Képviselőházi napló, 1935. I. kötet • 1935. április 29. - 1935. május 25.

Ülésnapok - 1935-15

Az országgyűlés képviselőházának gazdasági munkásokra, akik ezeknek az üzem­redukcióknak és az állandó, kényszertakarékos­ságnak következtében nagyrészt kenyér nélkül maradtak. A mezőgazdasági munkásnyomor mindig nagyobb és nagyobb méreteket ölt, — ezt sajnos saját tapasztalatomból állítom. Van­nak vidékek, ahol a nép főleg arató, summás és erdei munkával foglalkozik és ebből él. Azelőtt ezeken a vidékeken nyáron a földmíves summás és aratómunkával megkereste azt a szemester­ményt, amely családjának és gyermekeinek egész évre kellett, télen pedig erdei munkával, favágással és egyéb napszámmunkával megke­reste azt, ami egyéb szükségleteire és ruházko­dására szükséges volt. Most summás és arató­munkát csak nagyon kevesen kapnak, mert a csökkent jövedelem folytán majdnem mindenütt aratást vállalnak a helybeli törpebirtokosok is, amire azelőtt nem voltak rászorulva, pl. kerüle­temben vannak olyan községek, ahol karácsony­tól, húsvétig egyes családok nagyon ritkán lát­nak kenyeret, mert törpebirtokaik a rossz termé­sek folytán és a rossz viszonyok következtében alig hoztak valamit, ezért télen el kellett adniok marháikat és állataikat, hogy ezeknek árából élienek és magukat az éhenhalástól megment­sék. Kerületemben vannak olyan községek, — sa­ját szememmel láttam — ahol a takarmány inség folytán a, faleveleket, a lombot szecskázták meg takairmánynak és ezt etették az állatokkal, az állatokat pedig nádakkal és kötelekkel emelték fel az etetéshez, mert nem volt annyi erejük, hogy maguktól felálljianak. Ezek a községek eddig a téli fafuvarozásból éltek. Vannak csa­ládok, — voltam náluk *— ahol ia négyéves; gyer­mek nem ismeri- hogy mi a cipő, inert xaêg cipő sohasem volt a lábán és nagyon sok olyan hat­nyolcgyermekes család van, amelynek egy, leg­feljebb két pár cipője van, úgyhogy az iskolába is csak felváltva .mehetnek és boldogok, ha két­három szem ktfumpli jut .mindegyiknek ebédre, IIven állapotok vannak a mezőgazdasági mun­kások körében. •Súlyosbítja ezeknek nyomorát még az, hogy ha a családfő nagy keservesen keres egy mázsa gabonát és azt elviszi a malomiba őrölni, abból nemcsak az elég magas őrlési vámot kell le­adnia, hanem meg kell fizetnie a liisztforgakni­adót is, ami azt a lisztet borzasztóan megdrá­gítja, ímert a 16 pengős búza. mondjuk, a leg­jobb esetben is 20 és fél pengőjébe kerül. Ez az adónem tehát ezeket a legszegényebb nénréte­geket suit ja a legjobban és ezért arra kell kér­nem a földmívelésügyi miniszter unat és a pénzügyminiszter urat, hogy tekintsék a mező­gazdasági munkásokat és törpebirtokosokat is őstermelőknek — mert hiszen ők is őstermelés­sel foglalkoznak — és töröljék el ennél a mun­kásosztálynál legalább a lisztforgalmi adót. Az erdős hegyiviidékeken fekvő községek a legszegényebbek, mert kevés a földjük és az is rossz, terméketlen, az időjárás mostoha és pia­cuk nincs. Ezenfelül tetemes vadkárokat is szen­vednek s ezek a károk a legritkább esetben té­rülnek meg, inert & károsultak rendszerint nem mernek fellépni a vadászterület tulajdonosával vagy bérlőjével szemben, hiszen az rendszerint földesuruk is s ha fel is lennének, akkor is csak hosszas és költséges pereskedés útján jutnának esetleg kártérítéshez. Itt tehiát nemcsiaik a vad­károk megtérítésének biztosítása volna fontos, ami ismét csak a társadalmi ellentétek kkné­iyítésére vezetne, baneni egy olyan intézkedés megtétele is szükséges volna, amely kizárja, 15. ülése 1985 május 20-án, hétfőn. 255 vagy legalább is nagyon lecsökkenti a vadak kártételeit. Az erdőtörvény tárgyalása soman már kér­tem az .akkon földmívelésügyi miniszter urat ezeknek az intézkedéseknek megtételére, vagyis az 1883 : XX. te. novelláris úton való szabályo­zására. Most újina arra kérem a földmívelésügyi (miniszter urat, hogy ez irányiban sürgősen inf tézkedjék. Legjobbnak találnám a vadkárbecsléseket a gazdasági felügyelőségekre bízni, amelyek pár­, tatlanul becsülnék meg a kárt, megállapítanák azt és az elmaradt hasznot is. Fontosnak talál­nám a vadtenyésztés korlátozását és az ipar­szerűen űzött vadtenyésztés megszüntetését. A vadkárok megakadályozására szolgáló óvintéz­kedések között lehetnének például a nagy vadas területek kötelező bekerítése és főképpen az ete­tőknek és sózóknak a mezőktől távolabb, bel­jebb eső területeken való felállítása. Nagyon kérem az igen t. kormányt, hogy ezeket a személyes tapasztalataim alapján el­mondottakat méltóztassanak megfontolás tár­gyává tenni és azok iránt mielőbb intézkedni. (Helyeslés.) Mivel meg vagyok róla győződve, hogy úgy a miniszterelnök úr, mint a kormány többi tagja, minden intézkedésében szem előtt tartja a gazdasági és szociális szempontokat, ezért bi­zalommal nézek a jövő elébe és hiszem, hogy nem messze van már az az idő. amikor minden dolgozni akaró magyar embernek meglesz a mindennapi kenyere (Csoór Lajos: Adja Isten!) és megszabadulva nyomasztó terheitől és gond­jaitól, újult erővel dolgozhat a haza javára. Ezen rendíthetetlen hittől vezéreltetve, a költségvetést elfogadom. (Élénk helyeslés, éljen­zés és taps a jobboldalon és a középen.) Elnök: Szólásra következik*? Huszár Mihály jegyző: Jenes András! Jenes András: T. Képviselőház! Mint en­nek a parlamentnek új tagja, végtelenül boldog I vagyok, hogy Melczer Lilla képviselőtársunk után szólalhatok fel. annál is inkább, mert ] többre becsülök egy nő képviselőt, mint akár száz férfit. (Élénk derültség.) Meg méltóztatnak engedni, hogy mint egyszerű agrárember, úgy, ahogy hozzá tudok szólani, én is hozzászólhas­sak a költségvetéshez. (Halljuk! Halljuk!) A pénzügyminiszter úr a költségvetést pa­pírra téve, — ami nem volt könnyű munka — a Ház elé terjesztette. Hogy annak a költségve­tésnek, amely itt számokban előttünk van, előte­remtése milyen nehézségekbe ütközik, nem hi­szem, hogy a mai napig ez a parlament tudná. Az 1932. év október hó első napján Gömbös Gyula miniszterelnök úr lett a kormány elnöke. (Éljenzés és taps a jobboldalon és a középen.) Hamarosan a mikrofon elé állott, és a mikrofon előtt az egész országnak elmondott sok minden szépet, sok minden jót, amire a nemzetnek igen nagy szüksége is volt, mert hiszen az elnralt rendszer alatt annyira elcsüggedt a magyar nemzet, különösen a falu népe, hogy ha be nem következik az a változás, hogy Gömbös Gyula a kormány élére áll, félő volt, hogy nagyon rö­vid időn belül kirobbanás lesz. (Ügy van! Ügy van! jobb felől.) A miniszterelnök úr felsorakoztatott a mik­rofon előtt különféle pontokat, 95-öt vagy lebet, hogy annál többet. (Derültség.) Azokból a pon­tokból a miniszterelnök úr őexcellenciája ter­mészetesen sokat be is váltott már (Felkiáltá­sok a baloldalon: Na! Na! — Ügy van! Ügy van! a jobboldalon.) és amiért igen nagy háltá­' val tartozik a gazdatársadalom, az az, bogy a 41*

Next

/
Oldalképek
Tartalom