Nemzetgyűlési napló, 1922. I. kötet • 1922. június 19 - 1922. július 12.

Ülésnapok - 1922-18

458 A nemzetgyűlés 18. ülése 1922. évi július hó 11-én, kedden. Cserti József: Hogy vegye meg, ha nincs pénze ? B. Bottíik István : Várja meg a t. képviselő ur, amig az i-re felteszem a pontot. Rá fogok mutatni, hogy milyen utón lehet azt a földet készpénzzel megváltani. (Halljuk ! Halljuk !) Én tehát csak a készpénzzel való fizetést tartom ugy a termelés, mint a kisember szempontjából célra­vezetőnek, mert a legtöbb esetben nem egész birtokokat, hanem csak birtokrészeket sajátíta­nak ki, itt tehát épen az államnak elsőrendű érdeke az, hogy a birtokos a kisajátítással egy­időleg a kisajátított terület értékét birtokába invesztálhassa és ezzel a termelést fokozza. En meg vagyok győződve arról, hogy az államnak minden eszközzel arra kell törekednie, hogy a birtokost arra rábírja, hogy a kisajátításból be­folyó egész összeget a kisajátítással egyidejűleg birtokába invesztálja és ezzel a termelést fo­kozza. Szilárd meggyőződésem, hogy a birtok­politikai reformot erős megrázkódtatások és a termelésnek dekadenciája nélkül csak ugy old­hatjuk meg, ha megtaláljuk a módot arra, hogy a birtokos a kisajátított terület teljes értékét a kisajátítással egyidejűleg birtokába invesztálja. En ugyanis egy birtokpolitikai alapnak létesíté­sét tartom szükségesnek,. . . Sándor Pál : Miből ? B. Bottlik István :.. . amelyet én külön birtokpolitikai adóból kívánok megteremteni. Ezt a birtokpolitiai adót a földbirtokra 500 katasztrális holdnál kezdődőleg óhajtanám kivetni . . . Cserti József: Addig el kell venni a földeket ! B. Bottlik István :... 25 egymás után követ­kező évig olyan módon, hogy 500 katasztrális holdnál a föld minőségéhez képest az évenkénti egy-két kiló búzában állapíttatnék meg és 500 holdankénti progresszivitás alapján holdankénti hat kilóig emelkednék. Mivel a búza és az arany paritása meglehetősen stabil, mi sem áll annak útjában, hogy egy pénzügyi tranzakcióval ezt az összeget legalább jelentékeny részben le lehessen számitolni és akkor a birtokpolitikai alap rendelkezésére már rövid időn belül jelen­tékeny összeg állana, amely arra lenne felhasz­nálandó, hogy a magas vételár és a méltányos­sági ár közötti különbséget viselje. Megállapit­tatnók tehát . . . Szilágyi Lajos : A választási alap épen elég lett volna erre ! Kuna P. András: Hát az ellenzéké? Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi minister: Egy négyszögöl földet sem tudnál venni az én választási költségemből. (Zaj. Elnök csenget. Halljuk I Halljuk !) B. Bottlik István : Ez a nagybirtokra igen súlyos terhet ró s a termelés érdekét és a kis­ember érdekét akarja előmozdítani, aki külön­ben nem képes földterülethez jutni. Megállapí­tandó tehát, hogy minden földnélküli földműn­Kas, es kézműves kisiparosnak, de elsősorban a hadiözvegyeknek, hadiárváknak és rokkantaknak jogukban áll a házhely kisajátítása, valamint egy, egész kivételes esetekben két hold föld, mely által a földmunkást meglevő munkaköré­től nem vonjuk el, csak anyagi helyzetét javít­juk. A községeknek pedig méltányos esetekben a községi közlegelőknél joguk van arra, hogy a magas vételár és a méltányos vételár közötti különbséget a birtokpolitikai alap viselje. Rassay Károly : Sovány programm ! B. Bottlik István : így tehát a legrövidebb időn belül juttatnók földhöz épen azt az osz­tályt, amely a mai földreform alapján nem tud földhöz jutni. Ezzel szemben pedig ugy a kis­gazda, mint a középbirtokos és nagybirtokos érdekében, de elsősorban a termelés érdekében azt kívánom megállapítani, hogy az a birtokos, aki birtokának legalább 10%-át önként fel­ajánlja a birtokpolitika céljára, készpénzben fizetett forgalmi áron — itt van épen a szank­ció, amellyel sarkalni lehet a birtokost, hogy ezt befektesse — és kötelezi magát arra, hogy a kisajátítás által nyert összeget teljes egészé­ben a megmaradt birtokrészeinek invesztálására fordítja, az a birtokos mindaddig, amig ezt a birtokpolitikai adót fizeti, a további kisajátítá­soktól mentesül, a házhelykisajátitást kivéve. (Mozgás.) Cserti József: Ebből sem lesz földreform. Drozdy Győző : Néni is kell ilyen dolgokat kitalálni, ugy sem hajtják végre. Rotnenstein Mór: Onámitás! (Zaj.) B. Bottlik István : így szolgálnám a kisgazdá­nak érdekét, ki szintén birtokának kiegészítésére törekszik, mert a közép- és nagybirtokos érdeke lévén, hogy a kisgazda ós földmunkás tőle bizo­nyos mennyiségű földet vásároljon. Cserti József : Bizony érdeke ! Jó lesz sietni vele ! B. Bottlik István : Kínálatot teremtünk, szol­gáljuk a földmunkás érdekét, ki a földbirtok­politikai alapból a legmesszebbmenő kedvezmé­nyeket kapná meg, szolgálnók a birtokosnak jól felfogott érdekét is, mert igaz, hogy az állam súlyos terhet róna rá, de ezzel szemben a gazdál­kodásnak rendjébe biztonságot vinne bele és így a kisgazda, földmunkás és a birtokos között egy érdekközösséget létesítenénk Elsősorban pedig szolgálnók a termelés érdekét és az államnak azt a nagy érdekét, hogy itt minél több legyen a megelégedett embet, mert ezen az utón tud­nánk a leggyorsabban minél több egzisztenciát megalapozni. Ez alkalommal felhívom a t. földmivelés­ügyi minister ur figyelmét a járási közlegelők létesítésére. Szijj Bálint: A községi közlegelőkre! B. Bottlik István : Nem, a járási köz­legelőkre, mert községi már van. (Felkiáltások half elöl: Hol van?) Cserti József: Papiroson! (Zaj.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom