Nemzetgyűlési napló, 1922. XLI. kötet • 1926. március 24. - 1926. április 26.

Ülésnapok - 1922-536

338 A nenizetgyülés 536. ülése 1926. évi április hó 23-án, pénteken. a földreformtörekvések dülőrejuttatását, de voltak törvényen kivül eső okok is, amelyek gátolták ennek a törvénynek» illetőleg ennek a gondolatnak a gyakorlati életben való meg­valósitását. De nem habozom kijelenteni, egy csomó slendriánság is hozzájárult ahhoz, ami a törvény gyakorlati végrehajtása körül je­lentkezik. Hiszen elég utalnom csak arra, hogy amikor a törvényhozás magát a törvényjavas­latot letárgyalta és elfogadta, nem gondosko­dott a kérdés pénzügyi megoldásáról, nem gon­dolt arra, hogy á földreform-kérdésinek pénz­ügyi f oldala is .van, amely rögtön jelentkezik, ha végre akarják hajtani a földreformot. Dei maga a törvény szelleme is akadá­lyozza a földreform becsületes végrehajtását. A törvény abban az időben készült, amikor az ellenforradalom a legvehemensebben lángolt ebben az országban, amikor gummibottal, bör­tönnel intézték el az embereket, amikor, ha a szocialistákról volt szó, a bolsevistákkal, a kommunistákkal azonositották azokat és á leg­kíméletlenebbül jártak el ezekkel az emberek­kel szemben. Ma, amikor Benyovszkyt, akit annakidején a gyorstalpalás következtében hat évre Ítéltek el, a bíróság felmentette, mert látja azt a véres és kegyetlen igazságtalansá­got, amely ezzel az emberrel történt, egészen nyugodtan megmondhatjuk, hogy az 1920. évi XXXVI. t.-c.-neik az a rendelkezése, amely kizárja az igényjogosultak sorából azokat, akik a forradalmi mozgalmakban résztvettek, so'k véres és kegyetlen igazságtalanságot te­remtett. Hiszen elég, ha csak arra az egy példára mutatok rá, hogy egy ember, akiről most, az el­lenforradalom fellángolása után hat-hét eszten­dővel állapítja meg a biróság, hogy nem volt semmi vétke, kénytelen volt öt esztendőt eltöl­teni a börtönben azért, mert a Surgoth-tanács annakidiején nem engedte a tanúit vallomásté­telre, nem engedte az igazát bizonyítani. Ez mindennél ékesebben bizonyítja, milyen felfogás uralkodott 1920-ban, amikor ilyen Ítélkezések születhettek. És ez a felfogás jelentkezett magá­ban az 1920 : XXXVI. tcikkben is, amely igaz­ságtalanul, jogtalanul, épen ebből az ellenfor­radalmi szellemből kiindulva az emberek egész tömegét zárta ki az igényjogosultak soraiból azért, mert véletlenül belesodródtak a forra­dalmi mozgalmakba és amikor az ellenforrada­lom felülkerekedett, nem tudtak elegáns úriem­berek módjára rögtön átnyergelni a másik ol­dalra. Már az igény jogosultság megállapitásánál jelentkezett tehát az a szellem, amelyet annak­idején ebbe a törvénybe heleerőszakoltak. De én a földreform törvény végrehajtása során azt is tapasztaltam, hogy az igényjogosultság meg­állapitásánál a törvénynek ezt az f intézkedését a r legkegyetlenebbül magyarázzák, pusztán azért, hogy az igényjogosultak sorából minden­kit, akit csak lehet, kitaszítsanak, hogy azután igy az igényjogosultak számának! leszorítása révén — amennyire csak lehet — megmentsék a nagybirtokot. Csak egy pár példát hozok fel arra nézve, milyen embereket taszítottak ki az igényjogo­sutak sorából és kiknek az igényjogosultságát nem állapították meg azért, mert vagy résztvet­tek a forradalmi mozgalmaikban, vagy nem is vettek részt, csak a szomszédjuk fogta rájuk, vagy pedig az a fiskális keresett embereket elle­nük, aki az uradalom képviseletében megjelent a tárgyalásokon. Mert szomorú tény, hogy azok a fiskálisok, akik a törvényhozásnak is tagjai, a törvény végrehajtásainál odaszegődnek a nagy I földbirtok mellé, mint amely megfizeti őket a munkájukért, és azt a befolyásukat, amellyel mégis rendelkeznek törvényhozói minőségük­bein a törvény esetleges végrehajtásánál, arra használják fel, hogy a nagybirtokot megment­sék és kisemmizzék azokat, akik e törvény sze­rint különben is igényjogosultak, az igényjogo­sultak névjegyzékébe való felvételből. Szomorú tény, de igy van. Nem egy képviselőtársamat tudnám megnevezni a túloldalról is, akik ügy­védek (Szijj Bálint: És onnét is!) — a mi so­rainkban nincs egyetlenegy sem — (Szi.ü Bá­lint: Dénes István!) és a nagybirtok képvisele­tébe szegődtek (Szijj Bálint: Ö is!) pusztán azért, hogy a nagybirtokot megmentsék az esetleges felparcellázástól. Itt van például Szajlai János, aki 29 éves, 42 hónapig volt a fronton és négy családtagja van. Perge Imre 37 éves, 7 havi frontszolgálata van, 65 hónapig volt hadifogságban. Szajlai József 32 éves, 3 évi frontszolgálata van és csa­ládos ember. Nem teszem hozzá a családtagok számát, de négy-öt családtagja mindegyik­nek van. Szűcs Lajos 38 éves, 16 hónapi front­szolgálat. Nagy Bertalan 33 éves, 24 havi front­szolgálat. Balázs Miklós 38 éves, 6 hónapi frontszolgálat. János Péter 32 éves, 36 hóna­pig volt a harctéren. Pásztor József 33 éves, 16 havi frontszolgálata van. Gál András 29 éves, 42 havi frontszolgálata van, a kis ezüst vitéz­ségi érem és a Károly csapatkereszt tulajdo­nosa és igy tovább, egész tömege csak egy községből azoknak, akiket kizártak az igény­jogosultságból. Ezek füzesabonyi lakosok, ott vannak az egri káptalan tőszomszédságában, amely magában foglalja a körülötte levő köz­ségeket mind, pusztán azért ütötték el őket az igényjogosultságtól, hogy ne kelljen mélyeb­ben belenyúlni az egri káptalan birtokába. Vagy egy másik eset az Alföldről. Kifüg­gesztik az igényjogosultak névjegyzékét, egy­szersmind azokét is, akiket az igényjogosul­tak sorából kihagynak. A kihagyásoknál pél­dául ilyen megokolás is előfordul: He rezeg József, öreg és politizál. T- i. megokolják azt is, hogy miért nem vették fel őket a igényjo­gosultak névjegyzékébe. Bús József, kommu­nista bűncselekmény miatt el volt Ítélve. Csiz­madia Mihály vadházas és csavargó. Lengyel Mihály öreg, el van látva. Tóth_Antal, öreg, a fiai külön igényeltek. Herczeg József, öreg és politizál. Mihály Lajos kommunista mozgal­makban élénk részt vett. Gonda György, a jut­tatás nem közérdek. Baesa Jánosné, erkölcste­len életet él. Süli Károly, kommunista bűncse­lekmények miatt büntetve volt. Bozóky Jó­zsef, a juttatás nem közérdek. Ifj. Varga Ká­roly, a forradalmi rablásokban résztvett. (Graeffí Jenő: Jó fiuk!) Itt mindjárt megjegy­zem, hogy ez nem volt büntetve ilyen cselek­ményért. Ha büntetve lett volna, akkor nem is emiitettem volna fel a nevét. Ez élénk fényt vet arra a társaságra, amely elbírálja az igényjogosultakat s amely ilyen állításokat mer megkockáztatni azokkal szemben, akiket, ha ilyen bűncselekményeket elkövettek volna, az ellenforradalom idején kíméletlenül elitél­tek volna. Szabó József, Rákos nem juttat. Itt megjegyzem, hogy valami Rákos nevű volt az igényniegállapitó bizottságban, aki az embere­ket minősítette s így az ő cselekményét aposz­trofálták a kifüggesztett jegyzékben. Szabó Józsefre nézve azt mondja a jegyzék: Rákos nem juttat, mert Szabó József katonaszöke\ vény volt. Bartók Mátyásra azt mondja a' jegyzék: Rákos nem javasolja. Bakos András­nál a juttatás nem közérdek. Id. Vidacs 1st-

Next

/
Oldalképek
Tartalom