Képviselőházi napló, 1935. VII. kötet • 1936. április 1. - 1936. május 18.

Ülésnapok - 1935-128

428 Az országgyűlés képviselőházának A ^költségvetés tételei között alig találunk szo­ciális tételeket. A kormány teljes elzárkózást és semleges­séget mutat a drágasággal szemben. Hiába mutatnak drágaságot az indexek, hiába ad ki a kormány az ő havi jelentéseinek végén in­dexszámokat, hiába mondják ezek az index­számok azt, hogy a múlt év ihasonló hónap­jától az élelmezés 78 pontról 87 pontra, vagyis 9 ponttal drágult, a ruházat 102 pontról 115 pontra, vagyis 13 ponttal drágult, hogy egy négytaarú család létfenntartási költsége 89 pontról 96 pontra, vagyis 7 ponttal emelkedett, ezzel a drágasággal szemben semmiféle intéz­kedés nem történik, ezzel a drágasággal, mint élettényezővel szemben sem a közalkalmazot­tak, sem a munkásság szempontjából semmi­néven nevezendő intézkedés nem következik be. Pedig azt kell mondanom, hogy ma már tisztes családok is éheznek, ha abból a régen lesza­nált fizetésből kell megélniök. Azt kell mon­danom, hogy a rosszultápláltság jelei már mu­tatkoznak az új generáción, pedig nemcsak azt a generációt nézem, amelyet Budapesten ki szoktak vinni nyaralni, mert ennek a generá­ciónak orvosi vizsgálatai csaknem kivétel nél­kül a normálison aluli tápláltságot, gyönge fejlődést, vérszegénységet és olyan egészségi állapotot jeleznek, amely minden betegségnek természetes tág talaja.. A népegészségügyre a kormány örvendete­sen kezd nagyabb összegeket ^ord-Vani,^ de szerintem a népegészségügy alfa ja a nép élet­módjának olyan standardra való hozatala, amelyen a betegségekkel szemben nagyobb el­lenállóképességet tud tanúsítani. r t r Amíg a belügyminisztérium költségvetése­ben mindössze 392.000 pengő van felvéve az ínségesek megsegítésére és az ínséges vidéke­ken indítandó ínségakciók lebonyolítására, ami rettenetesen csekély, kiesiny összeg, — jo­gosan panaszkodott ezért Eckhardt Tibor igen t. képviselőtársam — addig a székesfőváros költségvetésében szereplő 10'5 millió pengős szociális kiadást mindenesetre olyan összegnek kell vennünk, amely azt mutatja, hogy a ke­resztény főváros szociális érzéke szinte emele­tekkel messze felette áll a kormányzat által tanúsított szociális érzéknek. De itt vannak a lakásproblémák, a lakás­viszonyok is. Ha megnézem az állami lakó­telepek lakásviszonyait, a legnagyobb elször­nyűködéssel kell és lehet csak ezekről beszel­nem. A Zita-telep, a Mária Valéria-telep, az Auguszta-telep mind nagy nevekhez fűződő igen silány nyomortanyák. Ezeket annak ide­jén hadikórházaknak építették provizórikus anyagokból egy-két évi időtartamra és íme már 22 esztendeje állanak fenn, összedolessel fenyegetnek ezek elkorhadt gerendái és azok­ban az életnek legelemibb szükségeletei sem találnak már megfelelő kielégítést és még min­dig használatban vannak, mint állami lakó­telepek. De nem is annyira ez a baj ezeken a telepeken, hanem az az erkölcsi rothadás és er­kölcsi fertő, amely ezeken a túlzsúfolt és min­den tekintetben kifogás alá eső telepeken a lakosoknál mutatkozik. A főváros szükség­lakásai ezekhez képest palotákat jelentenek, legalábbis higiénikus, becsületes és emberhez méltó lakásokat jelentenek. (Homonnay Tiva­dar: Kertesházakat!) Es mégis megtörténik az, hogy a főváros szükséglakásainál, amelyek ed­dig adómentesek voltak, a folyó esztendőben ezt az adómentességet megszüntették, ez pedig évi 70.000 pengő újabb terhet ró a fővárosra. 1 28. ülése 1936 május 13-án, szerdán. Van azután egy törvényünk a törvénytár­ban, amelyet a kormányzó úr jubileuma alkal­mával hoztunk, amikor a kormányzat kötelezte magát arra, hogy a kőbányai p-hegyen ezer szükséglakásos telepet fog létesíteni. Evek múlnak. Nemsokára itt lesz a második jubi­leum és nem érjük meg, hogy ez a kőbányai lakástelep megépüljön. Egy törvény van, amely nincs végrehajtva, bár a fővárosban bő­ségesen vannak még olyan nyomortanyák, amelyekről az embereket már e &yéb szempon­tokból is ki kellene telepíteni. (Homonnay Ti­vadar: Bezzeg végrehajtják a hóhértörvényt a tisztviselőknél!) iSokan (hozták már fel, én is felhozom, hogy a kormánynak az ifjúság elhelyezkedésére irá­nyuló mozgalma, illetőleg intézkedései, ame­lyeket mint szociális kiadásokat és mint szo­ciális cselekedetet több ízben díesérőleg mél­tattak, szintén nem hozták meg azt a szüksé­ges eredményt, amelyet tőlük elvártunk. Ma is úgy áll a helyzet, hogy a diplomás ifjúság egy­általán nem tud elhelyezkedni, mert azok az állások, amelyekben őket elhelyezték vagy megszűntek vagy lejártak vagy ideiglenesek voltak, semmiféle végleges elhelyezést nem biztosítottak. (Homonnay Tivadar: Néhány Hóman-boyon kívül!) Es itt felhozták már töb­ben, hogy az ifjúság elhelyezkedési helyein most nyugalmazott magasrangú urak ülnek. Bármennyire óddózusak is a nevek,, kény­telen vagyok néhány névvel szolgálni, akik a magyar királyi központi díj- és illetékkisza­bási hivatal Szalay-utcai helyiségében nyug­díjas létükre mint szakdíjnokok működnek: Sautner Ottó nyugalmazott miniszteri taná­csos, Schreiber Ádám nyugalmazott állam­pénztárig igazgató, Andrásfalvy Antal nyugal­mazott állampénztári igazgató, Grottó János nyugalmazott állampénztári igazgató, Kóródi Jenő nyugalmazott állampénztári főtanácsos, stb. stb. Mind kivétel nélkül tisztességes nyug­díjat kapó emberek és ennek ellenére mint szakdíjnokok elveszik a fiatalemberekkel be­tölthető helyeket. (Homonnay Tivadar: Több száz van ilyen!) Nem szabad az ifjúság elhe­lyezését ilyen módon lehetetlenné tenni. (Ho­monnay Tivadar: Ez demoralizál! — Ügy van! a középen.) Nem szabad az ifjúság elé ilyen példát állítaná, ha azt akarjuk, hogy az az ifjúság bigyjen és bízzék azokban a gondola­tokban, amelyekben mi közösek vagyunk. (Ho­monnay Tivadar: Amelyeket a kormány hir­det!) A fővárosnál törvény tiltotta meg, hogy nyugdíjazott tisztviselőt bármilyen formában alkalmazzanak. Miért nem gyakorolja a kor­mányzat ugyanezt önmagával szem Den? De mit mondjunk a nem diplomás ifjú­ságról, amelynek az elhelyezése tekintetében bizonyos r /korlátokat szabnak felfelé és lefelé is. Felfelé azt, hosry általában a magasabb kva­lifikációt kívánják, lefelé pedig azt,, hogy érettségizett embert nem engednek sem al­tiszti, sem 'munkás, sem hasonló alkalmazásba elhelyezni. Ezeknek a^ nem diplomás fiatalok­nak sorsa még kilátástalanabb, mint a, dip­lomásoké és nekünk ezekkel is és a munkás­üfjúsággal is egyaránt kell törődnünk, mert az nem megoldás, hogy a Városligetnek, a Népligetnek, a Gellért-hegynek és a, kirán­dulóhelyeknek padjai állandóan tömve van­nak fiatalemberekkel, akik babra kártyáz­nak. En nemcsak munkaalkalmakat kérlek ezeknek a foglalkoztatására, hanem kérem azt ds, hogy méltóztassék abban az irányban is a'

Next

/
Oldalképek
Tartalom