Nemzetgyűlési napló, 1920. VIII. kötet • 1921. február 17. - 1921. március 14.

Ülésnapok - 1920-148

A Nemzetgyűlés 148. ülése 1921. évi február hó 19-én, szombaton. '-> Orbók Attila: À társadalmi jótékonyság okozása tárgyában a népjóléti ministerhez ; Balla Aladár : A sajtócenzura megszünte­tése tárgyában a ministerelnökhöz ; Schandl Károly: A csongrádi lakásbotrány ügyében az igazságügyministerhez ; Somogyi István: A hatvani földbirtokpar­cellázás tárgyában a földmivelésügyi ministerhez. Elnök: Indítványozom, hogy miután igen sok interpelláció van, legkésőbb 1 órakor tér­jünk át az interpellációk előterjesztésére, ami nem zárja ki azt, hogy ha a napirendre kitűzött tárgyakat hamarább végezzük el, azonnal át­térünk az interpellációkra. (Helyeslés.) Méltóz­tatnak indítványomhoz hozzájárulni ? (Igen.) Ha igen, akkor ilyen értelemben mondom ki a határozatot. Napirend szerint következik a bizottságok megválasztása. A névsort olvasni fogja Vasadi Balogh György jegyző ur, a távollevőket jegyzi Héjj Imre jegyző ur. A szavazás megkezdése előtt fel fog olvas­tatni a házszabályok 233. §-a. Kérem a jegyző urat, hogy a házszabályok 233. §-át felolvasni szíveskedjék. Vasadi Balogh György jegyző (olvassa a ház­szabályok 233. §-át). Elnök : A szavazást ezennel elrendelem. Kérem a jegyző urat, hogy a névsort felolvasni szíveskedjék. Vasadi Balogh György jegyző (olvassa a névsort). Elnök : Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a távolievők névsorát felolvasni. Héjj Imre jegyző (olvassa a távol volt kép­viselők névsorát). Elnök : A szavazás befejeztetvén, kérem a jegyző urakat, méltóztassanak összeszámlálni a szavazatokat. Ez időre az ülést felfüggesztem. (Szünet után.) Elnök : Az ülést újból megnyitom. Kérem Héjj Imre jegyző urat, szíveskedjék az ered­ményt kihirdetni. Héjj Imre jegyző: Nemzetgyűlési képviselő van összesen 208 ; elnök nem szavazott, ez egy ; beadatott 57 szavazat, nem szavazott 150 kép­viselő, ez összesen 208. Ennek következtében 57 szavazattal meg választattak (Halljuk ! Hall­juk ! Olvassa) : Földmivelésügyi bizottság : Áment Ferenc, Bárány Imre, Bernáth Béla, Bozsik Pál, Csiz­madia Sándor, Czakó János, Czettler Jenő, Dräxler János, Eberhard t Antal, F angler Béla, Fáy Gyula, Gaal Gaszton, Gyömörey György, Haypál István, Henzer István, Lovász János, Magyar Kázmér, Mayer János, Muszti István, Nagy Pál, Plősz István, Rubinek Gyula, Rupp­recht Olivér, Schiessl Henrik, Somogyi István, Szabó Gy. János, Szabó István (sokorópátkai), Szalánczy József, Szilárd Béla, Tarányi Ferenc, Temesváry Imre, Ujváry Géza, Weber János. Gazdasági bizottság: Barla Szabó József, Csernus Mihály, Dinich Vidor, Gömbös Gyula, Kolozsi Endre, Kószó István, Letenyei Pál, Mahunka Imre, Nyéki József, Oláh Dániel, Orffy Imre, Schriffert Ferenc, Szilárd Béla, Sziráki Pál, Taszler Béla, Thomas Ferenc. Igazságügyi bizottság : Andrássy Gyula gróf, Bárczy István, Berki Gyula, Bernolák Nándor, Bródy Ernő, Dánér Béla, Fertsák Jenő, Haller József, Hegedüs György, Hencz Károly, Héjj Imre, Hornyánszky Zoltán, Kara­fiátli Jenő, Kerese György, Kolosvári Kiss Ist­ván, Kószó István, T. Kovács József, Kutka­falvy Miklós, Lovász János, Mikovínyi Jenő, Orffy Imre, K. Pethes László, Renczes János, Rùbinek István, Rupert Rezső, Sallay János, Somogyi István, Szilárd Béla, Tarányi Ferenc, Túri Béla, Usetty Ferenc, Waigandt Antal. Kérvényi bizottság : Bartos János, Bozsik Pál, Csontos Imre, Frühwirth Mátyás, Gaál Endre, Huszár Elemér, Javos Antal, Kállay András, Könyves Lajos, Muszti István, Nagy János (tamásii), Nyéki József, Paczek Géza, Pető Sándor, Sabel János, Szabó József (buda­pesti). Kivándorlási bizottság : Avarffy Elek, Anient Ferenc, Bencze Gábor, Benkő Gábor, Bozsik Pál, Csukás Endre, Cserti József, Dvorcsák Győző, Fangler Béla, Forgács Miklós, Grieger Miklós, Hir György, Homonnay Tivadar, Hor­nyánszky Zoltán, Huszár Károly, Janka Károly, Kardos Noé, Kálmán István, Kerekes Mihály, Kontra Aladár, Kuna P. András, Legeza Pál, Lipták Pál, Orbók Attila, Pásztor József, Pető Sándor, Reischl Richárd, Rupprecht Olivér, Sréter István, Szabó István (sokorópátkai), Sza­lánczy József, Szűcs Dezső, Zákány Gyula. Könyvtári bizottság : Budaváry László, Cserti József, Drozdy Győző, Fáy Gyula, Ge­rencsér István, Haller József, Janka Károly, Jármy József, Katona Imre, Négyesy László, Prőhle Vilmos, Szabó Gy. János, Szabó József (biharnagybajomi), Szádeczky-Kardoss Lajos, Tomory Jenő, Vedlik Béla. Közgazdasági bizottság : Bartos János, Bá­rány Imre, Bodor György, Borgulya Pál, Csernus Mihály, Csontos Imre, Czeglédy Endre, Eber­hardt Antal, Ereky Károly, Erődi-Harrach Béla, Frühwirth Mátyás, Grieger Miklós, Gyömörey György, Haller István, Herrmann Miksa, Kenéz Béla, Cs. Kovács István, Lipták Pál, Lukovich Aladár, Mózer Ernő, Prohászka Ottokár, Putnoky Móric, Róbert Emil, Rubinek Gyula, Sabel János, Sándor Pál, Schandl Károly, báró Szte­rényi József. Tankovics János, Thomas Ferenc. Vasadi Balogh György, Weiss Konrád, Zeőke Antal". Közigazgatási bizottság: gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, Bartos János, Be­niczky Ödön, Berki Gyula, Bernolák Nándor, NEMZETGYŰLÉSI NAPLÖ, 1920—1921. — VIII. KÖTET.

Next

/
Oldalképek
Tartalom