Képviselőházi napló, 1935. VII. kötet • 1936. április 1. - 1936. május 18.

Ülésnapok - 1935-123

Az ország gyűlés képviselőházának 12 tézkedéseket is tenni, mert ijgjazság szerint ez ellen a betegség ellen az életnívónak magasabb fokra való emelésével és egészséges lakások építésével, a fokozott higiénének a oiépbe való belenevelésével lehetne segíteni. Ez vezetne kedvező változásra és ez volna a prevenció ezen a téren. A falusi embereknek a higiénére vtatló tanítása terén nagy szerepük volna a védőnőknek. Egy dolgot már most is meg lehetne csi­nálni. Könnyíteni kellene ezeken a beutaláso­kon. Arra kérném a kormányt, adjon ki egy rendeletet, 'hogy ha egy tuberkulotikus beteg hatósági orvosi bizonyítványt mutat fel, amely szerint sürgős szanatóriumi kezelésre van szük­sége, azt a beteget vegyék fel azonnal és ve­gyék kezelés alá, hogy ne terjeszthesse tovább iái betegséget családjaiban és nem megfelelő életszínvonala miatt betegsége ne fejlődhessék tovább. Sajnos ugyanis, még most is megtör­ténik, hogy hónapokig, sőt egy évig is kell várnia a betegnek arra, hogy szanatóriumba kerülhessen s ez alatt bizony soknak nagyon rossziaibbodik a helyzete, sokszor már késő is, mire a beteg beutalása megtörténik. Hála Istennek, a gümőkóros elhalálozások száma a statisztika szerint 1928 óta nagyon csökkent. 1928-tól lassabban, 1932-től pedig sok­kal gyorsabb tempóban. 1928-tól 1932-ig, négy év alatt, 100000 lélekre számítva, 26-tal lett ki­sebb ez a halálozási szám, 1932-től 1935-ig pe­dig, a Gömbös%ormány három éve alatt, 36-tal lett kevesebb. Ezt annak tulajdoníthatom, hogy most fokozottabban gondoskodnak a betegek ingyenes kezeléséről. Még egy dolgot akarok felhozni, t. Képvi­selőház. Feltétlenül szükségesnek tartom egész­ségügyi szempontból, hogy falun is vezessék be az iskolaorvosi intézményt, különösen Meizer Ede tanárnak Debrecen környékén végzett kí­sérletei alapján. E szerint az iskolaköteleseket, a hatéves gyermekeket bizonyos sorozásnak vetnék alá ós ezen a sorozáson a gyermekeket orvosilag vizsgálnák meg, hogy nincs-e valami testi vagy szellemi hibájuk és nem kell-e vala­melyik gyermeket, mielőtt iskolába megy, egy évre talán gyógykezelés alá venni. Nagyon sok­szor előfordul, hogy a gyermekeknek valami ki­sebb osonthibája van, angolkór vagy egyéb ilyesmi folytán és ez azután az iskolapadban való görnyedt ülés folytán rosszabbodik, úgy­hogy esetleg nyomorékká vagy púpossá is vál­hatik a gyermek: ha azonban ezt a fogyatko­zást kiküszöböljük, akkor egy év múlva a gyer­mek esetleg rendbejön és semmi baja sem lesz­Nemzetvédelmi szempontból is szaporítani kell a születések számát, mert hiszen nem hagyhatjuk tovább pusztulni nemzetünket és fajunkat. 1920 óta 55.000-rel lett kisebb a szüle­tések száma évente. Ha ennek csak kisebbik felét veszem fiúnak, akkor 20.000 fiú nem szüle­tett meg évente. Ez 20.000 katonát jelent egy évfolyamban. Háború esetén 20 évfolyam vo­nul be katonának, vagyis ez az évi 20.000 el­maradt születés 400.000 katonát jelent. Ennyi katonát egy ország sem nélkülözhet. A tényleges népszaporodás előmozdításainak és az ifjúság testi és szellemi nevelésének nagyszerű példáit látjuk Olaszországiban és Németországban. Azt hiszem, hogy mlalgyar fajunk, amely annyira tehetséges, egészséges és életerős, ha kellő egészségügyi intézkedések­kel, szigorú valláserkölcsi és nemzeti alapon neveljük fel, nemsokára olyan feszítő erővel fog rendelkezni, amely ledönti a trianoni ha­. ülése 1936 május 5-én, kedden. 181 tárokat és ha eljön inland a revízió, lesz elég erkölcjsös, jóravaló, erős, egészséges magyar emberünk, akiket a most megszállott terüle­tekre telepíthetünk, hogy ismét dicsőséges Nagy-Magyarország lehessünk. (Helyeslés a jobboldalon.) Mivel a kormány iránt bizalommal va­gyok, a költségvetést általánosságban a rész­letes tárgyalás alapjául elfogadom. (Éljenzés, helyeslés és taps a jobboldalon és «i középen. A szónokot számosan üdvözlik.) Elnök: Szólásra következik? Huszár Mihály jegyző: Buchinger Manó! Buchinger Manó: T. Ház! Az idő előre­haladottságára való tekintettel^kérem, méltóz­tassék megengedni, hogy beszédemet a hol­napi ülésen mondhassam el. (Helyeslés.) Elnök: Méltóztatnak a halasztást megadni 1 ? (Igen!) A Ház a halasztást megadja. Krüger Aladár képviselő úr, mint a men­telmi bizottság előadója, kíván jelentést tenni. Krüger Aladár előadó: T. Képviselőház! Buchinger Manó képviselő urat a képviselőház folyó évi április hó 29-ik napján tartott 120-ik ülésében tanúsított magatartása miatt Kornis Gyula alelnök úr a^ házszabályok 193. §-ának első bekezdése alapján a mentelmi bizottsághoz utasította. A mentelmi bizottság az ügy megvizsgálá­sát folyó évi május hó 5-ére tűzte ki és tár­gyalásának idejéről és helyéről az érdekelt Buchinger Manó' képviselő 1 urat értesítette, aki azonban a mentelmi bizottság előtt nem jelent meg. Ezután a bizottság az ügyet letárgyalta és a következő tényállást állapította meg: A képviselőház 1936. évi április hó 29-iki ülésén Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter egy a Phönix biztosító intézet tárgyában hozzá­intézett interpellációra válaszolva, beszédében a Phönix biztosító intézet ausztriai üzletvitelé­nél felmerült hiányokra is rátért. Ekkor Bu­chinger Manó képviselő közbeszólt: »A fa­siszta Ausztria!« Peyer Károly képviselő ugyancsak közbeszólás alakjában a biztosítot­tak pénzét említette, mire Buchinger Manó is­mét közbeszólt: »Fasiszta elvtársaik ellopták!« Az elnök Buchinger képviselőt rendreutasí­totta. Buchinger Manó képviselő megismételte kijelentéseit: »Ellopták! Ellopták!« Az elnök Buchinger Manó képviselőt másodszor, majd mivel a nevezett képviselő ércre is közbeszólt, harmadszor is rendreutasította és egyben a mentelmi bizottság elé utasította. E tényállás alapján a mentelmi bizottság megállapította, hogy Buchinger Manó képvi­selő úrnak a mentelmi bizottsághoz történt utasítása a házszabályok 193. §-ának 1. bekez­dése alapján indokolt volt. Megállapította to­vábbá a bizottság, hogy a nevezett képviselő úr által használt kifejezések és a tett kijelen­tések sértik nemcsak a Ház méltóságát és a kötelező parlamenti illemet, hanem a nemzet­közi illemét is és ezáltal veszélyeztethetik az ország külpolitikai érdekeit. A mentelmi bizottság a megállapított tény­állás alapján,, — figyelemmel arra,, hogy ne­vezett képviselő úr a jelen ciklus alatt első­ízben utasíttatott ugyan a mentelmi bizottság elé, de ezen cselekményének reparálására mó­dot nem keresett, — miért is a házszabályok 195. §-ának 2. bekezdése alapján azt a javasla­tot terjeszti a t. Képviselőház elé, hogy Bu­chinger Manó képviselő urat a Ház ünnepé­lyes megkövetésére kötelezze. 25*

Next

/
Oldalképek
Tartalom