pedig az volt a sorsuk, t. Ház, hogy nem politikai foglyokként kezelték őket, hanem az internálótáborban mint közönséges bűnözőkkel bántak velük. Nagyon jól tudom, hogy sokan vannak a túloldalon, akik szeretnének: a mai nehéz időkre hivatkozni és azt mondják, hogy a mai nehéz időkben nem lehet az ország nyugalmát éhségsztrájkkal zavarni, sőt még beszélni sem lehet erről. T. Ház! Rövid pár szóval vázolom, hogy mi előzte meg a Nagykanizsán kitört éhségsztrájkot. Bock Ádámot hetvenedmagával tartóztat­ták le az elmúlt év őszén. A vád ellenük az y ólt, hogy az állami és társadalmi rendet akar­ják felforgatni. (Egy hang a szélsőbaloldalon: Röpiratok alapján) Hat hónapig voltak vizs­gálati fogságban. (Egy hang a szélsőbalolda­lon: Röpiratot akartak kiadni!) Hat hónap el­teltével kiengedték és azonnal Nagykanizsára internálták őket. (Wirth Károly: Ezek csak akartaik röpcédulát kiadni!) Elnök: Wirth képviselő urat kérem, mél­tóztassék csendben maradni! Kovách Gyula: Vádirat ellenük a mái napig nines kiadva. Bock Ádám négygyermekes apa. Legfiatalabb gyermeke pár hete született, családja a legnagyobb nyomorban van. A fel­vidéki harcokban önként jelentkezett és részt­vett. (Rapcsányi László: Ez a magyar család­védelem a gyakorlatban!) Kovács Lajos ellen az volt a vád, hogy az állami és társadalmi rendet szintén fel akarta forgatni. E miatt háirom hónapi fogházbünte­tésre ítélték. Ezt kitöltötte, utána Nagykani­zsára internálták. Ma is ott van. (Zaj a szélső­baloldalon. — Wirth Károly: Szóval kétszer büntetik!) Balázs Jánost egyheti fogházbüntetésre ítélték 1939 szeptember 15-én, azután Nagykani­zsára internálták. Most a kaposvári kórházban van. Balázs János összes bűne az volt, hogy mint néízőközönség résztvett a nemzeti szo­cialista képviselőknek az elmúlt év augusztu­sában a tengelyhatalmak követségei előtt ren­dezett szimpátiatüntetésében. (Egy hang a szél­sőbaloldalon: Már ez is bűn? — Wirth Károly: Ez is felforgatás?) Lanter Mártont 1938 december 15-én ítélték el egyévi 'börtönbüntetésre. Büntetését 1939 decemberében kitöltötte; utána Nagykanizsára vitték. Knébel József nyírpazonyi lakost a fő­szolgabíró azért internálta, mert állítólag Nyírpazony község nyugalmát fel akarta for­gatni. (Egy hang a szélsőbaloldalon: Állítólag!) Miért agitált Knébel József és mivel akarta felforgatni Nyírpazony község nyugalmát? Azzal, hogy tiltakozott az ellen, hogy Nyír­pazonyiban a zsidó Weisz András legyen a bíró. (Vajna Gábor: Ez az új magyar élet! Nagyszerű!) Dr. Ágh László tartalékos hadnagyot az elmúlt év októberében tartóztatták le. Állító­KÉPVISELÖHÁZI NAPLÓ VI. 12. ülése 19%0 június 5-én, szerdán. 131 lag ő is az állami és társadalmi rend felforga­tására tört. Hat hónapig- volt vizsgálati fog­ságban. A királyi ügyészség ekkor kiengedte. Utána Nagykanizsára vitték. (Gál Csaba: Vád­irat?) Vádirat a niai napig nincs! (Budinszky László: Gyönyörű! Alkotmány!) T. Ház! Dr. Ágh László az állami és tár­sadalmi rend fel forgatásával vádolva, hat hó­napig vizsgálati fogságban ült, utána Nagy­kanizsára került az internáló táborba és pár nappal ezelőtt a honvédelmi miniszter úr a m. kir. honvédség kötelékébe hadnagyi rend­fokozattal — úgy tudom — a kémelhárító osz­tályba behívta szolgálattételre. (Derültség a szélsőbaloldalon, — Maróthy Károly: Jó! — Vajna Gábor: Ez az új magyar élet! — Zaj.) Az állami és társadalmi rend felforgatásával vádolt dr. Ágh László tehát, aki hat hónapig ült vizsgálati fogságban, majd utána Nagy­kanizsára került azért, mert a rendszer szerint fel akarja forgatni az állami és társadalmi rendet, a honvédelmi miniszter úr szerint al­kalmas arra, hogy a m. kir., honvédség tiszti­karában bizalmi beosztásban teljesítsen szolgá­latot. (Wirth Károly: Levonhatná a_ belügy­iminiszter úr a konzekvenciákat!) Önkéntelenül is fel kell tenni a kérdést, vájjon a magyar tisztikar nívója, a magyar tisztikar becsülete süllyedt-e le annyira, hogy tartalékos tiszteket lehet internálni ... (Vajna Gábor: Klozetot pucolnak! — Zaj a szélsőbaloldalon.) Elnök: Vajna képviselő urat kérem, mél­tóztassék parlamenti illemhez illő kifejezéseket használni ! Kovách Gyula: ... vagy pedig az internáló­tábor nívója emelkedett fel annyira, hogy mi­után oda tartalékos tiszteket internáltak, ez a honvédségnél semmilyen konzekvenciákat nem von maga után? Az elmúlt év tavaszán, sajnos, igen sok ha­sonló eset fordult elő, amikor a felvidéki har­cokhoz hívtak be ugyancsak az internálótábor­ból a tiszti és legénységi állományhoz tartozó egyéneket és miután fegyverrel a kezükben megtették kötelességüket, a leszerelés után már várta őket a detektív és visszavitte az inter­nálótáborba. (Rapcsányi László: Ez a fischeri politika! — Wirth Károly: Nagyszerű szel­lem! — Folytonos" zaj a szélsőbaloldalon.) A nagykanizsai internálótábor parancs­noka*... (Állandó nagy zaj a szélsőbaloldalon,) Elnök: Kérem -a képviselő urakat, méltóz­tassanak saját szónokukat meghallgatni. (Elénk derültség a jobboldalon. — Zaj a szélsobalolda­lon. — Maróthy Károly a jobboldal felé: Na­gyon tetszik ez? — Zaj.) Csendet kérek, képvi­selő urak, minden oldalon. Kovách Gyula: ...arra kényszerítette az internált nemzeti szocialistákat, hogy dohos pincében szénport lapátoljanak és naponta öt és fél órán keresztül fát vágatott velük... Az internálandó lengyel zsidók 35 szobáját nem­zeti szocialista magyarokkal hozatta rendbe. (Maróthy Károly: Külön szadizmus!) Amikor az egyik ez ellen tiltakozott, hétnapi sötétzar­kával büntették. Amikor valamennyien szót emeltek ez ellen... (Maróthy Károly a jobb­oldal felé: Most nevessenek. — Zaj es ellen­mondások a, jobboldalon.) Elnök: Maróthy képviselő urat kérem, mél­tóztassék csendben és nyugodtan maradni. Kovách Gyula: ...a táborfelügyelo ur ki­jelentette, hogy ő majd hírhedtté teszi a nagy­kanizsai internálótábort és az internált nem­zeti szocialistákkal megismerteti a gumibotot. 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom