Képviselőházi napló, 1931. XIII. kötet • 1933. január 20. - 1931. március 02.

Ülésnapok - 1931-154

Az országgyűlés képviselőházának loh. ülése 1938 március 1-én, szerdán. 431 helyi őrs parancsnoka, Pálffy tiszthelyettes elkezdte^ öMével ütni-verni. Gábor János ekkor az irodából menekülni akart, de útját állták és mintegy 40—50 centiméter hosszú és 3 centi­méter vastag bői-korbáccsal ütlegelni kezdték. Erre az ajtóihoz rohant, kijutott a folyosóra és segélykiáltásokkal az udvar hátsó ajtaja felé szaladt, de ketten megragadták és a hajánál fogva visszavonszolták egy melléképületbe, (Farkas István: Borzalmas brutalitás!) amely azi udvaron van. Az udvaron történt esemé­nyeket az udvarral szemben lévő ötödik fiú­osztály növendékei látták és a növendékek közül többen felismerték és kiáltozni kezdtek, hogy ütik Gábor bácsit ia csendőrök. A mellék­épületben azután a tiszthelyettes a bőrkorbács­csal tovább ütlegelte és szidalmazta 1 , ezen mel­léképületnél pedig egy csendőr állt őrt, hogy ki ne menekülhessen. Amikor abbalhagyták az ütlegelést, ^ hozattak egy mosdótálat és törül­közőt és kényszerítették Gábort, hogy mossa le a vérző sebeket. Utána körülbelül tíz perc múlva elengedték mindennemű fenyegetések­kel, hogy ha még egyszer a kezük köaé ke­rül ... Gábor el is ment orvosi látleletért, me­lyet itt a következő tartalommal mutatok be (olvassa): «Gábor János 34 éves medgyesegy­házi lakos tegnap elszenvedett sérülései a következők: A ihomlok közepétől balra, részben a hiadasi fejbőrre terjedve 5 pengőnél nagyobb daganat, amelyen egymással párhuzamos két­két centiméternyi felületen zúzott seb ül, A jobb fülkapyló elülső felszínének alsó harma­dán tét lencsényi nagyságú, bőrfosztott sekély seb látható, A jobb fül mögött egy centiméter hosszú, közepén 3 milliméter széles, végein szűkülő, élesszem hasított seb látható. A tarkó jobb oldalán, a haias fejbőrön pengősnél na­gyobb kékes-vörös véraláfutás látható. Leírt sérülések hat nap alatt gvógyulnak.» Meg egy esetet tárok ide a Ház elé, amely Nyirpazony községben történt. Rácz Ferenc nyirbogdányi illetőségű debreceni lakos, nap­számos ember, február hó 20-án ellátogatott Hajdudorogra két anyanélküli árva gyerekét meglátogatni, hogy milyen gondozásban része­sülnek. Két nap múlva a gyerekektől az öccsé­hez akart menni látogatni Nyírturára és út­közben betért Nyíregyházán a szociáldemo­krata párt irodájába. A pártirodából igyeke­zett Nyírturára testvéröccséhez, amikor azon­ban Nyirpazony községet elhaladta, a liptai szőlőknél két orosi csendőr igazoltatta le, tudta magát igazolni, de az egyik csendőrtiszthelyet­tes megkérdezte, honnan jön és azt válaszolta, hogy Hajdudorogról, a két anyanélküli gyere­két volt meglátogatni. Erre a válaszra az egyik tiszthelyettes kstszer pofonütötte és azt mondta, hogy még Üiazudni mer! Rácz újból állította, hogy Hajdudorogon volt a gyerme­keinél és átadta a gyermekek címét, sőt még a munkakönyvét is. Ezek után vallatták és azt kérdezték, hogy mit keres a testvéröccsénél, mire azt mondta, hiszen a testvérem, csak nem tagadom meg. Erre azt mondták, ha a testvére is, nem szabad hozzámennie és érdeklődtek, hogy az öccse szociáldemokratapárti-e? Innen azután az érdekeltnek saját szavait idézem rö­viden a következőkben (olvassa): «továbbá ér­deklődtek, hogy 4 katona voltam-e, én válaszol­tam, igenis voltam háborúban, voltam igenis az orosz fronton, a frontról nem voltam sza­badságon, hanem mikor szabadságot kértem volna, akkor 1916. évben pünkösd első napján orosz fogságba estem. Erre azt kérdezték, mi­kor jöttem haza a fogságból, én válaszoltam', hogy 1918 október havában. Erre azt mondták: igen, lt* is hazaérkeztél a vörös hadseregbe, azt hitted te its hogy Magyarországon is úgy lesz, mint Oroszországban, csakhogy elestetek ettől. Azután leszakíttatták velem a jelvényemet és eldobatták. Azt mondták, hogy fel ne merjem többé tűzni.» Az egyik tiszthelyettes még azt is mondotta, hogy minden szociáldemokratát ki fognak irtani. «Készültek levinni, útközben a Lipthay nevű nagyuraság szőlőjében levő pincébe, hogy ott lent majd Összekínoznak, azért, mert agitáltál — mondta az egyik csendőr — és agitálsz a szociáldemokratapárt érdekében és felépítésében. Mikor azonban be­tegségemre hivatkoztam, megmutattam az or­vosságot és az orvosi receptet, amelyet Debre­cenben kaptam, akkor nagynehezen elenged­tek, de reám parancsoltak, hogy meg ne talál­janak valahol engem, úgy, hogy még akkor is szociáldemokratapárti legyek, mert akkor jaj lesz, így meg amúgy.» T. Képviselőház! Ezekben a jegyzőköny­vekben mutattam be a legutóbb megtörtént néhány csendőri brutalitást, minden különö­sebb komentár nélkül, azzal a szándékkal, az­zal a célzattal, hogy a belügyminiszter úrtól ismételten kiköveteljük, hogy végre történjék már komoly intézkedés és hogy végre a bel­ügyminiszternek itt a Házban történt ígérete és kijelentése valóra váljék és szűnjék meg a vidéki földmíveslakosságnak ilyen csúnya, bru­tális módon való bántalmazása s a legelemibb emberi jogok érvényesülésének ilyen módon való akadályoztatása. Azt hiszem, ezeMiiez a tényekhez nem kell Ikommentárt fűznünk. A «felolvasott száraz tényállás beszél önmagáért; ezek a száraz tény­állások igazolják, 'hogy a legutóbbi időkben is alig^ néhány nappal ezelőtt, csendőrök, tehát hatósági közegek bántalmaztak védtelen falusi lakosaikat anélkül, hogy ezek bárminemű okot szolgáltattak volna arra. Éppen ezért teljes joggal 'követeleim hogy a belügyminiszter végre teremtsen rendet, szerezzen érvényt saját ki­jelentésének és akadályozza meg, hogy to­vábbra is ilyen módon bántalmazzák a vidéki földimíves lakosokat. (Helyeslés a szélsőbal­oldalon.) Elnök: A belügyminiszter úr kíván szólani, (Halljuk! Halljuk! jobbfelől! — Malasits Géza: Halljuk a szerecsenmosdatást!) vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügymi­niszter: T. Képviselőház! Ismétetlen tettem mái­kijelentést abban a tekintetben, hogy hatósági és különösen karhatalmi közegeik részéről nem tűröm és minden rendelkezésemre álló eszköz­zel megakadályozom azt hogy a publikumot bántalmazzák, vagy brutalizáljáik. Ezekhez a kijelentéseimihez iképest különösen a szociál­demokratapárt igen t. tagjai részéről hozzám juttatott eseteket, konkrét panaszokat minden egyes esetfoen vizsgálat tárgyává tettem. Meg állapítanom, hogy a panaszok túlnyomó része egyenesen valótlannak bizonyult. (Jánossy Gá­bor: Na tessék! — Farkas István: Azok infor­málják, akik elkövetik ezeket. — Zaj.) Olyan esetékben, amidőn az illetékes hatóságok a vizs­gálatot lefolytatták és megállapították a vádak helyt nem álló voltát, egyetlenegyszer sem for­dult elő, hogy a panasztevők részéről a jogor­voslatot igénybe vették volna, ezekkel a hatá­rozatokai szemben, ami szintén azt látszik bi­zonyítani, hogy ezekben a panaszokban a való­ságnak magva sem volt meg. 1 T. Képviselőház! Én röviden csak mégis-

Next

/
Oldalképek
Tartalom