Nemzetgyűlési napló, 1922. XV. kötet • 1923. július 24. - 1923. augusztus 08.

Ülésnapok - 1922-164

A nemzetgyűlés 164. ülése 1923. évi július hó 31-én, kedden. 251 határozati javaslatát elfogadni, igen vagy nem? (Igen ! Nem !) Kérem azokat a képviselő urakat, akik elfogadják, sziveskedjenek felállani. (Meg­történik.) Kisebbség. A nemzetgyűlés a határo­zati javaslatot elveti. Következik Forster Elek képviselő ur 1. számú határozati javaslata. Kérem annak fel­olvasását. Héjj Imre jegyző (olvassa a határozati javas­latot). Elnök : A pénziigyminister ur kivan nyilat­kozni. Kállay Tibor pénziigyminister: T. Nemzet­gyűlés! A kormányzat és nevezetesen a pénz­ügyi kormányzat is teljesen tisztában van azzal az igen nehéz helyzettel, amelyben borterme­lésünk jelenleg van, ennélfogva a maga részéről gondoskodni kivan az ebben a javaslatban foglaltaknak legalább részben való niegvalósi­tásáról. Ami mindenekelőtt a luxusadó kérdését illeti, ebben a tekintetben máris intézkedtünk, (Helyeslés balfelöl.) úgyhogy azok, amik ebben a tekintetben itt javasoltatnak, tényleg életben vannak, sőt már bizonyos részben túl is halad­ták az eseményeket. Ami pedig a bortermelési adót illeti, ezzel a kérdéssel lesz alkalmunk még az indemnitási vita során foglalkozni. Ami a földadót illeti, ebben a tekintetben felesleges volna intézkedni, annál is inkább, mert hiszen az ezidőszerint megállapított adó­kulcs máris olyan alacsony, hogy túlhaladja azt a mértéket, amely itt kontemplálva van. Mindezeknél fogva kérném a határozati javaslat elutasítását, megjegyezvén, hogy lesz még alkalmunk erre a kérdésre visszatérni. (Helyeslés jobbfel öl. Zaj a baloldalon.) Elnök : Kérdem a t. Nemzetgyűlést : méltóz­tatnak-e Forster Elek képviselő ur 1. számú határozati javaslatát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen! Nem!) Kérem azokat a képviselő ura­kat, akik elfogadják, szíveskedjenek felállani. (Megtörténik ) Kisebbség. A nemzetgyűlés a ha­tározati javaslatot elveti. Következik Forster Elek képviselő ur 2. számú határozati javaslata. Kérem a jegyző urat, szíveskedjék felolvasni. Héjj Imre jegyző (olvassa a határozati ja­vaslatot). Elnök : A pénzügyminister ur kivan nyi­latkozni. Kállay Tibor pénzügyminister: T. Nemzet­gyűlés! A valorizáció kérdése tárgyában a leg­közelebbi alkalommal törvényjavaslattal szán­dékozom a t. Nemzetgyűlés elé járulni, addig azonban kérném e kérdésben a diszkussziót és ennélfogva egy olyan határozat meghozatalát felfüggeszteni, amely talán nem találkoznék teljesen azokkal a megállapításokkal amelyek, majd a részletes vita alkalmával e kérdésben meghozandók, illetőleg elfoglalandók lesznek. NAPLÓ XV. Kérném a javaslat elutasítását. (Helyeslés jobb­felöl) Elnök : Kérdem a t. Nemzetgyűlést : mél­tóztatnak-e Forster Elek képviselő ur 2. számú határozati javaslatát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem l) Kérem azokat, akik elfogadják, szíveskedjenek felállani. (Megtörténik.) A nem­zetgyűlés a határozati javaslatot elutasítja. Következik báró Bottlik István képviselő ur határozati javaslata. Kérem a jegyző urat, szíves­kedjék felolvasni. Héjj Imre jegyző (olvassa a határozati javas­latot). Elnök : A pénzügyminister ur kivan szólni. Kállay Tibor pénzügyminister : T. Nemzet­gyűlés ! A t. népjóléti minister ur a maga ügy­körében gondoskodik a nyomor lehető megszün­tetésére irányuló intézkedések megtételéről és ezen intézkedéseinek, illetőleg azok költségeinek céljára állanak is rendelkezésére épen olyan ter­mészetű bevételek, mint amilyeneket ez a hatá­rozati javaslat megjelöl. Nevezetesen a bevitel és a kivitel alkalmával, azután az áruforgalmi iroda kezelése alkalmával állapíttattak meg ilyen adók és vannak szénfelárak is, amelyek ugyan­ennek az akciónak a cél szolgálnak. Általá­ban véve épen ezek a természetű adók, amelyek itt, a határozat^ javaslatban említtetnek, a köz­ségi autonom célok kielégítésére és ilyen kiadá­sok fedezésére vannak hivatva. Ezért kérném a határozati javaslat elutasítását, mert ilyen ter­mészetű állami adókat szaporítani nem volna módomban. Elnök : Kérdem a t. Nemzetgyűlést, mél­tóztatik-e Bottlik István képviselő ur határo­zati javaslatát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Kérem azokat a képviselő urakat, akik a határozati javaslatot elfogadják, szíveskedjenek felállani. (Megtörténik.) Kisebbség. A határo­zati javaslat elutasittatik. Következik Reisinger Ferenc képviselő ur 1. számú határozati javaslata. Kérem annak felolvasását. Héjj Imre Jegyző (olvassa a határozati ja­vaslatot). Baticz Gyula: Éljen a jogegyenlőség. Elnök : A belügyminister ur kíván szólani. Rakovszky Iván belügyminister: T. Nem­zetgyűlés ! A határozati javaslat két olyan sza­bályszerüieg meghozott határozat hatályon kí­vül helyezését kéri, amelyeket a közigazgatási hatóságok hatáskörük betartása mellett teljesen törvényszerűen hoztak. A kormány errevonat­kozólag utasítást nem fogadhat el, ellenben igenis megvan a módja annak, hogy ugy az egyesület újjáalakítása, mint egy uj lap kiadása szempontjából az uj egyesületekre és az uj hír­lapokra vonatkozó szabályok betartása mellett a lépések megtörténjenek. Ami a határozati javaslat harmadik pont­ját illeti, egy hasonló vonatkozású határozati

Next

/
Oldalképek
Tartalom