Nemzetgyűlési napló, 1920. XVI. kötet • 1922. január 26. - 1922. február 08.

Ülésnapok - 1920-307

A nemzetgyűlés 307. ülése 1922. évi február hó 7-én, kedden. 327 számban, akkor az elnök köteles a névsort fel­olvastatni. Mivel ez a múlt alkalommal nem történt meg, kérem az elnök urat, hogy hasonló érte­lemben — feltéve, hogy az elnök ur most csak elnézésből nem tette ezt meg — a házszabályok ezen intézkedéséhez méltóztassék magát tartani. (Helyeslés balfelöl.) Pekár Gyula: Mi tetszik? Miről van szó? (Felkiáltások balfelöl: Szavazás lesz! Miért megy el? Pekár Gyula elfoglalja helyét. Éljen­zés és taps bal felöl.) Drozdy Győző : Ami elmaradt Dantonnál, azt most megkapta! (Derültség.) Elnök : Miután csak 45 képviselő van jelen, a Ház nem határozatképes. Az ülést 5 percre felfüggesztem. Elnök : A t. képviselő urnák teljesen igaza van. Mivel kétszer lett határozatképtelenség miatt felfüggesztve az ülés s a második alkalom­mal nekem tényleg névsort kellett volna olvas­tatnom, őszintén bevallom, hogy ez a mulasztás megtörtént, s ezért a t. Ház elnézését kérem. Természetesen nem rosszakaratból tettem ezt. (Helyeslés.) Most pedig a házszabályok 262. §-a alapján elrendelem a névsorolvasást. (Zaj és felkiáltások bal felöl: Most már fölösleges!) Huszár Elemér: Mennyi benzinbe került, hogy összegyűlt a kormánypárt? Rupert Rezső: Hány autót küldtek értük? Gerencsér István jegyző (olvassa a névsort, Ambrózy-Migazzi István gróf nevének olvasá­sakor) : Kerekes Mihály: Még sohasem volt itt! (Igaz ! ügy van ! balfelöl.) Gerencsér István jegyző (tovább olvassa a névsort. Gr. Bethlen István nevének olvasásakor) : Rakovszky István: Soha sincs itt! (Zaj balfelöl.) Gerencsér István jegyző (tovább olvassa a névsort. A névsor olvasásakor jelen voltak : Arida­házy-Kasnya Béla, Áment Ferenc, Benedek János, Bárczy István, Beniezky Ödön, Bródy Ernő, Cserii József Dinich Vidor, Dräxler János, Drozdy Győző, Eberhardt Antal, Erödi­Harraeh Béla, Fangler Béla, Ferdinandy Gyula, Forgács Miklós, Friedrich István, Fruhivirth Mátyás, Gaál Gaszton, Gerencsér István, Griger Miklós, Gunda Jenő, Hadházy Zsigmond, Haller József Haypál István, Hegedüs György, Hegyes­hálmy Lajos, Herrmann Miksa, Homonnay Tivadar, Huszár Elemér, Javos Antal, 'Kálmán István, Kerekes Mihály, Kerese György, Kiss 1 erene, Klebélsberg Kunó gróf, Kontra Aladár, Kószó István, Kováts J. István, Kovács József, Könyves Lajos, Kóródi Katona János, Kiss Menyhért, Legeza Pál, Lovász János, Lukovich Aladár, Láng János, Maczky Emil, Magyar Kázmér, Mayer János, Mikovínyi Jenő, Méhely Kálmán, Nagy János (egri), Nyéki József Őrffy Imre,. Paüavicini György őrgróf Pásztói' József, Rakovszky István, Bassay Károly, Renczes János, Róbert Emil, Rupert Rezső, Sallay János, Sándor Pál, Schandl Károly, Schiessl Henrik, Sigray Antal gróf, Simonyi-Semadam Sándor, Somogyi István, Sréter István, Szabó Balázs, Szabó József (budapesti), Szabóky Jenő, Szá­deczky-Kardoss Lajos, Szentimrey Ákos, Szilágyi Lajos, Sziráki Pál, Szterényi József báró, Tasz­ter Béla, Tomcsányi Vilmos Pál, Ugron Gábor, Újvári Géza, Ussety Ferenc, Virter László, Weiss Konrád és Zeőke Antal). Elnök: Kérem a jegyző urat, szíveskedjék név szerint összeolvasni a jelenlévő képviselő urakat. Gerencsér István jegyző: Nyolcvanöt! Elnök: T. Nemzetgyűlés! Miután nyolcvan­öt képviselő van jelen, a Ház határozatképes. Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy har­mincnál több aláírással a házszabályok 229. §-a értelmében a képviselő urak névszerinti szava­zás elrendelését kérik. Tekintettel arra, hogy a 229. § a képviselő uraknak erre jogot ad, a névszerinti szavazást elrendelem. Azonban a 229. § alapján konstatálnom kell, hogy a név­szerinti szavazást kérő ivet aláíró képviselő urak jelen vannak-e? Méltóztassék, jegyző ur, a név­sort felolvasni. Gerencsér István jegyző (olvassa) : Szilágyi Lajos, (Itt van!) Huszár Elemér, (Jelen!) Lingauer Albin, (Nincs itt!) Mahunka Imre, (Nincs itt!) TJgron Gábor, (Itt van!) Sándor Pál, (Itt van!) Kerekes Mihály, (Nincs itt!) Szmrecsányi György, (Itt van!) Bródy Ernő, (Jelen!) Eassay Károly, (Itt van!) Drozdy Győző, (Itt van!) Méhely Kálmán, (Itt van!) Friedrich István, (Itt van!) Pallavicini György őrgróf, (Jelen!) Weiss Konrád, (Nincs itt!) Schlachta Margit. (Nincs itt! Felkiáltások balfelöl: Kint vannak a folyosón! Felkiáltások jobbfelöl: Tehát nincsenek itt!) Rassay Károly: Hiszen eddig ott voltatok! Ugron Gábor: Hát önök hol voltak az előbb? (Zaj balfelöl.) Elnök (csenget) : Képviselő urak, a ház­szabályok világosan intézkednek, hogy harminc képviselő urnák kell jelen lennie ; azért olvas­tatom fel a névsort, hogy megállapítsuk, vájjon az aláíró képviselő urak jelen vannak-e. Gerencsér István jegyző (olvassa) : Beniezky Ödön, (Itt van!) Cserti József, (Nincs itt! Fel­kiáltások balfelöl: Most ment le!) Andaházy­Kasnya Béla, (Itt van !) Benedek János, (Nines itt!) dr. Vázsonyi Vilmos, (Nincs itt!) Szteré­nyi József, (Nincs itt!) Virter László, (Itt van!) Ereky Károly, (Nincs itt!) Rupert Rezső, (Nincs itt!) Hornyánszky Zoltán. (Nincs itt! Zaj a baloldalon.) Elnök : Hornyánszky képviselő ur itt van ? (Nincs itt!) Gerencsér István jegyző (olvassa) : Reischl Richárd ! Elnök: Reischl Richárd képviselő ur itt van? (Nincs itt!)

Next

/
Oldalképek
Tartalom