Képviselőházi napló, 1931. XV. kötet • 1933. május 02. - 1933. május 17.

Ülésnapok - 1931-176

Az országgyűlés képviselőházának 176. ülése 1933. évi május hó 9-én, kedden, Almásy László, Czettler Jenő és Bessenyey Zénó elnöklete alatt. Tárgyai : Elnöki előterjesztések. — Az állandó igazolóbizottság benyújtja jelentését Bánó Iván, Imrédy Béla és Papp-Szabó Károly megbízólevele ügyében. — A magvar állam költségvetése az 1933/34. számadási évre. Fel­szólaltak : Dinnyes Lajos, Túri Béla, Magyar Pál, Niamessny Mihály, Petro Kálmán, Petrovácz Gyula, Neu­berger Mihálv, Bleyer Jakab, Malasits Géza. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. Fel­szólaltak : vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre, Meskó Zoltán. — Az interpellációs könyv felolvasása. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. A kormány résééről jelen vannak: vitéz Gömbös Gyula, Imrédy Béla, Kállay Miklós, Fabinyi Tihamér. (Az ülés kezdődik délután í óra 3 perckor.) (Az elnöki széket Almásy László foglalja el.) Elnök: T. Képviselőház! Az ülést meg­nyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Frey Vilmos jegyző úr, a javaslatok mellett felszó­lalókat jegyzi Héjj Imre jegyző úr, a javas­latok ellen felszólalókat pedig Herczegh Béla jegyző úr. Bejelentem a t. Képviselőháznak, hogy a legközelebbi ülésünkön a napirend megállapí­tása után a kereskedelemügyi miniszter úr írásbeli választ fog adni Hegymegi Kiss Pál képviselő úrnak a vasutas nyugbéresek érde­kében múlt évi december hó 22-én előterjesz­tett interpellációjára. Ugyancsak írásbeli választ fog adni a földmívelésügyi miniszter úr vitéz Bajcsy­Zsilinszky Endre képviselő úrnak az Ínséges elemek búzával és burgonyával való ellátása tárgyában folyó évi március hó 29-én elmon­dott interpellációjára. írásbeli választ ad to­vábbá a miniszterelnök úr Fitz Artúr kép­viselő úrnak a diplomás ifjúság elhelyezkedése tárgyában múlt év december hó 14-én elmon­dott interpellációjára. Végül írásban ad választ a vallás- és köz­oktatásügyi miniszter úr Dinich Ödön kép­viselő úrnak Béna Imre ráckevei tanító fe­gyelmi ügyében ez évi április hó 1-én elmon­dott interpellációjára. A bejelentéseket a Ház tudomásul veszi. Bemutatom a t. Háznak Lingauer Albin képviselő úr levelét, amelyben fontos gazda­sági ügyeinek rendezése végett hatheti sza­badságidő engedélyezését kéri. Méltóztatnak a kért szabadságot megadni? (Igen!) A Ház a kért szabadságot megadja. Bejelentem a t. Háznak, hogy újabban a KÉPVISELŐHÁZI NAPLÓ XV. következő mentelmi megkeresések érkeztek a Képviselőház elnökségéhez : a budapesti kir. főügyészségtől Andaházi­Kasnya Béla, Meskó Zoltán és Milotay István képviselő urak egy-egyrendbeli, továbbá Welt­ner Jakab képviselő úr hétrendbeli mentelmi ügyében; a debreceni kir. főügyészségtől Nánássy Andor képviselő úr egyrendbeli mentelmi ügyében; végül Budapest székesfőváros tiszti főügyészétől Éber Antal képviselő úr egyrendbeli mentelmi ügyében. A mentelmi megkereséseket a házszabályok 103. §-a értelmében a mentelmi bizottság el­nökéhez tettem át. Herczegb Béla képviselő úr. mint az állandó igazolóbizottság előadója jelentést kí­ván tenni. Herczegh Béla előadó: T. Képviselőház! Van szerencsém az állandó igazolóbizott­ság részéről tisztelettel bejelenteni, hogy az igali választókerületben időközi választáson megválasztott Bánó Iván, a jászberényi vá­lasztókerületben ugyancsak időközi választá­son megválasztott Imrédy Béla és a mezőke­resztesi választókerületben ugyancsák időközi választáson megválasztott Papp-Szabó Károly országgyűlési képviselő urak megbízóleveleit az állandó igazolóbizottság megvizsgálta és azokat alakilag kifogástalanoknak találta. Javasolja ennélfogva a bizottság, hogy Bánó Iván és Imrédy Béla képviselő urak meg­bízóleveleit a házszabályok 12. $-ának a) pontja alá, Papp-iSzabó Károly képviselő úr megbízó­levelét pedig, mert választását panasszal tá­madták meg, a házszabályok 12. §-ának c) pontja alá sorozni méltóztassék. Elnök: T. Képviselőház! Az állandó igazoló­bizottság jelentése alapján Bánó Iván és Im­rédy Béla képviselő urakat, minthogy meg­választásuk óta harminc nap eltelt s ellenük sem panaszt nem nyújtottak be, sem kifogást nem emeltek, végleg igazolt képviselőknek jelentem ki, Papp-Szabó Károly képviselő úr igazolását pedig, minthogy megválasztása el­len a m. kir. közigazgatási bíróságnál panaszt 25

Next

/
Oldalképek
Tartalom