Képviselőházi napló, 1927. XXVIII. kötet • 1930. május 13. - 1930. május 28.

Ülésnapok - 1927-391

Az országgyűlés képviselőházának 391. ülése 1930. évi május hó 14-én, szerdán, ' Almásy László és Czettler Jenő elnöklete alatt Tárgyai : Elnöki előterjesztések. — A trianoni szerződésből folyó kötelezettségekre vonatkozó egyezmények becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat. Felszólaltak : Peyer Károly, gróf Apponyi Albert, Nagy Emil. A legközelebbi ülés idejének és napirendjeaek megállapítása. — Az igazságügyminiszter Írásbeli válasza Hegymegi Kiss Pál február 5-én a szatmári főispán által indított bűnpör tárgyában előterjesztett interpellációjára. — A földmívelésügyi miniszter írásbeli válasza Hegymegi Kiss Pál április 11-én a szabolcsvármegyei burgonyakószletek tárgyában előterjesztett interpellációjára. — Interpellációk: Csontos Imre — a kereskedelemügyi miniszterhez — a Karcag—füzesgyarmati megyei úton lévő híd lezárása ós sürgős felépítése tárgyában. — Pakots József — a kereskedelemügyi miniszterhez — a házi sütő és házi vágó rendeletek tárgyában. — Bródy Ernő — a belügyminiszterhez — a budapesti választói névjegyzék tárgyában. — A belügyminiszter válasza. — Peyer Károly — a belügyminiszterhez — Sztranyavszky Sándor államtitkárnak Baranyai Aladár volt bolsevista Sas-kapitány ügyében írt levele tárgyában. — A belügyminiszter válasza. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. A kormány részéről jelen vannak : gróf Bethlen István, Vass József;, Walko Lajos, Scitouszky Béla, Wekerle Sándor. (Az ülés d. e. 10 óra 3 perckor kezdődik.) (Az elnöki széket Almásy László foglalja el.) Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Griger Miklós jegyző úr, a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Esz­tergályos János jegyző úr, a javaslatok ellen felszólalókat jegyzi Petrovlcs György jegyző úr. Bemutatom a t. Háznak báró Bottiik Ist­ván képviselő úr levelét, amelyben bejelenti, hogy felsőházi taggá történt megválasztása kö­vetkeztében a mezőkövesdi kerületben nyert képviselői megbízatásáról lemond. A lemondást a Ház tudomásul veszi. A lemondással kapcsolatban felhatalmazást kérek a t. Háztól arm, hogy a megüresedett választókerületben az új választás elrendelése tekintetében szükségessé vált törvényes intéz­kedéseket megtehessem. Méltóztatnak erre a felhatalmazást meg­adni ? (Igen!) Ha igen, ilyen értelemben mon­dom ki a határozatot. (Propper Sándor: A ki­nevezéshez vagy a választáshoz?) Ezt nem a képviselő úr dönti el (Peyer Károly: A vá­lasztók sem!) A törvény dönti el. (Peyer Ká­roly: A csendőr!) . r Bemutatom a t. Háznak a pénzügyi bizott­ság elnökének felterjesztését, amelyben beje­lenti, hogy a pénzügyi bizottság f. évi május hó 13-án tartott ülésében a külügyi tárca meg­üresedett előadói tisztségére^ Lakatos Gyula, a vallás- és közoktatásügyi tárca megüresedett előadói tisztségére pedig östör József képviselő urat választotta meg. A bejelentést a Ház tudomásul veszi. Bemutatom a t. Háznak Abaujtorna vár­megye és Fejér vármegye közönségének fel­KÉPVISELÖHÁZI NAPiO. XXVIII. iratát az állami szabályozás alatt nem álló vízfolyások rendezésének állami támogatása ügyében. A feliratokat a Ház előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett a kérvényi bizottságnak adja ki. Napirend szerint következik a trianoni szerződésből folyó kötelezettségékre vonatkozó egyezmények becikkelyezéséről szóló törvény­javaslat folytatólagos tárgyalása. (írom. 939, 969.) Szólásra következik? Petrovits György jegyző: Peyer Károly! Peyer Károly: T. Ház! A házszabályok sze­rint kérem az elnök urat, méltóztassék a Ház tanácskozóképességét megállapítani. Elnök: A képviselő úr által házszabály sze­rűen előterjesztett kérelmet tudomásul veszem. A képviselő úr szíveskedjék beszédét folytatni. En a házszabályok értelmében meg fogom tenni a szükséges intézkedéseket a tanácskozóképes­ség megállapítása iránt. Peyer Károly: T. Ház! A háború elvégezte a maga tömeggyilkos munkáját. Azok, akik ezt a gyilkolást az egész világ népére hozták, akik felelősek 10 millió ember meggyilkolásáért, sza­badon járnak és egyikük sem kapta meg a bün­tetést, amely a gyilkosoknak kijár. 10 millió ember pusztult el és csak azt lehet csodálni, hogy az emberek százezrei mentek ki a vágó­hídra és egyiküknek sem jutott eszébe, hogy megfordítsa az ágyút és elsősorban azokra irá­nyítsa, akik a népekre ezt az öldöklést hozták, akik hátul jól és kényelmesen berendezett fő­hadiszállásaikból irányították ezt a vérengzést. (Egy hang a jobboldalon: Milyen beállításf) Ezt a gyilkolást felelőtlenül csinálták és én hi­szem, hogyha mégegyszer akadna valaki, aki a népek millióit ilyen gazságra kívánná rábírni, , lesz annyi erő^ a népekben minden országban, hogy szembeszálljanak ezzek a törekvéssel. 6 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom