Képviselőházi napló, 1931. XIV. kötet • 1933. március 08. - 1933. április 07.

Ülésnapok - 1931-169

Az országgyűlés képviselőházának 169. ülése 1933 április 5-én, szerdán. 493 denes étre meg kell valahogyan ezt is próbálni. (Jánossy Gábor: Ügy van!) Még egy másik fontos változtatást is kér­nék a hadiözvegyek részére, tudniillik^ a va­gyoni cenzus felemelését. Itt is szintén két osztályba soroznám a hadiözvegyeket. Az első osztályba tartoznának a gyermekes hadiözve­gyek, akiknek természetesen többe kerül az élet, a másik osztályba pedig a gyermektelen hadiözvegyek. A gyermekes tiszti özvegyeknél a cenzus 160 pengő lenne; a gyermektelenek­nél 120, az altiszti és legénységi özvegyeknél 50 és 30 pengőben állapíttatnék meg a cenzus olyan módon, hogy a hadiözvegyjáradék ne számíttassák bele a cenzusba. A mostani törvényjavaslat a rokkantság fokát a keresőképesség csökkenése .szerint bí­rálja el. Efelett már eddig is nagyon sok vita folyt. En csak arra kérem a miniszterelnök urat, hogy mivel ez talán kissé félremagyaráz­ható szó, ha lehetséges, törölje ezt a félrema­gyarázható kifejezést, hogy «a keresőképesség csökkenése» és hagyja meg a «munkaerő csök­kenése» kifejezést. (vitéz Gmbös Gyula minisz­terelnök: Mind a kettő benne lesz! —Elénk he­lyeslés.) Köszönöm. A rokkantság megállapításánál még azt kérném, hogy az eredeti szolgálati okiratok­hoz ne ragaszkodjék a javaslat, mert nekem is van otthon több ilyen példám és így tudom személyes tapasztalatból, hogy tanúvallomás és nyilatkozat, esetleg egy tiszti tanú kihall­gatása a bajtársak között- adott esetben szintén elegendő bizonyíték volna, (vitéz Gömbös Gyula miniszterelnök: Más formában elfogad­juk! — Elénk helyeslés. — Jánossy Gábor: Szépen haladunk!) A 26. §. 6. pontjába egy beszúrást szeret­nék. Ez a pont tudniillik így kezdődik: «Ellá­tásában lévő hadigondozott részére a szükséges vagyoni bizonyítvány kiállításánál a kiállító hatóság a hadigondozott vagyoni helyzetét...» Ide szeretném beszúrni azt: «a hadigondozási ellátás számításon^ kívül hagyása mellett» és ezután folytatódnék: «csak az azonfelül élve­zett egyéb jövedelem alapján bírálja el, egyéb­ként azonban a másféle kereset és jövedelem felsorolásánál ennek összegét is tanúsítja». Ugyané szakasz végére nagyon kérném be­iktatni — ez ugyan csekélység, de azért fon­tos a rokkantak részére —, hogy az első és másodfokú rokkantak az; összes közhivatalokba és olyan helyekre, ahol soká kell várakozni, minthogy ezek beteg emberek, mindig soron­kívül léphessenek be. (Helyeslés.) Az utazási kedvezményekről szóló 29. §-t abban az értelemben szeretném módosítani, hogy az I. osztályú rokkantak vonaton és vil­lamoson ingyen utazhassanak, — hiszen ezek a 100%-os rokkantak úgy sem sokat utazgat­nak, csak ha szükséges — kísérőik pedig 50%;os kedvezményt kaphassanak. A többi ka­tegóriákba tartozó hadirokkantak és hadigon­dozottak pedig a köztisztviselőknek megfelelő kedvezményben részesülnének évenként 12 uta­zásra. 12 utazás falusi embereknek untig ele­gendő ahhoz, hogy dolgaikat elvégezzék. A 31. $-t melegen üdvözlöm és teljes, egészé­ban nagyon kedvezőnek találom a hadigondo­zottak részére. Kérem azonban, hogy lehetőleg ne csak 50%-ban, hanem elsősorban juttassák az ott említett jogosítványokat üresedés, vagy új jogosítvány kiadása esetén a hadirokkantaknak és hadigondozottaknak. Arra is kérem a kor­mányt és a miniszterelnök urat, hogy ezen tör­KÜPVISELOHÁZI IÍAPLÓ XIV. vény életbeléptetésekor azonnal crevideáltassa a már régebben kiadott dohánytőzsdei, különösen a nagytőzsdei engedélyeket, (Helyeslés.), hogy végre megszüntessük ezt az ütközőpontot, amelyet mindig fel lehet agitációs és demorali­záló célokra használni, mert, «ajnos, több helyen megvan ez az anomália. {Ügy van! Ügy van! a jobboldalon.) Hiszen azok a n agynyugdíj ú özvegyek, katonatisztek, köztisztviselők nincse­nek rászorulva arra a 300—400 pengőre, amit az a trafikrészesedés nekik jelent, de ebből két rokkant- vagy (hadiözvegycsalád nagyon szé­pen meg tud élni. Vannak olyanok is, akiknek férjük van, akik jólszituáltak és akiknek csak tűpénznek kell az a 300—400 pengő. (Farkas­falvi Farkas Géza: Sokszor teher, ha férj van!) Ezért ahol négy részesedés van, ott lehetne csi­nálni hat részesedést; ez az államnak is jó volna, a rokkantaknaik is (Jánossy Gábor: Nagy erkölcsi hatása lenne!) és nagy erkölcsi hatása lenne. Kérném még, hogy az államháztartásban ezidoszerint a rokkantilletmények kiegészítésére fennálló költségvetési keret a jövő években is megmaradjon mindaddig, amíg a rokkantaknak szükségük lesz erre, amíg a százalékos hadi­rokkant járadékához mérten emelhető lesz szá­zalékos arányban a többi rokkantak és hadiöz­vegyek pótléka is úgy, hogy a hadiözvegyek járadéka körülbelül megközelítse az 50%-os hadirokkant járadékát, a szülőtlen árvák jára­déka pedig az özvegyi járadék kétharmad 'ré­szét. Amikor ezeknek az aránylag kismérvű, — az államháztartás kereteihez mérten mondom — ,az államháztartásra megterhelést nem je­lentő módosítások figyelembevételét kérem a miniszterelnök úrtól, egyben arra kérem, talál­jon rá módot, hogy módosításomat a javaslatba pótlólag felvegyék, amely módosítások elfoga­dását pedig ímegméltóztatott ígérni, azokért há­lás köszönetet mondok. (Éljenzés ) Végül nem mulasztom el, hogy újból meg ne emlékezzem és főleg fel ue elevenítsem .a világ­háború hőseinek emlékét, akik vérrel áztatták ezeréves hazánk szent földjét, örök határait, a Kárpátok bérceit. (Ügy van! Ügy van!) Hősök voltak ők, akika magyar kard európai hírne­vét újból belevésték ellenfeleink lelkébe és ha valaha reszketett török és tatár a vörös nad­rágtól, éppen úgy reszketnek tőlünk lefegyver­zettségünk ellenére most is óriási számszerű fölényben lévő ellenfeleink, akik állig fel van­nak fegyverkezve. (Ügy van! Ügy van!) Ez hős apáink érdeme, akik halálukkal letették egy pillérét a magyar feltámadásnak, bár ham­vaik messze távolban, idegen földben por­ladnak. Ezeknek a hősöknek hagyatéka az élőkre ró nemzeti kötelezettséget; fenntartani és fel­nevelni az árván maradt fiatalokat, azokat, akiket magyar anyák nevelése fog acélossá edzeni, hogy méltó hősökké tudjanak majdan válni, ha jön a nagy magyar feltámadás napja. Ebben a tudatban kértem ezeket a filléreket a hadiözvegyek részére; abban a tudatban tettem ezt, hogy ezzel is egy követ hordok a magyar feltámadás oltárára. A törvényjavaslatot általánosságban el­fogadom. (Elénk helyeslés, éljenzés és taps a jobboldalon, a középen és a baloldalon. — A szónokot számosan üdvözlik.) Elnök: Szólásra következik? Dinich Ödön jegyző: Fenyő Miksa! Fenyő Miksa: T. Képviselőház! Bármeny­nyire eltérőek voltak is a vélemények az ed­72

Next

/
Oldalképek
Tartalom