Képviselőházi napló, 1935. I. kötet • 1935. április 29. - 1935. május 25.

Ülésnapok - 1935-19

Az országgyűlés képviselőházának 19. tói, hogy önnönmagukban belső, organikus egységet teremtsenek, mint nemzetek és mint nemzetek a maguk belső vertikális felépítése után keressék és találják meg egy nemesebb és jobb nemzetköziség útját Európában. (Buehin­ger Manó: Szóval nemzetköziség!) Az úgyne­vezett túlzó nacionalizmus, amelyre az urak hivatkoznak, ennek a nagy átalakulásnak a lázából született, de ilyen kilengések nélkül nincs új születés, nines a világnak új formá­lódása. Mi, amikor az új világ mellett állást­foglalunk, nem a szélsőséges kilengéseket óhajtjuk, hanem a becsületes magot, irányt és a haladást. A pénzügyi, gazdasági programot, azt, amit a költségvetés alapján ismertetni óhajtok, a részletes vita folyamán fogom elmondani. Any­nyit óhajtok most csupán hozzátenni fejtege­téseimhez, hogy a modern parlamentekben és a mai politikában az egyéni állásfoglalás nem a kormányzatoknak, vagy pártoknak ez, vagy amaz intézkedése alapján történik. Mindenki, aki politikailag iskolázott, vagy aki politikailag meggyőződéssel rendelkezik, valamelyes irány­zathoz, vagy világnézethez csatlakozik hozzá és ettől az irányzattól, ettől a világnézettől, a kormányzatnak vagy a saját maga pártjának kisebb-nagyobb tévedései, vagy a kormányzat­nak, vagy pártjának az ő saját egyéni felfogá­sával összeütköző kisebb-nagyobb különségei, eltéríteni nem tudják. En ennek a jobboldali összetartozandóságnak az érdekében, a jobb­oldali front kialakulásáról vallott meggyőződé; semben és abban a hitemben, hogy ez az új kormányzat Magyarországot jobb utakra, de­mokratikusabb, népileg demokratikusabb utakra el tudja vezetni, a költségvetést megszavazom. {Elénk helyeslés, éljenzés és taps a jobboldalon és a középen. A szónokot számosan üdvözlik.) Elnök: vitéz Galánthay-Glock Tivadar kép­viselő urat illeti a szó. vitéz Galánthay-Glock Tivadar: Nagyméltó­ságú Miniszterelnök TTr! Igen tisztelt Ház! (Halljuk! Halljuk! — Felkiáltások balfelől: Mi ez? Csak a Házat szokás megszólítani! — Elnök csenget.) Ami a költségvetést illeti, részben csatlakozom Eckhardt Tibor képviselőtársam és pártelnököm bírálatához és ezért ismétlésekbe bocsátkozni nem akarok. Ebbe a körbe^ tarto­zik a hosszúlejáratú kölcsönök javasolása, a pénzintézetek visszaterelése eredeti hivatásuk­hoz, az adósságrendezés kérdése, a kamatuzsora helyett 3Iviselhető kamat, új hitelrendszer és a valutaspekulációk megszüntetése. (Az elnöki széket vitéz Bobory György foglalja el.) Egyébként elismerem azt a lázas munkát, amely -a költségvetés megszerkesztése körül végbement és be kell ismernem, hogy a pénz­ügyminiszternek a rendelkezésére álló adottsá­gok mellett legnagyobb iparkodása ellenére sem állott fenn annak a lehetősége, hogy az új költ­ségvetés nagy, reformalkotó meglepetéseket hozzon. Nem maradt tehát más, mint az egy­kori osztrák államférfi, gróf Taafe kijelentése szerint a Weiter wursten. Az a régi mederben folytatott küzködés azonban azt jelenti, hogy a defláció által teremtett hátrányos állapotban tovább fogunk vergődni. Csonka-Magyarorszá­gon 8 millió lakos mellett össze-vissza csak 300 millió pengő van forgalomban, ami azt jelenti, hogy egy fejre átlag körülbelül 36 pengő esik, ellentétben Franciaországgal, ahol a fejkvóta KÉPVISELŐHÁZI NAPLÓ I. ülése Í935 május Ê4-ên, pénteken. 43a 480 pengő. Ezek a számok világosan megma­gyarázzák, hogy miért stagnál minden gazda­isági megmozdulás. A defláció nem új dolog. Volt defláció már a süllyedő római császárság korában is. Épp­úgy, mint ma Európában, akkor is a közép­gazdaság és a kisgazdaság a túladózás és az adóssággal való túlterhéltetés miatt nem tudta továbbvezetni a gazdálkodását és a szomszéd barbárokhoz szökött. Ezzel természetesen alá­ásták a rómaiak még meglévő ellentálló képes­ségét és a bukás elkerülhetetlen volt. A defláció akkor természetesen nem a bankok révén tör­tént, hanem, a római birodalomban mutatkozó nyugtalanságok következtében a keleti álla­mokba, Perzsiába és Indiába menekült a pénz és-— ami minket is nagyon érdekel — Attila hadi kincstárába. Egyébként a császároknál és a helytartóknál még voltak pénzgyüjtőhelyek, a nép kezéből azonban kisiklott a pénz. Akit különben érdekel a római kor és Attila sze­repe, annak igen ajánlom Pékár Gyula t. kép­viselőtársunk Attila című kiváló művét, amely­ben erre a k orr a^ vonatkozólag nagyon részletes leírást találunk és ha elolvassuk, csodálkozunk, hogy az a kor sok tekintetben mennyire hason­lít a mai élethez. Ez a pénzszűke és a velejáró bajok azonban egy különösen szomorú mellékjelenséget hoz­tak magukkal és ez az öngyilkosságok kétségbe­ejtően nagy száma. Csak Budapesten naponta átlag 5—10 Öngyilkossági kísérlet történik, fő­képpen gazdasági okoknál fogva. Éppen most egy éve, hogy a Pesti Hirlap genfi megállapí­tásra jelentette, hogy a békekötések óta a civi­lizált államokban körülbelül 10 millió ember lett öngyilkos. így tehát világos, hogy ma a defe­tista ábrázat alatt uralkodó plutokrácia zsar­nok uralma több emhert Öl meg, mint ameny­nyit megölt a világháború. En tehát feljogo­sítva érzem magam arra, hogy a világnak eze­ket a pénzzsarnofcait itt a magyar parlament padjaiból tetemre hívjam az öngyilkosok hul­láinak hekatombái elé. De minket is érhet az a isor, hogy idehívnak, ha közömbösen napi­rendre térünk azok felett a kivezető utak felett, amelyek gazdasági életünk javulásához ve­zetnek. É11 a magyar hercegprímás által hirdetett kollektív felelősség álláspontján vagyok, amely szerint a kereszténység összességének felelőssé­get kell éreznie^azért, ami embertársaival tör­ténik. Ez a felelősségérzet sugallta nekem, hogy ezt a felszólítást intézzem. E felelősségérzet alatt láttam régi katonák gazdasági hanyat­lását és azért tettem tanulmány tárgyává Európa és Amerika gazdasági történetét, hogy megtaláljam a kivezető utat, amely szükséges ahhoz, hogy éppen az én katonáim helyzetén javíthassak. Hiszen akkor, amikor a mi kisgaz­dáinknak segítünk, amikor olyan segédeszkö­zökkel vonulunk fel, amelyek az ő javukat szol­gálják, ezzel szolgáljuk Magyarország egész népét, minden társadalmi rétegét. Itt elsőhelyen áll a pénzszűke leküzdése a fizetési eszközök olyan szaporítása révén, amely sem inflációval, sem devalvációval nem jár. Általában az a vélemény uralkodott, hogy ezt a kérdést csak a külfölddel egyetértésben old­hatjuk meg. Ezzel szemben azonban a Népszö­vetség állást foglalt, kijelentvén, hogy semmi­féle közösségbe bele nem megy, minden ország rendezze a gazdasági kérdéseit saját érdeke sze­rint. Viszont itt van a Népszövetség aranybi­zottságának 1928 júliusi jelentése, amely szerint 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom