Nemzetgyűlési napló, 1922. III. kötet • 1922. július 27. - 1922. augusztus 24.

Ülésnapok - 1922-40

A. nemzetgyűlés 40. ülése 1922. évi augusztus hó 21-én, hétfőn. 379 meg az állam létalapját. Ilyen erkölcstelen tör­vényektől kellene neki eleve elzárkóznia és eme javaslatnál is legalább a létminimumra és a progresszióra tekintettel lehetett volna, A föld népe között napról-napra nő az elégedetlenség. (Ugy van! a szélsöbalóldalon.) A gazdagyülésen azt hallottuk, hogy már jár­nak a falvakban a szocialisták és más néplázi­tók és szítják az elégedetlenséget, (ügy van! a szélsöbalóldalon.) Propper Sándor : A gazdagyülésen szitották ! Drozdy Győző : Nem hiszem el, hogy a mos­tani élénk főszolgabírói felügyelet mellett ezek az izgatók olyan nagyon könnyen járhatnának a községekben.. Griger Miklós : A szolgabirák itt ülnek a nemzetgyűlésben. Drozdy Győző : Amikor a szolgabirák itt ülnek a nemzetgyűlésben s helyettük csak kettő­három teljesiti otthon a feladatát, mégis alkal­muk van arra, hogy az izgatókat a nép elé ne engedjék. Megmondom azonban, hogy mi kese­ríti el a népet. (Halljuh! Halljuk!) Az, hogy ezek a törvényjavaslatok, mint minden utóbbi törvény, teljesen igazságtalanok a kisemberekkel szemben. (Zaj.) Ettől a törvényhozástól azon­ban természetesen nem várhatjuk azt, hogy törölje a kataszteri alapot, mert látnivaló, hogy a kataszter a nagybirtokosoknak kedvez, s eb­ben a nemzetgyűlésben — amint az iménti sta­tisztika mutatta — nagyon sok a nagybirtokos. Már pedig minden szentnek maga felé hajlik a keze. Griger Miklós: Hát még, ha nem szent! (Derültség.) Drozdy Győző : Én ugyan nem mondom, hogy nagybirtokos t. képviselőtársaim nem szen­tek, de azért ők is saját zsebüket nézik. Már pedig ha nemzetgyűlés tagjai között levő nagy­birtokosokat adójavaslat sem elégíti ki, amelyet a pénzügyminister ur most hozott ide elénk, amely pedig nagy koncessziót biztosit a nagybirtoknak, akkor hogyan elégítené ki őket javaslat, amelyet a létminimum és a progresszivitás alapján dolgoztunk ki és ter­jesztünk be ! Megállapíthatjuk tehát, hogy ebben a nemzetgyűlésben az ilyen javaslatokra nézve többséget nem szerezhetnénk. Nézzük csak névszerint néhány nagybirto­kos képviselőtársunkat, hogy milyen földadót fizetnek jelenleg és milyen földadót fognak fizetni az öt kilogrammos kulcs alapján ? (Hall­juk ! Halljuk!) Pikler Emil : Felgördül a függöny ! Drozdy Győző : Jankovich-Bésán Endre gici (Veszprém megye) 2615 holdas birto­kának . . . Griger Miklós: Jóravaló mágnás! Drozdy Győző: . . . 14.795 korona volt a kataszteri tiszta jövedelme s holdanként fizetett 1 korona 10 fillér adót; most tehát fog fizetni 5.50 kilogramm búzát holdanként. Károlyi József gróf sőregpusztai birtoká­nak 53.792 korona volt a kataszteri tiszta jö­vedelme . . . B. Prónay György : Nem az övé ! (Felkiáltá­sok a szélsöbalóldalon: Az mellékes!) Drozdy Győző: Tekintettel arra, hogy eze­ket az adatokat az Omge kiadásában meg­jelent könyvből merítem, lehetséges, hogy az a könyv már elévült, tehát azóta ez a birtok is gazdát cserélt. Ha tehát a nevekben tévednék, méltóztassék ettől eltekinteni, mert itt úgyis elvi kérdésekről van szó. Dénes István : Ne is olvasd a neveket ! Drozdy Győző : Károlyi József gróf Emil­tett 7043 hold kiterjedésű birtoka után fizetett holdankint 1 korona 52 fillér adót, (Felkiáltá­sok a szélsöbalóldalon : Hallatlan !) most pedig fog fizetni 7.50 kilogramm búzát ; a piricsei birtoka a gróf urnák fog fizetni 5.45 kilo­gramm búzát ; a felsőboldádi birtoka 3 kiló 50 dekát, szaniszlói birtoka 5 kiló 20 dekát. Pikler Emil : Egy fogyasztó mit fizet ehhez képest ! Drozdy Győző : Báró Korányi Erigyes péceli birtoka Pest megyében 604 hold. Eddig fizetett holdankint 60 fillért, ezután fog fizetni három kilogrammot minden hold után. Dénes István : Hát elfogadható ez alapul ? (Egy hang a jobboldalról : Menjen Pécelre gazdálkodni !) Propper Sándor : Seggeli kávéjában több adót fizet a munkás ! A früstök-kávéjában ! Dénes István : A munkás többet fizet, mint egy kétezerholdas nagybirtokos ! (Zaj.) Elnök : Nagyon kérem Dénes képviselő urat, úgyis fel van iratkozva, méltóztassék beszédét majd akkor elmondani. Drozdy Győző: Az erre vonatkozó statisz­tikai adatokat azért nem jegyeztem ki, mert a telekkönyv hamis, úgysem jó adatokat tartal­maz, tehát teljesen feleslegesnek tartottam, hogy a föld minőségére vonatkozó adatokat ide hozzam. Őrgróf Pallavicini Gfyörgy képviselőtársunk szemcsédi birtoka után eddig holdankint fizetett 2 korona 10 fillért, most fog fizetni 10 és fél kilogrammot. Podmaniczky Endréné Szabadkán, Bács megyében 2139 holdja után eddig holdan­kint 80 fillért fizetett, most fog fizetni négy kilogrammot. Gróf Hoyos Miksa békési birtoka után eddig fizetett 4 koronát, most fog fizetni 20 kilogrammot, és meg kell állapitanom, hogy egy másik birtoka után a grófnő szintén ugyan­ilyen kulcs szerint fog adózni. 0 fizeti a leg­magasabb adókulcsot . . . (Egy hang a jobb­óldalról: Es mégis elfogadta!) Épen ezért az ő dicsőségére és azért emlí­tem meg ezt, hogy tiszteletreméltó példát mutas­sak vele, hogy épen ő, aki a legmagasabb adót fizeti valamennyiük között, volt az, aki ezt a nagyon csekély adózási javaslatot elfogadta. 48*

Next

/
Oldalképek
Tartalom