Képviselőházi napló, 1935. XX. kötet • 1938. június 21. - 1938. december 5.

Ülésnapok - 1935-335

Az országgyűlés képviselőházának 53o. tabban állást foglalt a bornak, mint szesz­alapanyagnak igénybevétele ellen. A borkérdés megoldására a direkttermő szőlők kivágását, a borfogyasztási adó jobb kimunkálását és egy újabb, a bort terhelő céladó bevezetését talál­ták egyedül járható útnak, amely út bizo­nyára biztosította volna a nagy szeszipari ér­dekeltségek további busás hasznát, de a leg­kisebb vagyonú néprétegek újabb megterhelé­sét jelentette volna. Az a törvényjavaslat, amelyet már be­nyújtottak a Házban és amelyet ezután a ja­vaslat után fogunk tárgyalni, a hegyközségi javaslat el is rendeli a direkttermő szőlők ki­irtását, illetve átoltását. Ezt helyeslem, de nem abból az elgondolásból kiindulva, hogy ez olyan nagy bortömegeket fog elvonni a piac­ról, hogy ezáltal a borkérdés megoldódik, ha­nem tisztán azárt, mert ezek fogyasztása, methyl-alkóholt tartalmazván, az egészségre részben károsak, részben pedig a magyar bor jó hírnevét rontják. Téves ugyanis az a hiede­lem, hogy ezek a direkttermő szőlők, amelyek az összterületnek mintegy 8 százalékát foglal­ják el, adnák a bortermésnek 25—30, százalékát. Ezt a következtetést rendesen onnan szokták levonni, hogy a direkttermő szőlővel beülte­tett területek 1929 óta 12.000 holdra szaporod­ván, okozták az ötévi átlagban közel 1 millió hektoliteres évi emelkedést, amely emelkedés az 1925—29. évi 2,426.000 hektoliteres és az 1930—34. évi 3,418.000 hektoliteres átlagtermé­sek közt mutatkozott. Az 1921—25. években, te­hát az újabb direkttermő telepítések előtt, még ennek az időszaknak termésénél is na­gyobb volt az átlagboirtermés, ugyanis ebben az ötévi átlagban 3,553.000 hektoliter volt a termés* Ha pedig azt vizsgálom, hogy az egyes szőlőtermő vidékek termésátlagaira milyen be­folyással vannak a direkttermő szőlőterületek termései, akkor a következőket állapíthatom meg. Hogy félreértésekre ne adjak okot, ki­jelentem, hogy nem akarom védeni a direkt­termő szőlőket. Ha azonban megnézem a sta­tisztikát, hogy az egyes törvényhatóságokban miként alakulnak ötévi átlagban az évi átlag­termések, akkor azt látom, hogy Somogyban, ahol a direkttermő területek az Össz-szőlőterü­leteknek 42-9%-át teszik ki, 12 hektoliter a bor­termés ' holdankint. Ez mindenesetre nagyobb minden egyéb törvényhatóság átlagos borter­mésénél, de például Bács megyében, ahol csak 88 kat. hold direkttermő szőlő van és a szőlő­területeknek csak 4-6%-át teszi ki a direk­termő szőlőterület, ott is 9'5 hektoliter a hol­dankénti évi átlag. Szolnokban pedig, ahol csak 1-5% a direkttermő szőlőterület, ott 10 hektoliter a holdankénti átlag. Ha azt látom is, hogy a direkttermő szőlők nagyobb termést is adnak, mégis olyan lényeges kiesést ezek­nek a direkttermő szőlők átoltásának külön­ben helyes intézkedése nem fog előidézni, hogy ezzel a borkérdés megoldódjék. Ha figyelembe vesszük azt, hogy ezek a direkttermő szőlő­területek legnagyobbrészt kisemberek birtoká­ban vannak, akkor a hegyközségi törvény eredményes végrehajtásánál is inkább át­oltásra, mint kiirtásra számíthatunk és ha ez a bor többévi országos átlag terméseredmé­nyét bizonyos csekély mértékben csökkenteni is fogja, a minőséget és az árat az összes sző­lőtermelők érdekében bizonyos _ fokig képes is lesz megszilárdítani, illetve javítani, egyes­ülése 1938 június 23-án, csütörtökön. 53 egyedül ettől eredményt várni, mint azt az ipari szeszérdekeltségek állandóan mondták, nem lehet és ezek legfeljebb csak állandóan felsorakoztatott érvek voltak a borpárlat­akciók ellen. Ha a hegyközségi törvény említett intéz­kedése és egyéb intézkedései végre lesznek hajtva, és végre lesz hajtva a tárgyalás alatt lévő szesztörvényjavaslat azon intézkedése, amely törvényileg intézményesíti a bor szesszé való főzését, annak minden reménnyel vár­ható eredménye az lesz, hogy kisegítheti a je­lenlegi válságból a 80%-ban kisemberekből álló szőlősgazda-társadalmat. Miután úgy az ipari, és főleg az ipari, mint a mezőgazdasági érdekeltségek állandóan azt hangoztatták, hogy a szesztermelésen keresztül a korkérdés nem oldható meg, ebből az okból kifolyólag is meg kellett hozni a kormányzatnak azt az in­tézkedését, hogy a bort mint szesztermelési alapanyagot törvényesen intézményesíti, hogy a szeszgyárakat leállítja, azokat kisajátítja. De nemcsak a bortermelés, hanem a szőlőter­melés melléktermékeinek és a gyümölcsterme­lőknek érdekében is meg kellett a kormány­zatnak hozni azt az intézkedését, amelyet a nagyipari érdekeltségek képviselői annyira ki­fogásolnak. Tudnivaló, hogy ezeknek a szeszalapanya­goknak elhasználása az elmúlt 17 évben a nagyipari szeszgyárak garázdálkodása miatt csaknem lehetetlenné vált, sőt azokon a tár­gyalásokon, amelyeket még Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter úr folytatott, a nagyipari szeszgyárak részéről egy olyan javaslat téte­tett, hogy az új szesztörvényben tiltassék el a törkölyfőzés és kártalanítás címén fizessenek a teremlőknek mázsánként 70 fillért, a községi, egyesületi, az úgynevezett bor- és gyümölcs­szeszfőzdéknek pedig abszolút hektoliterenkint 10 pengő kártalanítást. Kérdem azokat az ura­, kat, akik most a nagyipari szeszgyárak érde­kében felszólalnak, nem látják-e azt, mennyi­vel kevésbbé felel meg az értéknek :IZ Í.I kár­talanítása, amelyet a most említett összegben akartak adni a bor- és gyümölcs-szeszfőzdék­nek, mint az a kártalanítás, amelyet a javas­lat biztosít a nagyipari szeszgyáraknak? Felfogásom szerint kártalanítást fizetni fel nem használt és veszendőbe menő, évenként a termelés folytán visszatérő nyersanyagért erkölcstelen^ zsidó, ' nagykapitalista felfogás. Ezt csak azért említem meg, hogy rámutassak arra, hogy egy ilyen megoldást milyen szíve­sen pártfogolt volna, illetve ajánlott az az ér­dekeltség, amelyik most harcbaszáll a kisajátí­tás — szerintük — méltánytalansága és a ki­sajátítási összeg elégtelensége miatt. Most fennen hangoztatják ezek az érdekeltségek, és azok képviselői, hogy à kisajátításért csak tel­jes árat, forgalmi értéket szabad a magántu­lajdon alapján álló, társadalmi renden alapuló államban fizetni. Mikor a kistermelőktől akar­ták elkonfiskálni egyik nyersanyagukat, ak­kor ezt az elvet nem vették figyelembe. (Ügy van! Ügy van! a jobboldalon.) Tudnivaló ugyanis, hogy egy mázsa törkölyből körülbelül 3—4 liter pálinka lesz, feles főzésnél tehát leg­alább 1-5 liter pálinka jut a kistermelőnek. Még a szeszfőzdék is %—1 liter pálinkát térí­tettek egy mázsa törkölyért. Az ipari szeszér­dekeltségek 70 fillért, vagyis alig 2 deciliter rum árát akarták fizetni a szőlőtermelőknek, (Haám Artúr: Micsoda zsebmetszés!) legnar gyobbrészt kisembereknek, mert felfogásuk 9*

Next

/
Oldalképek
Tartalom