Nemzetgyűlési napló, 1922. XIV. kötet • 1923. július 11. - 1923. július 20.

Ülésnapok - 1922-158

A nemzetgyűlés 158. ülése 1923. évi július 19-én, csütörtökön. 311 tikának ütött a 24 órája, amely nem tudta le­vonni négy év keserű tapasztalatainak az ered­ményeit; az bizonyos, hogy ha mi egyáltalában talpra akarunk állani, ha nem a délelőtt Emil­tett egyik napról a másikra való vergődés sze­rencsétlen politikáját akarjuk folytatni, akkor össze kell szednünk utolsó erőnket, amely még van, és utolsó erőnkkel meg kell teremtenünk ennek a talpraállásnak a lehetőségeit. Két pil­lére kell ezt felépiteni. Az egyik az ipar egész­ságes és okos fejlesztése, a másik a már kifej­tett alapokon a mezőgazdaság felemelése, inten­zivebbé tétele és megfelelő hitelforrásokkal való megmentése. Mert bármilyen sötét képét festet­tem is meg pénzügyi helyzetünknek, egyet ered­mónyképen levonni nem tudom, nem tudom le­vonni azt, hogy a hitemet elvesztettem. Meg vagyok róla győződve, hogy nem az a deviza, amely az Alföldön érik s amelyre a pénzügyminister ur igen szellemes fordulattal utalt, nem az a deviza fogja megmenteni Ma­gyarországot, mert ez a dejiza csak olyan, mint a zürichi deviza: megbízhatatlan és változó. Nem lehet erre a devizára -építeni, amely cse­kély terméstöbbletet fog az idén Isten végtelen kegyelméből számunkra biztosítani, de nem azért, mintha intenzivebbé tettük volna gazdál­kodásunkat az utolsó három év alatt, nem azért, mintha több nemesitett vetőmagot használtunk volna fel vagy több uj gépet hoztunk volna be­és állattenyésztésünket magasabb fokra emeltük volna, hanem mert az időjárás kedvező volt... Saly Endre : A véletlen folytán ! Beck Lajos : Nem erre a devizára kell ne­künk építeni az uj, a mezőgazdaságilag virágzó Magyarországot, hanem a céltudatos, elszánt, dacos magyar akarásra, amely r egyedül képes Magyarországot megmenteni. (Altalános helyes­lés és éljenzés. A szónokot számosan üdvözlik.) Elnök: T. Nemzetgyűlés! Nagy Ernő kép­viselő ur személyes megtámadtatás cimén szót kért. A képviselő urnák az engedélyt a szólásra megadtam. Nagy Ernő képviselő urat illeti a szó! Nagy Ernő : T. Nemzetgyűlés! A Magyar­ság ma reggeli számában tudósítás jelent meg, amely szerint a nemzetgyűlés tegnapi ülésén Fábián Béla képviselőtársam közbekiáltására állítólag a következőket mondtam volna: »Ha téged megfizettek, akkor hallgass, de engem nem fizettek meg!« Ennek a nyilatkozatnak a Ház naplójában semmi nyoma nincs, mivel nem is lehet, mert ahogyan én és barátaim is vissza­emlékeznek, én ezt a közbeszólást nem tettem, hanem amikor Fábián Béla t. barátom és kép­viselőtársam hozzám fordult, hogy ne szóljak közbe, én a következő kijelentést tettem : »Téged se fizettek meg, engem se fizettek meg, hát nem hallgatok!« Ha morális időket élnénk, nem tettem volna szóvá ezt a tudósitást, tekintettel azon­ban a mai időkre, kötelességem volt ezt a ki­jelentést itt megtenni. Elnök : A felszólalás vita vagy határozat­hozatal tárgyát nem képezi. Fábián Béla kép­viselő ur ugyancsak személyes megtámadtatás címén szót kért. Én az engedélyt a szólásra neki megadtam. Fábián képviselő urat illeti a szó ! Fábián Béla: T. Nemzetgyűlés! Kénytelen vagyok ezzel a kérdéssel a nemzetgyűlés szine előtt foglalkozni, még pedig azért, mert a rá­galmazó sajtónak ma délután megjelent orgá­numa természetesen már erkölcsi ekrazitot alkal­maz. Nagy Ernő képviselő ur kijelentését itt a nemzetgyűlés előtt tudomásul veszem. Minthogy azonban a nemzetgyűlés erkölcsi integritása az Ulain-féle kijelentésekkel még mindig nem állít­tatott helyre, a magam részéről kötelességem­nek tartom kijelenteni, hogy én ebben az ügy­ben semmiféle szerepet nem játszottam, sem Intereximet, sem MFTK-t, sem egyebet, egy­általán semmiféle levelet a Hitelbanktói nem kaptam. Más körülmények között nem kellett volna ezt a nemzetgyűlésen kijelenteni, de ma, a jelenlegi viszonyok között szükségesnek tar­tottam és kötelességemnek éreztem ezt a nyilat­kozatot megtenni. Elnök: A képviselő ur felszólalása vita vagy határozathozatal tárgyát nem képezheti. Következik az indemnitás folytatólagos tár­gyalása. Szólásra következik? Bodó János jegyző : Báró Bottlik István ! Br. Bottlik István : T. Nemzetgyűlés ! Enged­tessék meg nekem, hogy a nemzetgyűlés figyel­mét oly dolgokra hívjam fel, amelyeket nézetem szerint ép annyira bűn lenne politikai célokra kihasználni, mint amennyire bün lenne azokat meg nem látni és a legkérlelhetetlenebb ener­giával nem orvosolni, Arról a nyomorról akarok szólani, amely mind jobban és jobban úrrá lesz ebben az országban és amely mintegy mértani haladvány ban emelkedik a luxussal, a jóléttel, amivel a konjunktúra szerencsései magukat veszik körül. De egyszersmind épen ebben a körül­ményben látom a nyomor orvoslásának egyik gyógyszerét is, ami nem lehet egyéb, mint az, hogy kormányzati intézkedésekkel rá kell szo­rítani a konjunktúra szerencséseit arra, hogy a szerencsétlenebb részen segitsenek. (Helyeslés.) Ez a helyzet nem magyar specialitás. így van ez minden országban, mely a vesztett háború konzekvenciáit sinyli, így van ez épugy a nyo­mor, mint a konjunkturális meggazdagodás tekin­tetében. A háború rengeteg exisztenciát tett tönkre, rengeteg ember lett munkaképtelenné, ugyanakkor, amikor a családok tízezreit a romló korona porig sújtotta, másokat viszont oly anyagi előnyökhöz juttatott, aminőket soha elképzelni sem tudtak. (Ugy van! Ugy van!) Az emberi sorsoknak ez a diszharmóniája olyan okokon nyugszik, amelyeknek megszün­tetése kormányzati intézkedésekkel sajnos lehe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom