Képviselőházi napló, 1935. XII. kötet • 1937. március 3. - 1937. május 5.

Ülésnapok - 1935-203

Az országgyűlés képviselőházának 203. ülése 1937 április 28-án, szerdán. 305 Elnök: Csendet kérek, képviselő urak! Matolcsy Mátyás: Tény, hogy ez az álla­milag támogatott parcellázás — nevezzük egy­szerűen így, ha a »telepítés« szó olyan nagy izgalmat vált ki — folyik és a volumenje, — amely kisebb, mint az 1935. év előtti nyolc évi parcellázások átlaga, — valamint a struktú­rája semmiben sem tér el az előbb említett par­cellázásoknak a struktúrájától. Ez tehát azt jelenti, hogy a kormány telepítési politikája vagy általánosan: földbirtokpolitrkája nem ha­lad azon az úton és nincsen olyan színvona­lon, amelyet az ország megkívánna. (Dinnyés Lajos: Ezt diplomatikusan fejezte ki! — Her­telendy Miklós: Előbb az elárverezetteket kell visszatelepíteni! Azokat kell megmenteni! — Dinnyés Lajos: Az nem telepítés! — Herte­lendy Miklós: Hozzátartozik! —Zaj. — Elnök csenget.). Nagyon sajnálom, de ennél a kérdésnél nem állhatok meg. Nem állhatok meg a kor­mány telepítési politikájának bírálatánál, mert tovább kell bírálnom a földbirtokpolitikát, amely e mellett húzódik meg és szörnyű képet mutat. Fel tudnék sorolni olyan nagybirtoko­kat, amelyeket eladnak és amelyek az igénylé­sek ellenére ugyancsak nagybirtok formájában cserélnek gazdát. Nem fogok sokat felemlíteni, csak egyet, nem azért, mintha ez kitűnnék a többi közül, hanem csak azért, hogy egy példát említsek, mert hiszen a többi is hasonló szem­pontok szerint bonyolódik le. Gróf Festetics; Sándorné Gádoros és Nagy­szénás községek határában levő 3500 katasztrá­lis holdas birtoka eladásra került. (Mózes Sán­dor: Miért nem vették meg telepítésre?) A bé­késmegyei gazdasági felügyelőség felterjesztés­sel élt a földmívelésügyi minisztériumhoz, ille­tőleg a telepítési osztályhoz, amelyben tekin­tettel arra, hogy a két község határában a kis­birtokosság nagyon elnyomott helyzetben van, kéri ennek a birtoknak telepítés céljaira való átvételét és az igénylőknek való juttatását. (Mózes Sándor: Békés megyéről van szó!) Az eredmény az lett,, hogy erre a felterjesztésre ezideig válasz nem érkezett, viszont köztudo­mású, hogy a fölmívelésügyi miniszter úr jóvá­hagyta ennek a 3500 holdas birtoknak adás­vételi szerződését. A vevő a Magyar-Olasz Bank, a birtok pedig továbbra is egy tagban, bérleti formában Wolfinger kezében van. (Br. Berg Miksa: Ez a valódi nemzeti szocializmus! - Mózes Sándor: Miféle telepítés és földbirtok­politika ez? — Zaj és ellenmondások jobbfelől.) Tessék cáfolni! (vitéz Sebestyén Kálmán: Bi­zonyítani kell! — Mózes Sándor: Tessék meg­nézni a telekkönyvben! — Egy hang a középen: Pénz is kell hozzá! — Zaj. — Hertelendy Miklós közbeszól.) Elnök: Hertelendy Miklós képviselő urat kérem, szíveskedjék csendben maradni! Matolcsy Mátyás: T. Ház! Érdekessége még ennek az, — ha méltóztatnak kételkedni ennek megtörténtében, akkor most nagyon könnyen meg méltóztatnak győződni ennek igazságáról — hogy olyan feltétel mellett mehetett végbe ez az adásvételi szerződés, hogyha a Magyar-Olasz Bank 60 katasztrális holdat a Vitézi Szék szá­mára ingyen- lead, ennek ellenértékéül ezer holdat, a javát megtarthatja egy nagybirtok formájában, mondanom sem kell, hogy ennek az ezer holdnak bizonyos várományosa, Wol­f inger bérlő. (Zaj.) ... És még egy érdekes momentum van itt. Az sem érdektelen, hogy ennek a birtoknak katasztrális holdankinti eladási ára 430 pengő volt és most, amikor magánparcellázási ak­ciót indítanak, hozzám jönnek a gazdák s azt mondják, hogy már 700 pengőre van kihir­detve ennek a gádorosi birtoknak egy holdja. Tessék a differenciát kiszámítani: 300 pengő holdankint, tehát 3 és félezer holdnál egymil­lió pengő, véleményem szerint illegitim jöve­delemre tesz szert ez a bank. Ez a kormány földbirtokpolitikája! Azt hiszem, nekem igazain van és az a meggyőző­désem, hogy ez a birtokpolitika ennek" az or­szágnak újra sírját ássa. Mert ez nem az egye­düli eset! Lehetne több ilyen példát említeni, amikor filmcsillagokat fogadnak diadalkapu­val, amikor a magyar földnek ők lesznek^- új birtokosai. Ez semmiesetre sem földbirtok­politika: az egyik oldalon a középbirtok por­lódik és pusztul, a másik oldalon pedig a mammuitbirtokok mereven egy tagban marad­nak és a kisbirtokok legegészségtelenebb for­mája, az egy-két holdas földszalagok száma pedig, amilyen iföldszalagoik már amúgy is nagyon nagy számban vannak, évről-évre nö­vekszik. Valaki közbeszólott, hogy hiszen pénzre is van szükség- és hogy meg kell a földet fizetni. Teljes mértékben egy véleményen vagyok vele. De ha az előirányzott évi 2 millió pengő ke­vés, akkor, amikor államháztartásunk helyzete soha ilyen jó nem volt, (Ellenmondások.) — nem is lehetett, mert hiszen konjunkturális gazdasági helyzetben vagyunk — akkor az a vád merül fel, hogy a kormány nem is akar nagyobb összeget utalványozni erre a célra, hogy nehogy gyorsabb ütemet vegyen a tele­pítés munkája. Hiszen nem tudom megérteni, milyen szempont lehet az, amikor a kormány­nak anyagi erő áll rendelkezésére, hogy ilyen birtokvá&árlások, amilyeneket felemlítettem, ilyen módon folyjanak le, a széles néprétegek kívánságai ellenére és az ő sérelmükre. (Far­kasfalvi Farkas Géza: A dömpingsajtó kapjon valamivel kevesebbet!) Sajnos, az én szerepem ma az, hogy a mi­niszterelnök úr szegedi beszédének kitételei és a kormány reálpolitikája, a költségvetés kö­zött a párhuzamot! megvonjam. Megteszem ezt azért, mert meggyőződésem, hogy segítünk azzal, ha szembenézünk a helyzettel, ö r azt mondotta szegedi beszédében, hogy a nagy­tőkét a mai gazdasági viszonyokhoz képest in­dokoltan, fokozottabb mértékben kell az igaz ságosság és arányosság szem előtt tartásával a közteherviselésbe bekapcsolni ós a társulati adókulcs emelésének érvényesülését gátló praktikákat ellensúlyozni.* Elliangziik ez hivatalosan ugyanakkor, amikor ha kezünkbe vesszük a néhány nappal azelőtt 'beterjesztett költségvetést, abban nyo­mát sem találjuk ezeknek a szempontoknak. Ez a iminiszterekiöíki nyilatkozat ugyanis azt az adóreform-princípiumot foglalja magában, hogy az antiszociális fogyasztási és forgalmi adók helyett — ahogy ő mondja — a nagy tőkéket kell a közteherviselésbe bekapcsolni, ezzel szemben pedig azt láthatjuk, hogy — amire ő céloz — a társulati adó 15 millióval van bejegyezve a 12 és fél millióval szemben, de korántsem, hogy már 1931-ben, a válság mély hajnalán 15 és fél millió pengő volt a társulati adó, nehogy azt higyjük tehát, hogy most valami rendkívüli emelkedés történt. Semimi, csak a^ válság előtti időknek állapotát jelenti ez a szám. Hogy mennyire antiszociális és hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom