Nemzetgyűlési napló, 1922. XVIII. kötet • 1923. december 18. - 1924. január 05.

Ülésnapok - 1922-208

48 A nemzetgyűlés 208. ülése 1923. évi december hó lá-én, pénteken. ittlakók birnak, amivel legkevésbé sem akarjuk azt mondani, hogy az Amerikából visszaván­dorlók is ne kapjanak itt földet. Ismételten kénytelen vagyok hangsúlyozni, hogy elsősor­ban az ittlakók birnak a földigénylésre jog­igénnyel és nem szabad ennek a jogigénynek a kielégítésénél tekintetbe venni azt, hogy váj­jon hány millió dollár jönne be az országba, ha csak a visszavándorlók kapnának földet. Az egész okoskodás csak ürügy a földreform el­gáncsolására. Létay Ernő: A magyar föld nem eladó! Csik József: Az Uj Nemzedék 1923 október 4-iki számában tudósítást hoz az Omge-nek egyik üléséről. Ezen az ülésen az egyik vezető azt mondna (olvassa): »Most, midőn külföldi kölcsön eshetősége előtt állunk, a leghevesebben kell küzdenünk minden olyan intézkedés ellen, amely a mezőgazdasági termelést megakadá­lyozza, a konszolidációt veszélyezteti és a ter­méseredménveket csökkenti. A novella ily irá­nyú' intézkedései ellen álláspontunkat meg fog­juk védeni.« Alább pedig ezt mondta (olvassa): »A mezőgazdasági termelés terén okvetlenül be fog következni a súlyos termelési válság. Abban a pillanatban, amint a helyreállítás, a fiktiv Jövedelmeknek valódi jövedelmekkel való pótlási kényszere előáll, a mezőgazdaság megszűnik az a látszólag jövedelmező foglal­kozás lenni, ami ma és be foa* következni, hogv a tőkegyenge exisztenciák kénytelenek lesznek földjük egy részétől megszabadulni : ezzel leesik a föld ára s a föld hozadéka csökken. Ennek nedig az a furcsa eredménye lesz. hogy nem­hogy szaladnának az emberek a föld után, — mint ma a földreform apostolai mondják, — hanem ellenkezőleg utána fogják haügálni a földet annak, aki hajlandó lesz elvállalni.« Ezeknek a sötét kilátásoknak a hangozta­tása is demagógiára vall. A birtokos érde­keltségek egyik érve a földreform végrehaj­tása ellen, hogv az a termelés csökkenését fogja eredményezni. Főlee' tavaly, amikor az Úristen nem adott olyan termést gabonában, mint az előző évben, olvashattunk uisáffoikkeket, ame­Ivek számadatokkal bizonyították, hdq-v ime, MagvaroT'szás 1 maMcrmése énen a földreform­törvénv következtében ennvi és ennyi vagon­nal csökkent. \z idén csodák csodáiá^n ezz^l fix érvvel nem hnz«kor!t'ik ^lő. mert ezidén Í> ió Tsten jobb termést adott £s ez+ »z érvet elfo­gadni nem lehetett volna. (Tqaz! Uav van! bal­felől) Másik érve a földbirtokos osztálynak, hogy mezőgazdasági krizis esetén ezek a kisexisz­tenciák, amelyek a földreformtörvény kovet­keztében földhöz jutnak — mint a cikkíró mondja — utána fogják dobni az igénylést szenvedőnek azt a földet, amit ők az igénylés következtében kapnak. Nekem is az a felfo­gásom, hogy bizonyos mérvű mezőgazdasági krizis el fog következni az európai piacon. Ez a krizis nem lehet ok a földreform megszün­tetésére. Ijesztgetés helyett minden lehetőt meg­kell tennünk a földreformtörvény végrehaj­tását illetően arra nézve, hogy a legteljesebb altruista alapon juttathassuk földhöz az igény­lőket, hogy a krizist átélhessék. Mert ha ugy fogunk eljárni, hogy a békebeli árnál nagyobb haszonbért és nagyobb vételárt fizettetünk az igénylőkkel, akkor egész természetes, hogy me­zőgazdasági válság esetén az illetők a kapott földet tényleg utána fogják dobni azoknak, akiktől kapták. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, csak izelitőül hoztam fel e két adatot arra vonatkozólag, hogy a jobboldalról is érezhetők bizonyos demagógikus hangok. Ott is van bi­zonyos demagógia, amelynek az a tendenciája, hogy a közvéleménybe beoltsák azt a gondola­tot, hogy a földbirtokreformtörvényre nap­jainkban tulaj donképen már semmi szükség sincs. Mindinkább halljuk a nemzetgyűlés pad­jaiból is, hogy a földbirtokreformtörvény a forradalmi idők szülöttje, hogy a földbirtok­reformtorvény a forradalmak által felvetett érzelmi hullámok következtében teremtődött meg, következésképen a forradalmak elmutával annak nincs semmi különösebb jelentősége. Baross János: Huszonöt évvel ezelőtt köve­teltük már! Csik József: Nem tartom célszerűnek és célravezetőnek az ország gazdasági konszolidá­ciója és a nemzet életérdeke szempontjából sem, hogy valaki a mostani viszonyok között ilyen hangot hallasson. Nekünk meg kell barátkoz­nunk azzal a gondolattal, hogy ebben az ország­ban szükség van egy komoly, becsületesen végrehajtott földbirtokreformra. Azt mondotta Rácz János t. képviselőtár­sam, — ami különben kicsendült Gaal Gaston tisztelt képviselőtársam beszédéből is — hogv a nagybirtokosok méltán idegenkednek a földreformtól, mert hiszen ez teljesen az o rovásukra történik. Bocsánatot kérek, csak nem történhetik a földreform azoknak a nincs­telen igénylőknek rovására, akiknek a rajtuk levő ruhán kivül semmi egyebük nincs! Erdélyi Aladár: Csak a forgótőkével ren­delkezőkkel szemben mondta! Nem ebben a vo­natkozásban! Csik József: Ha igy méltóztatnak értel­mezni ... Erdélyi Aladár: Mindenkinek igy kellett érteni! Gaal Gaston: Azt a kifejezést használtam: az állam viselje a terheket, nem pedig egy osztály! Csik József : Az állani azonban egyedekből áll és a terheket az államban azoknak az egye­deknek kell viselniök, akiknek vagyonuk van. (Ugy van! half elöl.) Erdélyi Aladár: Hát akinek részvénye van? Vagy p^sti Háza? Arra is akarjak alkal­mazni! Drozdy Győző: Részvényt mindenki vehet annyit, amennyi pénze van, de földet nem! (Zaj.) Elnök: Csendet kérek! Csik József: Ha a t. képviselőtársain ugy értette, hogy arról van szó, hogy ne csak a föld­tőke szenvedjen csorbitást, akkor teljes egészé­ben aláirom felfogását. Erdélyi Aladár: Ez a mi álláspontunk is! Csik József: Én is igazságtalannak tar­tom, Bogy a vagyonváltság leadása után a még súlyosabb teherrel csak a földtőkét sújt­suk, a pénztőkét és mást pedig nem. Mos már post festa van az a gondolat, ame­lyet annak idején nagyon célszerűnek tartot­tam volna, hogy az egész földreformot a va­gyonváltság alapján kellett volna végrehaj­tani. Tetszett volna abban az időben a pro­gresszivitást nagyobb mértékben kiterjeszteni és a földbirtokreform céljaira szükséges földet a birtokosok tartoztak volna vagyonváltság címén leadni. A vagyonváltsá got annak idején olyan kulcs szerint kellett volna megállapítani, hogy körülbelül annyi föld állott volna ren­delkezésre, mint ma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom