Nemzetgyűlési napló, 1922. II. kötet • 1922. július 13. - 1922. július 26.

Ülésnapok - 1922-21

A nemzetgyűlés 21. ülése 1922. évi jíilius hó 14-én, pénteken. 53 kérelmét, bogy tekintettel »arra, bogy egyik-másik földbirtoktestet már rnegmivelték, megszántották, vagy részben be is vetették, azok a nincstelenek, akik ezekből kaptak volna részeket, ne kapják meg földjüket. A földbirtokrendező biróság, mi­után mi ezt kifogásoltuk, aria a szociális állás­pontra helyezkedett, hogy ezen alispáni előterjesz­tés ellenére is utasította az eljáró táblabírót, hogy a nincsteleneknek az egy hold földet abban az esetben is ossza ki, ha az fel van szántva vagy rész­ben be van vetve, s csupán azzal a kautélával élt, hogy a szántás költségét és a mag árát meg kell téríteni. És ez nagyon helyes volt igy. Báró Bottlik István képviselő ur, amikor a földbirtokreformról beszélt, megállapitotta, hogy a nincstelenek nem kivannak Magyarországon földet, mert nem tudják megfizetni. Ezzel szemben én ellenkező véleményen vagyok, mert a helyzet ugy áll, hogy a nincstelenek még abban az esetben is, ha nem tudnák megfizetni, óhajtják és igénylik a földet, s meg is kell azt kapniok, mert épen az én kerületemben van rá példa, hogy megkapták az egy hold földet, s most olyan tisztességes 8—10 métermázsás termés lesz, hogy annak árából meg, tudják fizetni a szántás költségét és a mag árát, amit egy vegyes biróság állapit meg, meg tudják fizetni a földbérlet árát is, s még igy is nagyon tisztességes kereset, kölülbelül 5 métermázsa búza, zab, vagy kukorica marad meg tulajdonukban, tehát munkája után olyan jövedelemhez jut az idén, hogy határozottan nagy segítségben részesül a nincstelen földmunkás. Nem lehet előhozakodni azzal, hogy nincsen pénze kifizetni azokat a földbirtoktesteket, mert a földbirtokrendező bírósággal kooperál a Magyar Földhitel Intézettel, mely kifizeti az árakat. Mi nem vettük igénybe az altruista bankot, mert ajánlatát nem tarthattuk elfogadhatónak, ugyanis azt követelte, hogy az összeg egy harmadát kész­pénzben fizessük ki és az első év végéig jelentékeny összeget fizessünk, már pedig a nincsetlenek annak a bérösszegnek egy harmadát a nagy szárazság után megfizetni nem tudnák. Ezzel szemben a Földhitel Intézet, melynek Sebess Dénes áll az élén, leküldött egy mérnököt, összeírtuk a nincsetleneket és fel­vettünk okmányt arról, hogy a Földhitel Intézet vállalja a vegyesbiróság által megállapított ár ki­fizetését és előlegezi az összeget a földbirtokosok­nak, akik most nem a nincsetlen ékkel, hanem a Földhitel Intézettel állanak szemben. Mi buza­valutában fizetjük meg a föld árát, nem készpénz­ben, mert ezzel a nagybirtok rosszul járna, mi pedig nem akarjuk, hogy károsodás érje a nagy­birtokosokat. Ma sokkal jobb a búza-valuta, ebben fizetünk, akár az ottani áron, akár pedig azon az áron, melyet az aratáskor a budapesti tőzsdén jegyeznek. Ezzel a kérdéssel azért foglalkoztam hosszasan, mert rendkívül fontosnak tartom, hogy a földreformról a szakvélemények és a tapasztalatok elmondassanak itt a nemzetgyűlésen, a nagybirto­kosok is mondják el és mi is, akik itt Dénes István ^képviselőtársammal együtt a földmunkások érde­keit képviseljük.' Én praxisból mutattam be egy gyakorlati ' példát arra, hogy egy községben végre van hajtva a földreform, a nincsetlenek egyetlen fillért nem fizettek előre és a birtokosokat károso­dás mégsem érte, de a dolog méregfoga ki, van húzva, mindenki meg van elégedve és nyugalom száll a lelkekbe. Motít áttérek °gy másik kérdésre. A. kormány kiadta a 6270/1921. és 5750/1921. számú rendelete­ket, melyekben meghosszabbítja a 20 holdon aluli kisbérletek határidejét és kimondja, hogy ezek a bérletek továbbra is megmaradnak a nincsetlenek birtokában. Van azonban ezekben a rendeletekben valami, amit én kifogásolok és amit nagyon aján­lok a földmivelésügyi minister ur figyelmébe. Egyáltalán csodálkozom, hogy a földmivelés­ügyi minister urnák, aki látta ezt a rendeletek, nem jutott eszébe a dolog, holott ő is kisgazda. E rendelet 4. §-a ugyanis azt mondja (olvassa) : ->A szerb-horvát-szlovén megszállás alól felszaba­dult területeken lévő haszonbérletekre nézve az 1921/22. gazdasági évre előterjeszthető kérelemben a haszonbérlet a folyó 1922, évet megelőző legfel­jebb egy gazdasági évre visszamenőleg való meg­állapítása is kételmezhető, feltéve, hogy az emii­tett gazdasági évre vonatkozólag a haszonbérlet ujabb megállapítása még meg nem történt.« To­vábbá (olvassa) : »A rendelet 1. §-a alá eső kis­haszon bérletekre nézve a biróság a haszonbért is visszamenőleg csak különös méltánylást érdemlő okokból állapithatja meg.« Hogy áll most az eset 1 A szegedi háromszög 1921 augusztus 20-án szabadult fel. Ott rendkívül sok olyan kisbérlet van, amelyet a nagybirtokosok nagyon helyes szociálpolitikai szempontból adtak bérbe a nin esetleneknek. Ez a 2080. számú rende­let megállapítja, hogy a haszonbéreket fel lehet emelni, de csak az utolsó gazdasági év utolsó ne­gyedében. Ha tehát augusztusban, szeptemberben, vagy októberben a nagybirtokosok összehívták volna a kisbérieket — akkor már a magyar im­périum megkezdődött — és közölték volna velük, hogy felmondanak é<* csak ilyen és ilyen feltételek mellett hajlandók a bérletet meghosszabbítani, akkor a kisbérlők vagy elfogadták volna az aján­latot vagy nem. Annak ellenére azonban, hogy a 2080. számú rendeletet kihirdették, a nagybirto­kosok elmulasztották ezt a háromhónapí időt és nem kérdezték meg sem a községi elöljáróság, sem a járásbíróság utján a nincsetleneket, hogy súlyo­sabb feltételek mellett hajlandók-e megtartani bérleteiket. Ezek a kisemberek tehát nyugodtan gazdálkodnak, most pedig az uj rendelet 4. §-a felhatalmazza a földbirtokosokat, hogy a folyó évre is felemelhetik a bérösszeget. Ha idejében tudták volna a nincsetlenek, hogy magasabb áron lesznek kénytelenek ezeket a ^földeket bérelni, akkor talán felmondták volna a bérletet. Igaz ugyan, hogy benne van a 4. §-ban, hogy csak különös méltánylást érdemlő esetekben lehet felemelni a bérletet, mégis azt mondom, hogy az 1-^2—3 holdas kisbérleteknél a földmivelésügyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom